openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring MVC với FreeMarker

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- FreeMarker là gì?

FreeMarker là một công nghệ tại tầng View. Nó sử dụng để hiển thị dữ liệu. FreeMarker có thể sử dụng để hiển thị dữ liệu thay thế cho Jsp. FreeMarker thực chất là một tài liệu văn bản.
FreeMarker engine
Bộ máy FreeMarker (FreeMarker Engine) sẽ kết hợp các dữ liệu từ tầng Model và mẫu FreeMarker (FreeMarker template) để tạo ra dữ liệu HTML.
Xem trước ví dụ:
Xem thêm:

2- Tạo Maven Web App Project

Tạo một Maven Web App Project rỗng trên Eclipse với tên "SpringMVCFreeMarker".

3- Cấu hình web.xml & pom.xml

Sử dụng WebApp >= 3.
web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
  http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
  id="WebApp_ID" version="3.0">
  
  <display-name>SpringMVCFreeMarker</display-name>
  
</web-app>
Khai báo các thư viện sử dụng:
pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
           http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
           
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>org.o7planning</groupId>
 <artifactId>SpringMVCFreeMarker</artifactId>
 <packaging>war</packaging>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 
 <name>SpringMVCFreeMarker Maven Webapp</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
 
 
  <dependency>
   <groupId>junit</groupId>
   <artifactId>junit</artifactId>
   <version>3.8.1</version>
   <scope>test</scope>
   
  </dependency>
  
    <!-- Servlet Library -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/javax.servlet/javax.servlet-api -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  
  
    <!-- Spring dependencies -->
    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-core -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-core</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-web -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-web</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-webmvc -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context-support -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-context-support</artifactId>
      <version>4.3.3.RELEASE</version>
    </dependency>


    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.freemarker/freemarker -->
    <dependency>
      <groupId>org.freemarker</groupId>
      <artifactId>freemarker</artifactId>
      <version>2.3.23</version>
    </dependency>


  </dependencies>
  

  <build>
    <finalName>SpringMVCFreeMarker</finalName>
    <plugins>
    
      <!-- Config: Maven Tomcat Plugin -->
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.tomcat.maven/tomcat7-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <!-- Config: contextPath and Port (Default: /SpringMVCFreeMarker : 8080) -->
        <!--
        <configuration>
          <path>/</path>
          <port>8899</port>
        </configuration>
        -->  
      </plugin>
    </plugins>
  </build>  
  
</project>

4- Cấu hình Spring MVC

SpringWebAppInitializer.java

package org.o7planning.springmvcfreemarker.config;

import javax.servlet.FilterRegistration;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRegistration;

import org.springframework.web.WebApplicationInitializer;
import org.springframework.web.context.ContextLoaderListener;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter;
import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet;

public class SpringWebAppInitializer implements WebApplicationInitializer {

  @Override
  public void onStartup(ServletContext servletContext) throws ServletException {
    AnnotationConfigWebApplicationContext appContext = new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    appContext.register(ApplicationContextConfig.class);

    // Dispatcher Servlet
    ServletRegistration.Dynamic dispatcher = servletContext.addServlet("SpringDispatcher",
        new DispatcherServlet(appContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");

    
    dispatcher.setInitParameter("contextClass", appContext.getClass().getName());

    servletContext.addListener(new ContextLoaderListener(appContext));

    // UTF8 Charactor Filter.
    FilterRegistration.Dynamic fr = servletContext.addFilter("encodingFilter", CharacterEncodingFilter.class);

    fr.setInitParameter("encoding", "UTF-8");
    fr.setInitParameter("forceEncoding", "true");
    fr.addMappingForUrlPatterns(null, true, "/*");
  }

}
WebMvcConfig.java

package org.o7planning.springmvcfreemarker.config;

import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;


@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {

 
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
     // Default.
  }

   
  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) {
    configurer.enable();
  }
 
}
Trong class ApplicationContextConfig bạn cần khai báo 2 Spring Bean - viewResolver & freemarkerConfig.
ApplicationContextConfig.java

package org.o7planning.springmvcfreemarker.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.ViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.view.freemarker.FreeMarkerViewResolver;

@Configuration

@ComponentScan("org.o7planning.springmvcfreemarker.*")

public class ApplicationContextConfig {

  @Bean(name = "viewResolver")
  public ViewResolver getViewResolver() {
    FreeMarkerViewResolver viewResolver = new FreeMarkerViewResolver();
    System.out.println("Create Bean viewResolver");

    viewResolver.setCache(true);
    viewResolver.setPrefix("");
    viewResolver.setSuffix(".ftl");
    return viewResolver;
  }

  @Bean(name = "freemarkerConfig")
  public FreeMarkerConfigurer getFreemarkerConfig() {
    FreeMarkerConfigurer config = new FreeMarkerConfigurer();

  
    // Thư mục chứa các template FreeMarker.
    config.setTemplateLoaderPath("/WEB-INF/views/");
    return config;
  }

}

5- Model, Form, Controller

Person.java

package org.o7planning.springmvcfreemarker.model;

public class Person {

  private String firstName;
  private String lastName;

  public Person() {
    
  }

  public Person(String firstName, String lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

}
PersonForm.java

package org.o7planning.springmvcfreemarker.form;

public class PersonForm {

  private String firstName;
  private String lastName;

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
  
}
Controller:
MainController.java

package org.o7planning.springmvcfreemarker.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.springmvcfreemarker.form.PersonForm;
import org.o7planning.springmvcfreemarker.model.Person;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  private static List<Person> persons = new ArrayList<Person>();

  static {
    persons.add(new Person("Bill", "Gates"));
    persons.add(new Person("Steve", "Jobs"));
  }

  @RequestMapping(value = { "/", "/index" }, method = RequestMethod.GET)
  public String index(Model model) {

    model.addAttribute("persons", persons);

    return "index";
  }

  @RequestMapping(value = { "/addPerson" }, method = RequestMethod.GET)
  public String addPersonForm(Model model) {

    PersonForm personForm = new PersonForm();
    model.addAttribute("personForm", personForm);

    return "addPerson";
  }

  @RequestMapping(value = { "/addPerson" }, method = RequestMethod.POST)
  public String addPersonSave(Model model, //
      @ModelAttribute("personForm") PersonForm personForm) {

    String firstName = personForm.getFirstName();
    String lastName = personForm.getLastName();

    if (firstName != null && firstName.length() > 0 //
        && lastName != null && lastName.length() > 0) {
      Person newPerson = new Person(firstName, lastName);
      persons.add(newPerson);

      return "redirect:/index";
    }
    String error = "First Name & Last Name is required!";
    model.addAttribute("errorMessage", error);
    return "addPerson";
  }

}

6- FreeMarker Views

/WEB-INF/views/index.ftl

<html>
  <head>
   <title>Person List</title>
  </head> 
  <body>
   <h3>Person List</h3>
   <a href="addPerson">Add Person</a>
   <br><br>
   <div>
    
     <table border="1">
      <tr>
        <th>First Name</th>
        <th>Last Name</th>
      </tr>
      <#list persons as person>
      <tr>
        <td>${person.firstName}</td>
        <td>${person.lastName}</td>
      </tr>
      </#list>
     </table>
   </div>
  </body>
</html>
/WEB-INF/views/addPerson.ftl

<!--
  freemarker macros have to be imported into a namespace.
  We strongly recommend sticking to 'spring'
  -->

<#import "/spring.ftl" as spring/>

<html>
  <head>
   <title>Add Person</title>
  </head>
  <body>
   <#if errorMessage??>
   <div style="color:red;font-style:italic;">
     ${errorMessage}
   </div>
   </#if>
   
   <div>
     <fieldset>
      <legend>Add Person</legend>
      <form name="person" action="" method="POST">
        First Name: <@spring.formInput "personForm.firstName" "" "text"/>  <br/>
        Last Name: <@spring.formInput "personForm.lastName" "" "text"/>  <br/>
        <input type="submit" value="Create" />
      </form>
     </fieldset>
   </div>
   
   
  </body>
 
</html>

7- Chạy ứng dụng

 • Name: Run SpringMVCFreeMarker
 • Base directory: ${workspace_loc:/SpringMVCFreeMarker}
 • Goals: tomcat7:run

Xem thêm các chuyên mục: