openplanning

Hướng dẫn và ví dụ HTML Paragraphs

 1. HTML Paragraph

1. HTML Paragraph

Phần tử <p> trong HTML đại diện cho một đoạn văn (paragraph). Một đoạn văn thường hiển thị như một khối (block), nó tách biệt với các khối khác bởi một dòng trống (blank line) hoặc dòng đầu tiên của nó hơi thụt lề (indent).
<h3>Paragraphs</h3>

<p>Geckos are a group of usually small, usually nocturnal lizards.
 They are found on every continent except Australia.</p>
<p>Some species live in houses where they hunt insects attracted by artificial light.</p>
Phần tử <p> thường được sử dụng cho các nội dung văn bản. Nó có thể chứa các Inline element (phần tử nội tuyến). Bạn không nên sử dụng nó để chứa các block-level element (phần tử khối). Bộ phân tích HTML (HTML parser) sẽ tự động đóng đoạn văn (paragraph) nếu nó bắt gặp một block-level element xuất hiện bên trong thẻ mở <p> và thẻ đóng </p>.
Các thẻ không nên xuất hiện bên trong <p></p> được gọi là "Tag Omission".
 • <address>
 • <article>
 • <aside>
 • <blockquote>
 • <div>
 • <dl>
 • <fieldset>
 • <footer>
 • <form>
 • <h1>
 • <h2>
 • <h3>
 • <h4>
 • <h5>
 • <h6>
 • <header>
 • <hr>
 • <menu>
 • <nav>
 • <ol>
 • <pre>
 • <section>
 • <table>
 • <ul>
 • <p>
<p>
 The paragraph does not allow <h4>a block-level element</h4> to stay within it.
</p>