openplanning

Hướng dẫn và ví dụ HTML Paragraphs

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- HTML Paragraph

Phần tử <p> trong HTML đại diện cho một đoạn văn (paragraph). Một đoạn văn thường hiển thị như một khối (block), nó tách biệt với các khối khác bởi một dòng trống (blank line) hoặc dòng đầu tiên của nó hơi thụt lề (indent).

<h3>Paragraphs</h3>

<p>Geckos are a group of usually small, usually nocturnal lizards.
 They are found on every continent except Australia.</p>
<p>Some species live in houses where they hunt insects attracted by artificial light.</p>
Phần tử <p> thường được sử dụng cho các nội dung văn bản. Nó có thể chứa các Inline element (phần tử nội tuyến). Bạn không nên sử dụng nó để chứa các block-level element (phần tử khối). Bộ phân tích HTML (HTML parser) sẽ tự động đóng đoạn văn (paragraph) nếu nó bắt gặp một block-level element xuất hiện bên trong thẻ mở <p> và thẻ đóng </p>.
Các thẻ không nên xuất hiện bên trong <p></p> được gọi là "Tag Omission".
 • <address>
 • <article>
 • <aside>
 • <blockquote>
 • <div>
 • <dl>
 • <fieldset>
 • <footer>
 • <form>
 • <h1>
 • <h2>
 • <h3>
 • <h4>
 • <h5>
 • <h6>
 • <header>
 • <hr>
 • <menu>
 • <nav>
 • <ol>
 • <pre>
 • <section>
 • <table>
 • <ul>
 • <p>

<p>
 The paragraph does not allow <h4>a block-level element</h4> to stay within it.
</p>

Xem thêm các chuyên mục: