openplanning

Hướng dẫn và ví dụ HTML Col, Colgroup

 1. ColGroup, Col
 2. Colgroup, Col Styles

1. ColGroup, Col

Thẻ <col><colgroup> đại diện cho một cột và một nhóm cột của một bảng.
<colgroup> là thẻ con của <table>, nó được đặt sau <caption>, và đặt trước <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>. Một bảng có thể có 0 hoặc nhiều thẻ con <colgroup>, và mỗi <colgroup> có 0 hoặc nhiều thẻ con <col>.
Nếu <colgroup> không có thẻ con <col>:
<colgroup span = "<number>">
</colgroup>
Nó tương đương với:
<colgroup>
   <col span = "<number>" />
</colgroup>
Ví dụ:
simple-colgroup-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Table align</title>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
     table, th, td {
     border: 1px solid black;
     }
     th, td {
     padding: 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h2>HTML colgroup</h2>
   <table>
     <colgroup>
      <col span ="3" style="background-color:lightblue">
     </colgroup>
     <tr>
      <th>No</th>
      <th>ISBN</th>
      <th>Title</th>
      <th>Price</th>
      <th>Description</th>
     </tr>
     <tr>
      <td>1</td>
      <td>3476896</td>
      <td>My first HTML</td>
      <td>$53</td>
      <td>..</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>2</td>
      <td>5869207</td>
      <td>My first CSS</td>
      <td>$49</td>
      <td>..</td>
     </tr>
   </table>
  </body>
</html>
Ví dụ một bảng có nhiều <colgroup>:
colgroup-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>HTML Colgroup, Col</title>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
     table, th, td {
     border: 1px solid black;
     }
     th, td {
     padding: 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h2>HTML Colgroup, Col</h2>
   <table>
     <colgroup>
      <col style="background-color:lightgreen;width: 50px;"/>
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:yellow;">
      <col span="2"/>
      <col style="width: 90px;"/>
     </colgroup>
     <tr>
      <th>No</th>
      <th>ISBN</th>
      <th>Title</th>
      <th>Price</th>
      <th>Description</th>
     </tr>
     <tr>
      <td>1</td>
      <td>3476896</td>
      <td>My first HTML</td>
      <td>$53</td>
      <td>..</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>2</td>
      <td>5869207</td>
      <td>My first CSS</td>
      <td>$49</td>
      <td>..</td>
     </tr>
   </table>
  </body>
</html>

2. Colgroup, Col Styles

Chỉ có một vài thuộc tính (property) CSS có thể áp dụng cho <colgroup>, <col>.
CSS border
CSS border chỉ có tác dụng với một bảng cụp (Collapsing Table). Xem thêm ví dụ bên dưới.
CSS background-*
CSS background-* của <colgroup>, <col> chỉ có tác dụng tại các nơi mà hàng (row) hoặc ô (cell) của bảng là trong suốt (transparent).
CSS width
Thiết lập chiều rộng cho <col>, <colgroup>.
CSS {visibility: collapse}
Bạn có thể áp dụng CSS visibility cho <colgroup>, <col> nhưng chỉ với giá trị {visibility:collapse}, các giá trị khác là không hợp lệ và bị bỏ qua, hoặc bị đối xử giống như {visibility:visible}.
CSS border
CSS border áp dụng cho <col>, <colgroup> chỉ hoạt động với một bảng cụp (Collapsing Table).
colgroup-border-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>HTML Colgroup, Col</title>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
     table, th, td {
     border: 1px solid black;
     border-collapse: collapse;
     }
     th, td {
     padding: 10px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h2>HTML Colgroup, Col</h2>
   <p style="color:blue; font-style:italic;">
     CSS border for COL, COLGROUP works only in Collasing Table.
   </p>
   <table>
     <colgroup>
      <col style="background-color:lightgreen;width: 50px;"/>
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:yellow; border: 3px solid red;">
      <col span="2"/>
      <col style="width: 90px;"/>
     </colgroup>
     <tr>
      <th>No</th>
      <th>ISBN</th>
      <th>Title</th>
      <th>Price</th>
      <th>Description</th>
     </tr>
     <tr>
      <td>1</td>
      <td>3476896</td>
      <td>My first HTML</td>
      <td>$53</td>
      <td>..</td>
     </tr>
     <tr>
      <td>2</td>
      <td>5869207</td>
      <td>My first CSS</td>
      <td>$49</td>
      <td>..</td>
     </tr>
   </table>
  </body>
</html>