openplanning

Cài đặt TeamViewer trên Ubuntu

  1. Download TeamViewer
  2. Cài đặt TeamViewer

1. Download TeamViewer

Để download TeamViewer cho Ubuntu (Linux) bạn vào địa chỉ sau:
Kết quả bạn download được 1 file:

2. Cài đặt TeamViewer

Mở cửa sổ "Terminal" tại thư mục chứa file bạn vừa download được trước đó.
Nếu bạn sử dụng Ubuntu 64bit bạn cần phải cài đặt gói hỗ trợ 32bit:
sudo dpkg --add-architecture i386

sudo apt-get update

sudo apt-get install -f
Đến đây, bạn vừa cài đặt xong gói hỗ trợ 32bit vào Ubuntu (Nếu Ubuntu của bạn là 64bit). Tiếp theo cài đặt TeamViewer.
# Install teamviewer

sudo dpkg -i teamviewer_12.xxx.deb
Đến đây TeamViewer đã được cài đặt thành công, và bạn có thể sử dụng nó: