openplanning

Cài đặt giao diện người dùng và VNC cho Ubuntu Server

  1. Cài đặt giao diện người dùng cho Ubuntu Server
  2. Cài đặt VNC Server
  3. Cài đặt VNC Viewer (VNC Client)

1. Cài đặt giao diện người dùng cho Ubuntu Server

Mặc định các Linux Server sau khi được cài đặt không có giao diện người dùng. Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt XFCE4, đây là giao diện đồ họa người dùng gọn nhẹ (lightweight) nhưng thân thiện với đa số người dùng.
Chú ý: Ở đây tôi sử dụng PuTTY để kết nối vào Ubuntu Server. Và thực hiện các lệnh cài đặt XFCE4. Bạn có thể thực hiện lệnh trực tiếp trên Ubuntu Server.
Bạn có thể xem thêm hướng dẫn về PuTTY tại đây:
Mở PuTTY và kết nối vào Ubuntu Server.
Chúng ta sẽ có được các gói cài đặt XFCE trực tiếp từ các kho chứa phần mềm của Ubuntu (Ubuntu's Software Repositories).
Chạy lệnh:
sudo apt-get update
Tiếp theo chạy lệnh để cài đặt XFCE:
sudo apt-get install xfce4 xfce4-goodies
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Unable to locate package xfce4", bạn cần phải thêm universe repository vào hệ thống của bạn:
sudo add-apt-repository universe

sudo apt update
XFCE sau khi cài đặt xong sẽ tốn khoảng 523MB, nhấn Enter để xác nhận cài đặt.
XFCE đang được cài đặt:
XFCE đã được cài đặt thành công.

2. Cài đặt VNC Server

Cài đặt VNC Server:
sudo apt-get install tightvncserver
Tiếp theo bạn cần phải chạy VNC Server trên Ubuntu. Và cài đặt VNC Client vào máy tính của bạn để có thể nói chuyện với VNC-Server. Khi đó bạn có thể làm việc với Ubuntu Server với giao diện đồ họa người dùng XFCE.
Chạy lệnh:
vncserver
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Could not open default font 'fixed'", hãy cài đặt xfonts-base vào hệ thống của bạn.
sudo apt-get install  xfonts-base
Khởi động lại Ubuntu Server.
Nhập vào mật khẩu (Tối đa 8 ký tự):
Một đối tượng "VNC Server" đã được chạy, và nó đang chờ đợi Client kết nối tới. Đối tượng này đang lắng nghe tại cổng mở rộng :1.
Bạn có thể tạo tiếp một đối tượng "VNC Server" khác, nó sẽ lắng nghe tại cổng mở rộng :2
Sử dụng lệnh dưới đây để hủy một đối tượng "VNC Server" có cổng mở rộng :2
vncserver -kill :2

3. Cài đặt VNC Viewer (VNC Client)

VNC Viewer là một VNC Client, nó giúp bạn kết nối với VNC Server, và điều khiển Ubuntu Server.
Trước hết bạn cần download VNC-Viewer.
Kết quả download được:
VNC-Viewer có thể chạy trực tiếp mà không cần cài đặt.
Tạo mới một kết nối tới VNC Server:
Kết nối vào VNC-Server với cổng mở rộng :1
Một kết nối (Connection) đã được tạo ra, nhấn kép chuột vào nó để truy cập vào Ubuntu Server.
Lúc này bạn đã kết nối vào Ubuntu Server, và bạn có thể sử dụng giao diện đồ họa người dùng để làm việc với nó.