openplanning

Tạo ứng dụng Login với Spring Boot, Spring Security, Spring JDBC

 1. Mục tiêu của ví dụ
 2. Chuẩn bị Database
 3. Tạo Spring Boot Project
 4. Cấu hình pom.xml
 5. Cấu hình Datasource
 6. Cấu hình bảo mật
 7. Model, Mapper, DAO, WebUtils
 8. UserDetailsService
 9. Controllers
 10. Thymeleaf Template
 11. Chạy ứng dụng

1. Mục tiêu của ví dụ

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Spring Boot 2.x

 • Spring Security

 • Spring JDBC

 • Thymeleaf

 • Database: MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng Login sử dụng Spring Boot + Spring Security + JDBC + Thymeleaf. Và giải thích nguyên tắc hoạt động của Spring Security.
Bắt buộc người dùng phải đăng nhập mới được xem các trang được bảo hộ:
Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống chỉ được phép xem các trang thuộc phạm vi vai trò của họ. Nếu truy cập vào các trang được bảo hộ nằm ngoài vai trò của họ truy cập sẽ bị từ chối.

2. Chuẩn bị Database

MySQL
-- Create table
create table APP_USER
(
 USER_ID      BIGINT not null,
 USER_NAME     VARCHAR(36) not null,
 ENCRYTED_PASSWORD VARCHAR(128) not null,
 ENABLED      BIT not null 
) ;
-- 
alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_PK primary key (USER_ID);

alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_UK unique (USER_NAME);


-- Create table
create table APP_ROLE
(
 ROLE_ID  BIGINT not null,
 ROLE_NAME VARCHAR(30) not null
) ;
-- 
alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_UK unique (ROLE_NAME);


-- Create table
create table USER_ROLE
(
 ID   BIGINT not null,
 USER_ID BIGINT not null,
 ROLE_ID BIGINT not null
);
-- 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USER_ID, ROLE_ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK1 foreign key (USER_ID)
 references APP_USER (USER_ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK2 foreign key (ROLE_ID)
 references APP_ROLE (ROLE_ID);


-- Used by Spring Remember Me API. 
CREATE TABLE Persistent_Logins (

  username varchar(64) not null,
  series varchar(64) not null,
  token varchar(64) not null,
  last_used timestamp not null,
  PRIMARY KEY (series)
  
);

--------------------------------------

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (2, 'dbuser1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (1, 'dbadmin1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

---

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (1, 'ROLE_ADMIN');

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (2, 'ROLE_USER');

---

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (1, 1, 1);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (2, 1, 2);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (3, 2, 2);
---
SQL Server
-- Create table
create table APP_USER
(
 USER_ID      BIGINT not null,
 USER_NAME     VARCHAR(36) not null,
 ENCRYTED_PASSWORD VARCHAR(128) not null,
 ENABLED      BIT not null 
) ;
-- 
alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_PK primary key (USER_ID);

alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_UK unique (USER_NAME);


-- Create table
create table APP_ROLE
(
 ROLE_ID  BIGINT not null,
 ROLE_NAME VARCHAR(30) not null
) ;
-- 
alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_UK unique (ROLE_NAME);


-- Create table
create table USER_ROLE
(
 ID   BIGINT not null,
 USER_ID BIGINT not null,
 ROLE_ID BIGINT not null
);
-- 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USER_ID, ROLE_ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK1 foreign key (USER_ID)
 references APP_USER (USER_ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK2 foreign key (ROLE_ID)
 references APP_ROLE (ROLE_ID);

 
  
-- Used by Spring Remember Me API. 
CREATE TABLE Persistent_Logins (

  username varchar(64) not null,
  series varchar(64) not null,
  token varchar(64) not null,
  last_used Datetime not null,
  PRIMARY KEY (series)
  
);

--------------------------------------

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (2, 'dbuser1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (1, 'dbadmin1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

---

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (1, 'ROLE_ADMIN');

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (2, 'ROLE_USER');

---

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (1, 1, 1);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (2, 1, 2);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (3, 2, 2);
ORACLE
-- Create table
create table APP_USER
(
 USER_ID      NUMBER(19) not null,
 USER_NAME     VARCHAR2(36) not null,
 ENCRYTED_PASSWORD VARCHAR2(128) not null,
 ENABLED      NUMBER(1) not null 
) ;
-- 
alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_PK primary key (USER_ID);
 
alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_UK unique (USER_NAME);


-- Create table
create table APP_ROLE
(
 ROLE_ID  NUMBER(19) not null,
 ROLE_NAME VARCHAR2(30) not null
) ;
-- 
alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);
 
alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_UK unique (ROLE_NAME);


-- Create table
create table USER_ROLE
(
 ID   NUMBER(19) not null,
 USER_ID NUMBER(19) not null,
 ROLE_ID NUMBER(19) not null
);
-- 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ID);
 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USER_ID, ROLE_ID);
 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK1 foreign key (USER_ID)
 references APP_USER (USER_ID);
 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK2 foreign key (ROLE_ID)
 references APP_ROLE (ROLE_ID);

-- Used by Spring Remember Me API. 
CREATE TABLE Persistent_Logins (

  username varchar2(64) not null,
  series varchar2(64) not null,
  token varchar2(64) not null,
  last_used Date not null,
  PRIMARY KEY (series)
  
);
--------------------------------------

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (2, 'dbuser1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (1, 'dbadmin1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

---

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (1, 'ROLE_ADMIN');

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (2, 'ROLE_USER');

---

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (1, 1, 1);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (2, 1, 2);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (3, 2, 2);
---
Commit;
Postgres
-- Create table
create table APP_USER
(
 USER_ID      BIGINT not null,
 USER_NAME     VARCHAR(36) not null,
 ENCRYTED_PASSWORD VARCHAR(128) not null,
 ENABLED      Int not null 
) ;
-- 
alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_PK primary key (USER_ID);

alter table APP_USER
 add constraint APP_USER_UK unique (USER_NAME);


-- Create table
create table APP_ROLE
(
 ROLE_ID  BIGINT not null,
 ROLE_NAME VARCHAR(30) not null
) ;
-- 
alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_PK primary key (ROLE_ID);

alter table APP_ROLE
 add constraint APP_ROLE_UK unique (ROLE_NAME);


-- Create table
create table USER_ROLE
(
 ID   BIGINT not null,
 USER_ID BIGINT not null,
 ROLE_ID BIGINT not null
);
-- 
alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_PK primary key (ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_UK unique (USER_ID, ROLE_ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK1 foreign key (USER_ID)
 references APP_USER (USER_ID);

alter table USER_ROLE
 add constraint USER_ROLE_FK2 foreign key (ROLE_ID)
 references APP_ROLE (ROLE_ID);

 
 
-- Used by Spring Remember Me API. 
CREATE TABLE Persistent_Logins (

  username varchar(64) not null,
  series varchar(64) not null,
  token varchar(64) not null,
  last_used timestamp not null,
  PRIMARY KEY (series)
  
);
 
--------------------------------------

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (2, 'dbuser1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

insert into App_User (USER_ID, USER_NAME, ENCRYTED_PASSWORD, ENABLED)
values (1, 'dbadmin1', '$2a$10$PrI5Gk9L.tSZiW9FXhTS8O8Mz9E97k2FZbFvGFFaSsiTUIl.TCrFu', 1);

---

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (1, 'ROLE_ADMIN');

insert into app_role (ROLE_ID, ROLE_NAME)
values (2, 'ROLE_USER');

---

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (1, 1, 1);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (2, 1, 2);

insert into user_role (ID, USER_ID, ROLE_ID)
values (3, 2, 2);
---
Commit;

3. Tạo Spring Boot Project

Trên Eclipse tạo một dự án Spring Boot.
Nhập vào:
 • Name: SbSecurityJdbcThymeleaf
 • Group: org.o7planning
 • Artifact: SbSecurityJdbcThymeleaf
 • Description: Spring Boot + JDBC + Security + Thymeleaf
 • Package: org.o7planning.sbsecurity
Bước tiếp theo, bạn cần lựa chọn các công nghệ và thư viện sẽ được sử dụng (Trong bài học này chúng ta sẽ kết nối vào cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL, SQL Server hoặc Postgres).
Database Libraries:
 • MySQL
 • PostgresSQL
 • SQL Server
Tech:
 • Web
 • Thymeleaf
 • Security
OK Project đã được tạo ra.
SbSecurityJdbcThymeleafApplication.java
package org.o7planning.sbsecurity;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SbSecurityJdbcThymeleafApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SbSecurityJdbcThymeleafApplication.class, args);
  }
}

4. Cấu hình pom.xml

Nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle, bạn cần khai báo thư viện cần thiết cho Oracle trong tập tin pom.xml:
** Oracle **
<dependencies>
  .....

   <dependency>
    <groupId>com.oracle</groupId>
    <artifactId>ojdbc6</artifactId>
    <version>11.2.0.3</version>
  </dependency>
  
  .....
</dependencies>

<repositories>
    ....

  <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
  <repository>
    <id>codelds</id>
    <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
  </repository>
  
  .....
</repositories>
Nếu bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu SQL Service, bạn có thể sử dụng một trong 2 thư viện JTDS hoặc Mssql-Jdbc:
** SQL Server **
<dependencies>
    .....

  <dependency>
    <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
    <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
  
  <dependency>
    <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
    <artifactId>jtds</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>

   .....
</dependencies>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
         http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SbSecurityJdbcThymeleaf</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SbSecurityJdbcThymeleaf</name>
  <description>Spring Boot + JDBC + Security + Thymeleaf</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
  
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
      <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <repositories>
  
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
    
  </repositories>

</project>

5. Cấu hình Datasource

Để Spring có thể kết nối vào Database bạn cần cấu hình các thông số cần thiết trong tập tin application.properties.
application.properties (ORACLE)
# Database Connection

spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username=Test
spring.datasource.password=test001

# Other properties ..
application.properties (SQL Server + JTDS driver)
# Database Connection

spring.datasource.driver-class-name=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/simplehr;instance=SQLEXPRESS
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=12345

# Other properties ..
application.properties (SQL Server + Mssql-jdbc Driver)
# Database Connection

spring.datasource.driver-class-name=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://tran-vmware-pc\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=Test
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=12345

# Other properties ..
application.properties (MySQL)
# Database Connection

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=12345

# Other properties ..
application.properties (Postgres)
# Database Connection

spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mydatabase
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=12345

# Other properties ..

6. Cấu hình bảo mật

Ứng dụng này có một vài chức năng (trang), trong đó:
 • /userInfo
Đây là trang xem thông tin người dùng, trang này đòi hỏi người dùng phải đăng nhập, và có vai trò ROLE_ADMIN hoặc ROLE_USER.
 • /admin
Đây là trang dành cho người quản trị, yêu cầu người dùng phải đăng nhập, và chỉ những người có vai trò ROLE_ADMIN mới có quyền truy cập.
 • /. /welcome, /login, /logout, /403
Tất cả các trang khác trong ứng dụng không đòi hỏi người dùng phải đăng nhập.
Lớp WebSecurityConfig được sử dụng để cấu hình bảo mật cho ứng dụng. Nó được chú thích (annotate) bởi @Configuration, Annotation này nói với Spring rằng nó là một lớp cấu hình, và vì vậy nó sẽ được Spring phân tích tại thời điểm ứng dụng được chạy.
WebSecurityConfig.java
package org.o7planning.sbsecurity.config;

import org.o7planning.sbsecurity.service.UserDetailsServiceImpl;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

	@Autowired
	UserDetailsServiceImpl userDetailsService;

	@Bean
	public BCryptPasswordEncoder passwordEncoder() {
		BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder = new BCryptPasswordEncoder();
		return bCryptPasswordEncoder;
	}
	
	
	@Autowired
	public void configureGlobal(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception { 

		// Sét đặt dịch vụ để tìm kiếm User trong Database.
		// Và sét đặt PasswordEncoder.
		auth.userDetailsService(userDetailsService).passwordEncoder(passwordEncoder());		

	}

	@Override
	protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {

		http.csrf().disable();

		// Các trang không yêu cầu login
		http.authorizeRequests().antMatchers("/", "/login", "/logout").permitAll();

		// Trang /userInfo yêu cầu phải login với vai trò ROLE_USER hoặc ROLE_ADMIN.
		// Nếu chưa login, nó sẽ redirect tới trang /login.
		http.authorizeRequests().antMatchers("/userInfo").access("hasAnyRole('ROLE_USER', 'ROLE_ADMIN')");

		// Trang chỉ dành cho ADMIN
		http.authorizeRequests().antMatchers("/admin").access("hasRole('ROLE_ADMIN')");

		// Khi người dùng đã login, với vai trò XX.
		// Nhưng truy cập vào trang yêu cầu vai trò YY,
		// Ngoại lệ AccessDeniedException sẽ ném ra.
		http.authorizeRequests().and().exceptionHandling().accessDeniedPage("/403");

		// Cấu hình cho Login Form.
		http.authorizeRequests().and().formLogin()//
				// Submit URL của trang login
				.loginProcessingUrl("/j_spring_security_check") // Submit URL
				.loginPage("/login")//
				.defaultSuccessUrl("/userAccountInfo")//
				.failureUrl("/login?error=true")//
				.usernameParameter("username")//
				.passwordParameter("password")
				// Cấu hình cho Logout Page.
				.and().logout().logoutUrl("/logout").logoutSuccessUrl("/logoutSuccessful");

	}
}

7. Model, Mapper, DAO, WebUtils

Lớp AppUser đại diện cho một bản ghi trong bảng APP_USER của database.
AppUser.java
package org.o7planning.sbsecurity.model;

public class AppUser {

  private Long userId;
  private String userName;
  private String encrytedPassword;

  public AppUser() {

  }

  public AppUser(Long userId, String userName, String encrytedPassword) {
    this.userId = userId;
    this.userName = userName;
    this.encrytedPassword = encrytedPassword;
  }

  public Long getUserId() {
    return userId;
  }

  public void setUserId(Long userId) {
    this.userId = userId;
  }

  public String getUserName() {
    return userName;
  }

  public void setUserName(String userName) {
    this.userName = userName;
  }

  public String getEncrytedPassword() {
    return encrytedPassword;
  }

  public void setEncrytedPassword(String encrytedPassword) {
    this.encrytedPassword = encrytedPassword;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.userName + "/" + this.encrytedPassword;
  }

}
Lớp AppUserMapper được sử dụng để ánh xạ (mapping) các cột trong bảng APP_USER với các trường (field) trong lớp AppUser (Dựa trên câu lệnh truy vấn).
AppUserMapper.java
package org.o7planning.sbsecurity.mapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import org.o7planning.sbsecurity.model.AppUser;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

public class AppUserMapper implements RowMapper<AppUser> {

  public static final String BASE_SQL //
      = "Select u.User_Id, u.User_Name, u.Encryted_Password From App_User u ";

  @Override
  public AppUser mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {

    Long userId = rs.getLong("User_Id");
    String userName = rs.getString("User_Name");
    String encrytedPassword = rs.getString("Encryted_Password");

    return new AppUser(userId, userName, encrytedPassword);
  }

}
Các lớp DAO (Data Access Object) là các lớp sử dụng để truy cập vào cơ sở dữ liệu, chẳng hạn Query, Insert, Update, Delete. Các lớp DAO thường được chú thích bởi @Repository để nói với Spring rằng hãy quản lý chúng như các Spring BEAN.
Lớp AppUserDAO sử dụng để thao tác với bảng APP_USER. Nó có một phương thức để tìm kiếm một người dùng trong Database ứng với tên đăng nhập nào đó.
AppUserDAO.java
package org.o7planning.sbsecurity.dao;

import javax.sql.DataSource;

import org.o7planning.sbsecurity.mapper.AppUserMapper;
import org.o7planning.sbsecurity.model.AppUser;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.dao.EmptyResultDataAccessException;
import org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupport;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Repository
@Transactional
public class AppUserDAO extends JdbcDaoSupport {

  @Autowired
  public AppUserDAO(DataSource dataSource) {
    this.setDataSource(dataSource);
  }

  public AppUser findUserAccount(String userName) {
    // Select .. from App_User u Where u.User_Name = ?
    String sql = AppUserMapper.BASE_SQL + " where u.User_Name = ? ";

    Object[] params = new Object[] { userName };
    AppUserMapper mapper = new AppUserMapper();
    try {
      AppUser userInfo = this.getJdbcTemplate().queryForObject(sql, params, mapper);
      return userInfo;
    } catch (EmptyResultDataAccessException e) {
      return null;
    }
  }

}
AppRoleDAO.java
package org.o7planning.sbsecurity.dao;

import java.util.List;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupport;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Repository
@Transactional
public class AppRoleDAO extends JdbcDaoSupport {

  @Autowired
  public AppRoleDAO(DataSource dataSource) {
    this.setDataSource(dataSource);
  }

  public List<String> getRoleNames(Long userId) {
    String sql = "Select r.Role_Name " //
        + " from User_Role ur, App_Role r " //
        + " where ur.Role_Id = r.Role_Id and ur.User_Id = ? ";

    Object[] params = new Object[] { userId };

    List<String> roles = this.getJdbcTemplate().queryForList(sql, params, String.class);

    return roles;
  }
  
}
-
WebUtils.java
package org.o7planning.sbsecurity.utils;

import java.util.Collection;

import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;

public class WebUtils {

  public static String toString(User user) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    sb.append("UserName:").append(user.getUsername());

    Collection<GrantedAuthority> authorities = user.getAuthorities();
    if (authorities != null && !authorities.isEmpty()) {
      sb.append(" (");
      boolean first = true;
      for (GrantedAuthority a : authorities) {
        if (first) {
          sb.append(a.getAuthority());
          first = false;
        } else {
          sb.append(", ").append(a.getAuthority());
        }
      }
      sb.append(")");
    }
    return sb.toString();
  }
}
EncrytedPasswordUtils.java
package org.o7planning.sbsecurity.utils;

import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;

public class EncrytedPasswordUtils {

  // Encryte Password with BCryptPasswordEncoder
  public static String encrytePassword(String password) {
    BCryptPasswordEncoder encoder = new BCryptPasswordEncoder();
    return encoder.encode(password);
  }

  public static void main(String[] args) {
    String password = "123";
    String encrytedPassword = encrytePassword(password);

    System.out.println("Encryted Password: " + encrytedPassword);
  }

}

8. UserDetailsService

UserDetailsService là một interface trung tâm trong Spring Security. Nó là một dịch vụ để tìm kiếm "Tài khoản người dùng và các vai trò của người dùng đó". Nó được sử dụng bởi Spring Security mỗi lần người dùng đăng nhập vào hệ thống. Chính vì vậy bạn cần viết một lớp thi hành (implements) interface này.
Ở đây tôi tạo lớp UserDetailsServiceImpl thi hành (implements) interface UserDetailsService. Lớp UserDetailsServiceImpl được chú thích bởi @Service để nói với Spring rằng hãy quản lý nó như một Spring BEAN.
UserDetailsServiceImpl.java
package org.o7planning.sbsecurity.service;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.sbsecurity.dao.AppUserDAO;
import org.o7planning.sbsecurity.dao.AppRoleDAO;
import org.o7planning.sbsecurity.model.AppUser;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.security.core.GrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
import org.springframework.security.core.userdetails.UsernameNotFoundException;
import org.springframework.stereotype.Service;

@Service
public class UserDetailsServiceImpl implements UserDetailsService {

  @Autowired
  private AppUserDAO appUserDAO;

  @Autowired
  private AppRoleDAO appRoleDAO;

  @Override
  public UserDetails loadUserByUsername(String userName) throws UsernameNotFoundException {
    AppUser appUser = this.appUserDAO.findUserAccount(userName);

    if (appUser == null) {
      System.out.println("User not found! " + userName);
      throw new UsernameNotFoundException("User " + userName + " was not found in the database");
    }

    System.out.println("Found User: " + appUser);

    // [ROLE_USER, ROLE_ADMIN,..]
    List<String> roleNames = this.appRoleDAO.getRoleNames(appUser.getUserId());

    List<GrantedAuthority> grantList = new ArrayList<GrantedAuthority>();
    if (roleNames != null) {
      for (String role : roleNames) {
        // ROLE_USER, ROLE_ADMIN,..
        GrantedAuthority authority = new SimpleGrantedAuthority(role);
        grantList.add(authority);
      }
    }

    UserDetails userDetails = (UserDetails) new User(appUser.getUserName(), //
        appUser.getEncrytedPassword(), grantList);

    return userDetails;
  }

}

9. Controllers

MainController.java
package org.o7planning.sbsecurity.controller;

import java.security.Principal;

import org.o7planning.sbsecurity.utils.WebUtils;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  @RequestMapping(value = { "/", "/welcome" }, method = RequestMethod.GET)
  public String welcomePage(Model model) {
    model.addAttribute("title", "Welcome");
    model.addAttribute("message", "This is welcome page!");
    return "welcomePage";
  }

  @RequestMapping(value = "/admin", method = RequestMethod.GET)
  public String adminPage(Model model, Principal principal) {
    
    User loginedUser = (User) ((Authentication) principal).getPrincipal();

    String userInfo = WebUtils.toString(loginedUser);
    model.addAttribute("userInfo", userInfo);
    
    return "adminPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/login", method = RequestMethod.GET)
  public String loginPage(Model model) {

    return "loginPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/logoutSuccessful", method = RequestMethod.GET)
  public String logoutSuccessfulPage(Model model) {
    model.addAttribute("title", "Logout");
    return "logoutSuccessfulPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/userInfo", method = RequestMethod.GET)
  public String userInfo(Model model, Principal principal) {

    // (1) (en)
    // After user login successfully.
    // (vi)
    // Sau khi user login thanh cong se co principal
    String userName = principal.getName();

    System.out.println("User Name: " + userName);

    User loginedUser = (User) ((Authentication) principal).getPrincipal();

    String userInfo = WebUtils.toString(loginedUser);
    model.addAttribute("userInfo", userInfo);

    return "userInfoPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/403", method = RequestMethod.GET)
  public String accessDenied(Model model, Principal principal) {

    if (principal != null) {
      User loginedUser = (User) ((Authentication) principal).getPrincipal();

      String userInfo = WebUtils.toString(loginedUser);

      model.addAttribute("userInfo", userInfo);

      String message = "Hi " + principal.getName() //
          + "<br> You do not have permission to access this page!";
      model.addAttribute("message", message);

    }

    return "403Page";
  }

}

10. Thymeleaf Template

_menu.html được sử dụng như một phần của trang web, nó được nhúng vào trong các trang khác để tạo nên Menu của trang.
_menu.html
<div xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
   style="border: 1px solid #ccc;padding:5px;margin-bottom:20px;">

 <a th:href="@{/}">Home</a>

   | &nbsp;
 
  <a th:href="@{/userInfo}">User Info</a>
 
   | &nbsp;
 
  <a th:href="@{/admin}">Admin</a>
  
   | &nbsp;
   
  <a th:if="${#request.userPrincipal != null}" th:href="@{/logout}">Logout</a>
 
</div>
welcomePage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title th:utext="${title}"></title>
  </head>
 
  <body>
 
   <!-- Include _menu.html -->
   <th:block th:include="/_menu"></th:block> 
   
   <h2>Message : <span th:utext="${message}"></span></h2>
   
  </body>
</html>
loginPage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title>Login</title>
  </head>
  <body>
   <!-- Include _menu.html -->
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   <h1>Login</h1>
   
   <!-- /login?error=true -->
   <div th:if="${#request.getParameter('error') == 'true'}"
      style="color:red;margin:10px 0px;">
     Login Failed!!!<br />
     Reason :
     <span th:if="${#session!= null and #session.getAttribute('SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION') != null}"
      th:utext="${#session.getAttribute('SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION').message}">
        Static summary
     </span>
     
   </div>
  
   <h3>Enter user name and password:</h3>
   <form name='f' th:action="@{/j_spring_security_check}" method='POST'>
     <table>
      <tr>
        <td>User:</td>
        <td><input type='text' name='username' value=''></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Password:</td>
        <td><input type='password' name='password' /></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><input name="submit" type="submit" value="submit" /></td>
      </tr>
     </table>
   </form>
   
   <br>
   Username/pass:
   <ul>
    <li>dbuser1/123</li>
    <li>dbadmin1/123</li>
   </ul> 
   
  </body>
 
</html>
logoutSuccessfulPage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title>Logout</title>
  </head>
  
  <body>
   <!-- Include _menu.html -->
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   <h1>Logout Successful!</h1>
  </body>
  
</html>
userInfoPage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title>User Info</title>
  </head>
  <body>
   <!-- Include _menu.html -->
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   
   <h2>User Info Page</h2>
   <h3>Welcome : <span th:utext="${#request.userPrincipal.name}"></span></h3>
   <b>This is protected page!</b> 
   
   <br/><br/>
   
   <div th:if="${userInfo != null}" th:utext="${userInfo}"></div>
   
  </body>
  
</html>
adminPage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title th:utext="${title}"></title>
  </head>
  <body>
   <!-- Include _menu.html -->
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   <h2>Admin Page</h2>
   <h3>Welcome :
     <span th:utext="${#request.userPrincipal.name}"></span>
   </h3>
   <b>This is protected page!</b> 
   
   <br/><br/>
   
   <div th:if="${userInfo != null}" th:utext="${userInfo}"></div>
   
  </body>
  
</html>
Nếu người dùng đã đăng nhập vào hệ thống, nhưng truy cập vào một trang không được phép (Không thuộc vai trò của họ), hệ thống sẽ hiển thị nội dung của trang /403 để thông báo truy cập bị cấm (Access Denied).
403Page.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Access Denied</title>
</head>

<body>
  <!-- Include _menu.html -->
  <th:block th:include="/_menu"></th:block>

  <h3 th:if="${message != null}" th:utext="${message}" style="color: red;"></h3>

  <div th:if="${userInfo != null}" th:utext="${userInfo}"></div>
  
</body>

</html>

11. Chạy ứng dụng

Nhấn phải chuột vào Project, chọn:
 • Run As/Spring Boot App
Truy cập địa chỉ:

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More