openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot, Spring JDBC và Spring Transaction

 1. Mục tiêu của bài viết
 2. Chuẩn bị database
 3. Tạo dự án Spring Boot
 4. Cấu hình pom.xml
 5. Cấu hình DataSource
 6. Model, Mapper, Form, DAO
 7. Controller
 8. Thymeleaf Template
 9. Chạy ứng dụng

1. Mục tiêu của bài viết

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Spring Boot 2.x
 • Spring JDBC
 • Eclipse 4.7 (Oxygen)
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một dự án Spring Boot và làm việc với một cơ sở dữ liệu (Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres,..) sử dụng Spring JDBC & Spring Transaction. Các vấn đề sẽ được thảo luận trong bài viết này bao gồm:
 • Khai báo các thư viện cần thiết để có thể làm việc với cơ sở dữ liệu.
 • Cấu hình Spring Boot để có thể kết nối tới cơ sở dữ liệu.
 • Thao tác với cơ sở dữ liệu sử dụng Spring JDBC.
 • Sử dụng Spring Transaction và giải thích nguyên tắc hoạt động của Spring Transaction.
Một ví dụ mô phỏng việc chuyển tiền từ tài khoản A tới tài khoản B.

2. Chuẩn bị database

MySQL
-- Create table
create table BANK_ACCOUNT
(
 ID    BIGINT not null,
 FULL_NAME VARCHAR(128) not null,
 BALANCE  DOUBLE not null
) ;
-- 
alter table BANK_ACCOUNT
 add constraint BANK_ACCOUNT_PK primary key (ID);


Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (1, 'Tom', 1000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (2, 'Jerry', 2000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (3, 'Donald', 3000);

commit;
SQL Server
-- Create table
create table BANK_ACCOUNT
(
 ID    BIGINT not null,
 FULL_NAME VARCHAR(128) not null,
 BALANCE  DOUBLE PRECISION not null
) ;
-- 
alter table BANK_ACCOUNT
 add constraint BANK_ACCOUNT_PK primary key (ID);


Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (1, 'Tom', 1000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (2, 'Jerry', 2000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (3, 'Donald', 3000);
Oracle
-- Create table
create table BANK_ACCOUNT
(
 ID    NUMBER(19) not null,
 FULL_NAME VARCHAR2(128) not null,
 BALANCE  NUMBER not null
) ;
-- 
alter table BANK_ACCOUNT
 add constraint BANK_ACCOUNT_PK primary key (ID);


Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (1, 'Tom', 1000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (2, 'Jerry', 2000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (3, 'Donald', 3000);

commit;
PostGres
Create table Bank_Account (
  ID Bigint not null,
  Full_Name Varchar(128) not null,
  Balance real not null,
  CONSTRAINT Bank_Account_pk PRIMARY KEY (ID)
);

Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (1, 'Tom', 1000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (2, 'Jerry', 2000);
Insert into Bank_Account(ID, Full_Name, Balance) values (3, 'Donald', 3000);

3. Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo một dự án Spring Boot.
Nhập vào:
 • Name: SpringBootJDBC
 • Group: org.o7planning
 • Artifact: SpringBootJDBC
 • Description: Spring Boot + Spring JDBC + Spring Transaction
 • Package: org.o7planning.sbjdbc
Lựa chọn các công nghệ, và thư viện sẽ sử dụng:
 • JDBC
 • MySQL
 • PostgrsSQL
 • SQL Server
 • Web
 • Thymeleaf

4. Cấu hình pom.xml

Nếu bạn làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle, bạn cần khai báo các thư viện sau trên pom.xml:
* Oracle *
<dependencies>
  .....

   <dependency>
    <groupId>com.oracle</groupId>
    <artifactId>ojdbc6</artifactId>
    <version>11.2.0.3</version>
  </dependency>
  
  .....
</dependencies>

<repositories>
    ....

  <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
  <repository>
    <id>codelds</id>
    <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
  </repository>
  
  .....
</repositories>
Nếu bạn kết nối vào cơ sở dữ liệu SQL Service, bạn có thể sử dụng một trong 2 thư viện JTDS hoặc Mssql-Jdbc:
* SQL Server *
<dependencies>
    .....

  <dependency>
    <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
    <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>
  
  <dependency>
    <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
    <artifactId>jtds</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
  </dependency>

   .....
</dependencies>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
   http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootJDBC</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootJDBC</name>
  <description>Spring Boot + JDBC + Spring Transaction</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <!-- SQL Server - Mssql-Jdbc driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
      <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <!-- SQL Server - JTDS driver -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <!-- Oracle Driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>
    
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.threeten/threetenbp -->
    <dependency>
      <groupId>org.threeten</groupId>
      <artifactId>threetenbp</artifactId>
      <version>1.3.6</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <repositories>
  
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
 
  </repositories>

</project>

5. Cấu hình DataSource

Để Spring có thể kết nối vào Database bạn cần cấu hình các thông số cần thiết trong tập tin application.properties.
application.properties (MySQL)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=12345
application.properites (Sql Server + Mssql-Jdbc)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://tran-vmware-pc\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=testdb
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=12345
application.properites (Sql Server + JTDS)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver

spring.datasource.url=jdbc:jtds:sqlserver://tran-vmware-pc:1433/testdb;instance=SQLEXPRESS
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=12345
application.properties (Oracle)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username=Test
spring.datasource.password=12345
application.properties (PostGres)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver

spring.datasource.url=jdbc:postgresql://tran-vmware-pc:5432/bank
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=12345


# Fix Postgres JPA Error:
# Method org.postgresql.jdbc.PgConnection.createClob() is not yet implemented.
spring.jpa.properties.hibernate.temp.use_jdbc_metadata_defaults= false
Chú ý: Spring Boot mặc định sẽ tự động cấu hình Spring JDBC, và tạo ra các Spring BEAN liên quan tới Spring JDBC, các tự động cấu hình này của Spring Boot bao gồm:
 • DataSourceAutoConfiguration
 • DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration

6. Model, Mapper, Form, DAO

Trong Spring, một lớp đại diện cho dữ liệu của 1 bản ghi, có được từ một câu lệnh truy vấn (Query statement) được gọi là lớp model. Lớp BankAccountInfo là một lớp model.
BankAccountInfo.java
package org.o7planning.sbjdbc.model;

public class BankAccountInfo {

  private Long id;
  private String fullName;
  private double balance;

  public BankAccountInfo(Long id, String fullName, double balance) {
    super();
    this.id = id;
    this.fullName = fullName;
    this.balance = balance;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }

  public double getBalance() {
    return balance;
  }

  public void setBalance(double balance) {
    this.balance = balance;
  }
  
}
Một lớp được sử dụng để ánh xạ (mapping) tương ứng 1-1 giữa 1 cột trong câu truy vấn và 1 trường (field) trong lớp model được gọi là lớp mapper. BankAccountMapper là một lớp như vậy.
BankAccountMapper.java
package org.o7planning.sbjdbc.mapper;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

import org.o7planning.sbjdbc.model.BankAccountInfo;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;

public class BankAccountMapper implements RowMapper<BankAccountInfo> {

  public static final String BASE_SQL //
      = "Select ba.Id, ba.Full_Name, ba.Balance From Bank_Account ba ";

  @Override
  public BankAccountInfo mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {

    Long id = rs.getLong("Id");
    String fullName = rs.getString("Full_Name");
    double balance = rs.getDouble("Balance");

    return new BankAccountInfo(id, fullName, balance);
  }

}
BankAccountDAO.java
package org.o7planning.sbjdbc.dao;

import java.util.List;

import javax.sql.DataSource;

import org.o7planning.sbjdbc.exception.BankTransactionException;
import org.o7planning.sbjdbc.mapper.BankAccountMapper;
import org.o7planning.sbjdbc.model.BankAccountInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.dao.EmptyResultDataAccessException;
import org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupport;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Propagation;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Repository
@Transactional
public class BankAccountDAO extends JdbcDaoSupport {

	@Autowired
	public BankAccountDAO(DataSource dataSource) {
		this.setDataSource(dataSource);
	}

	public List<BankAccountInfo> getBankAccounts() {
		// Select ba.Id, ba.Full_Name, ba.Balance From Bank_Account ba
		String sql = BankAccountMapper.BASE_SQL;

		Object[] params = new Object[] {};
		BankAccountMapper mapper = new BankAccountMapper();
		List<BankAccountInfo> list = this.getJdbcTemplate().query(sql, params, mapper);

		return list;
	}

	public BankAccountInfo findBankAccount(Long id) {
		// Select ba.Id, ba.Full_Name, ba.Balance From Bank_Account ba
		// Where ba.Id = ?
		String sql = BankAccountMapper.BASE_SQL + " where ba.Id = ? ";

		Object[] params = new Object[] { id };
		BankAccountMapper mapper = new BankAccountMapper();
		try {
			BankAccountInfo bankAccount = this.getJdbcTemplate().queryForObject(sql, params, mapper);
			return bankAccount;
		} catch (EmptyResultDataAccessException e) {
			return null;
		}
	}

	// MANDATORY: Giao dịch bắt buộc phải được tạo sẵn trước đó.
	@Transactional(propagation = Propagation.MANDATORY)
	public void addAmount(Long id, double amount) throws BankTransactionException {
		BankAccountInfo accountInfo = this.findBankAccount(id);
		if (accountInfo == null) {
			throw new BankTransactionException("Account not found " + id);
		}
		double newBalance = accountInfo.getBalance() + amount;
		if (accountInfo.getBalance() + amount < 0) {
			throw new BankTransactionException(
					"The money in the account '" + id + "' is not enough (" + accountInfo.getBalance() + ")");
		}
		accountInfo.setBalance(newBalance);
		// Update to DB
		String sqlUpdate = "Update Bank_Account set Balance = ? where Id = ?";
		this.getJdbcTemplate().update(sqlUpdate, accountInfo.getBalance(), accountInfo.getId());
	}

	// Không được bắt BankTransactionException trong phương thức này.
	@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW, rollbackFor = BankTransactionException.class)
	public void sendMoney(Long fromAccountId, Long toAccountId, double amount) throws BankTransactionException {

		addAmount(toAccountId, amount);
		addAmount(fromAccountId, -amount);
	}
}
BankTransactionException.java
package org.o7planning.sbjdbc.exception;

public class BankTransactionException extends Exception {

  
  private static final long serialVersionUID = -3128681006635769411L;
  
  public BankTransactionException(String message) {
    super(message);
  }
  
}
SendMoneyForm.java
package org.o7planning.sbjdbc.form;

public class SendMoneyForm {
  
  private Long fromAccountId;
  private Long toAccountId;
  private Double amount;
 
  public SendMoneyForm() {
 
  }
 
  public SendMoneyForm(Long fromAccountId, Long toAccountId, Double amount) {
    this.fromAccountId = fromAccountId;
    this.toAccountId = toAccountId;
    this.amount = amount;
  }
 
  public Long getFromAccountId() {
    return fromAccountId;
  }
 
  public void setFromAccountId(Long fromAccountId) {
    this.fromAccountId = fromAccountId;
  }
 
  public Long getToAccountId() {
    return toAccountId;
  }
 
  public void setToAccountId(Long toAccountId) {
    this.toAccountId = toAccountId;
  }
 
  public Double getAmount() {
    return amount;
  }
 
  public void setAmount(Double amount) {
    this.amount = amount;
  }
  
}
Giải thích về cơ chế hoạt động của Spring Transaction:
Trong ví dụ này tôi mô phỏng một giao dịch ngân hàng, tài khoản A gửi cho tài khoản B một số tiền 700$. Như vậy sẽ có 2 hành động được tạo ra trong database:
 • Cộng 700$ vào tài khoản B.
 • Trừ 700$ khỏi tài khoản của A.
Nếu hành động thứ nhất thành công (Cộng 700$ vào tài khoản B), nhưng hành động 2 không thành công vì một nguyên nhân nào đó. Trường hợp này ngân hàng sẽ bị thiệt hại.
Vì vậy chúng cần phải quản lý giao dịch (Transaction) để đảm bảo rằng nếu có một hành động không thành công, dữ liệu sẽ được đưa trở lại trạng thái ban đầu (Trước khi giao dịch). Giao dịch được coi là thành công khi tất cả các hành động thành công.
Sử dụng @Transactional(rollbackFor = BankTransactionException.class) chú thích (annotate) trên một phương thức để nói với "Spring Transaction" rằng hãy áp dụng AOP cho phương thức này.
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW,
             rollbackFor = BankTransactionException.class)
public void sendMoney(Long fromAccountId, Long toAccountId,
            double amount) throws BankTransactionException {

  addAmount(toAccountId, amount);
  addAmount(fromAccountId, -amount);
}
Spring Transaction áp dụng Spring AOP cho phương thức của bạn, nó giống như hành động thay đổi code của phương thức, thêm vào đoạn code bắt ngoại lệ và gọi Rollback giao dịch khi ngoại lệ xẩy ra, sau đó nó ném tiếp (rethrow) ngoại lệ ra ngoài phương thức. Tất cả giống như hình minh họa dưới đây:

7. Controller

MainController.java
package org.o7planning.sbjdbc.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.sbjdbc.dao.BankAccountDAO;
import org.o7planning.sbjdbc.exception.BankTransactionException;
import org.o7planning.sbjdbc.form.SendMoneyForm;
import org.o7planning.sbjdbc.model.BankAccountInfo;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  @Autowired
  private BankAccountDAO bankAccountDAO;

  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
  public String showBankAccounts(Model model) {
    List<BankAccountInfo> list = bankAccountDAO.getBankAccounts();

    model.addAttribute("accountInfos", list);

    return "accountsPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/sendMoney", method = RequestMethod.GET)
  public String viewSendMoneyPage(Model model) {

    SendMoneyForm form = new SendMoneyForm(1L, 2L, 700d);

    model.addAttribute("sendMoneyForm", form);

    return "sendMoneyPage";
  }

  @RequestMapping(value = "/sendMoney", method = RequestMethod.POST)
  public String processSendMoney(Model model, SendMoneyForm sendMoneyForm) {

    System.out.println("Send Money::" + sendMoneyForm.getAmount());

    try {
      bankAccountDAO.sendMoney(sendMoneyForm.getFromAccountId(), //
          sendMoneyForm.getToAccountId(), //
          sendMoneyForm.getAmount());
    } catch (BankTransactionException e) {
      model.addAttribute("errorMessage", "Error: " + e.getMessage());
      return "/sendMoneyPage";
    }
    return "redirect:/";
  }

}

8. Thymeleaf Template

_menu.html
<div xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
   style="border: 1px solid #ccc;padding:5px;margin-bottom:20px;">

 <a th:href="@{/}">Accounts</a>

   | &nbsp;

  <a th:href="@{/sendMoney}">Send Money</a> 
 

</div>
accountsPage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<title>Bank</title>

<style>
th, td {
  padding: 5px;
}
</style>

</head>

<body>
  <!-- Include _menu.html -->
  <th:block th:include="/_menu"></th:block>

  <h2>Accounts</h2>

  <table border="1">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Full Name</th>
      <th>Balance</th>
    </tr>
    <tr th:each="accountInfo : ${accountInfos}">
      <td th:utext="${accountInfo.id}">..</td>
      <td th:utext="${accountInfo.fullName}">..</td>
      <td th:utext="${accountInfo.balance}">..</td>
    </tr>

  </table>
</body>
</html>
sendMoneyPage.html
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title>Bank</title>
  </head>
 
  <body>   
   <!-- Include _menu.html -->
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   <h2>Send Money</h2>
   <ul>
     <li>1 - Tom</li>
     <li>2 - Jerry</li>
     <li>3 - Donald</li>
   </ul>
   
   <div th:if="${errorMessage!=null}"
      style="color:red;font-style:italic" th:utext="${errorMessage}">..</div>
   
   <form th:action="@{/sendMoney}" th:object="${sendMoneyForm}" method="POST">
     <table>

      <tr>
       <td>From Bank Account Id</td>
       <td><input type="text" th:field="*{fromAccountId}"/></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>To Bank Account Id</td>
       <td><input type="text" th:field="*{toAccountId}"/></td>
      </tr>
      <tr>
       <td>Amount</td>
       <td><input type="text" th:field="*{amount}" /></td>
      </tr>     
      <tr>
       <td>&nbsp;</td>
       <td><input type="submit" value="Send"/></td>
      </tr>   
     </table>   
   </form>
   
  </body>
</html>

9. Chạy ứng dụng

Trên Eclipse, chạy ứng dụng của bạn.

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More