openplanning

Hướng dẫn và ví dụ HTML Email Link

 1. HTML Email Link
 2. Mở emailto trong cửa sổ mới

1. HTML Email Link

HTML Email Link là một liên kết mà khi người dùng nhấn vào nó nó sẽ tự động mở ra một chương trình để người dùng gửi email tới một email được chỉ định, điều này thực sự có ích vì nó giảm số thao tác người dùng cần thực hiện để gửi một email.
Sử dụng HTML Email Link nghĩa là địa chỉ email của bạn sẽ xuất hiện trên mã HTML, và nó có thể được thu thập bởi các chương trình tự động. Những người tạo ra các chương trình tự động này muốn có được các địa chỉ email để bán cho những công ty quảng cáo khác, và nó có thể là nguyên nhân khiến email của bạn sẽ nhận được nhiều email rác (spam) hơn.
Click
  <a href="mailto: someone@example.com">here</a>
   to email us.
Các trình duyệt có cách hành xử hơi khác nhau khi người dùng nhấn vào một HTML Email Link. Trình duyệt Firefox sẽ mở ra một cửa sổ cho phép người dùng lựa chọn một chương trình để gửi email trong số các chương trình đã được cài đặt trong máy tính của họ. Với trình duyệt Chrome chạy trong hệ điều hành Windows nó sẽ mở ra chương trình Outlook, nếu Chrome chạy trong hệ điều hành Mac OS nó sẽ mở ra một cửa sổ cho phép người dùng chọn một chương trình để gửi email (Cách hành xử giống Firefox).
Firefox
Trình duyệt Firefox mở ra một cửa sổ cho phép người dùng chọn 1 chương trình để gửi email.
Chrome (Windows OS)
Trình duyệt Chrome (chạy trong hệ điều hành Windows) thường mở ra chương trình Outlook để gửi email.
Chrome (Mac OS)
Trình duyệt Chrome (chạy trên hệ điều hành MacOS) mở ra một cửa sổ để người dùng chọn một chương trình gửi email.
Example:
email-link-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Email Link</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h3>Email Link Example:</h3>
  Click
  <a href="mailto: someone@example.com">here</a>
   to email us. 
</body>
</html>

2. Mở emailto trong cửa sổ mới

Khi người dùng nhấn vào một HTML Email Link và chọn Gmail để gửi email, trang hiện tại (current page) có thể bị thay thế bởi trang của Gmail, bất kể bạn đã áp dụng thuộc tính target="_blank" cho HTML Email Link.
<!-- target='_blank' does not work! -->
Click
  <a href="mailto: someone@example.com" target="_blank">here</a>
   to email us.
Ví dụ dưới đây là một giải pháp đảm bảo trình duyệt sẽ mở ra một cửa sổ mới hoặc Tab mới cho việc gửi email.
Click
  <a onClick="javascript:window.open('mailto:someone@example.com', 'my-window');event.preventDefault()"
    href="mailto:someone@example.com">here</a>
   to email us.
Xem ví dụ đầy đủ:
email-link-example2.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Email Link</title>
  <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <h3>Email Link Example:</h3>
  Click
  <a onClick="javascript:window.open('mailto:someone@example.com', 'my-window');event.preventDefault()"
    href="mailto:someone@example.com">here</a>
   to email us.
</body>
</html>