openplanning

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

 1. Mục tiêu của bài viết
 2. Tạo dự án Spring Boot
 3. Khai báo pom.xml
 4. Resource Handler
 5. Controller
 6. Views

1. Mục tiêu của bài viết

Trước khi bắt đầu bài học, chúng ta cần dành một vài phút để hiểu về Bootstrap:

Bootstrap là một HTML, CSS & JavaScript Framework cho phép thiết kế và phát triển các ứng dụng "Responsive Web Mobile". Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates & Javascript và những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong Bootstrap có thêm các Javascript Plugin. Giúp cho việc thiết kế Web Reponsive của bạn dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

Bootstrap là được phát triển bởi Mark OttoJacob Thornton tại Twitter. Nó được xuất bản như là một mã nguồn mở vào tháng 8 năm 2011 trên GitHub.
Trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng Spring Boot sử dụng Bootstrap. Và bởi vì Bootstrap là một Html, Css, Javascript Framework nên việc bạn sử dụng bất kỳ một công nghệ nào cho tầng View (JSP, Thymeleaf, Freemarker,...).
Các nội dung sẽ được đề cập trong bài học này:
 1. Tạo một ứng dụng Spring Boot.
 2. Khai báo các thư viện cần thiết để bạn có thể sử dụng Bootstrap.
 3. Tạo một trang đơn giản sử dụng các thành phần giao diện (UI Component) được cung cấp bởi Bootstrap.

2. Tạo dự án Spring Boot

3. Khai báo pom.xml

Bootstrap đã được đóng gói thành một tập tin Jar nhỏ, đẹp. Để sử dụng nó bạn chỉ cần khai báo nó trong pom.xml, và như vậy bạn đã sẵn sàng làm việc với Bootstrap Framework.
** Bootstrap **
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.webjars/jquery -->
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>jquery</artifactId>
  <version>3.3.1-1</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.webjars/popper.js -->
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>popper.js</artifactId>
  <version>1.14.1</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.webjars/bootstrap -->
<dependency>
  <groupId>org.webjars</groupId>
  <artifactId>bootstrap</artifactId>
  <version>4.1.1</version>
</dependency>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootBootstrap</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootBootstrap</name>
  <description>Spring Boot + Bootstrap</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.webjars/jquery -->
    <dependency>
      <groupId>org.webjars</groupId>
      <artifactId>jquery</artifactId>
      <version>3.3.1-1</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.webjars/popper.js -->
    <dependency>
      <groupId>org.webjars</groupId>
      <artifactId>popper.js</artifactId>
      <version>1.14.1</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.webjars/bootstrap -->
    <dependency>
      <groupId>org.webjars</groupId>
      <artifactId>bootstrap</artifactId>
      <version>4.1.1</version>
    </dependency>


    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

4. Resource Handler

Các nguồn dữ liệu của Bootstrap được đóng gói trong tập tin Jar. Bạn cần phải phơi bầy (expose) chúng, để chúng có thể truy cập được bởi các đường dẫn. Chẳng hạn:
 • http://somedomain/SomeContextPath/jquery/jquery.min.css
 • http://somedomain/SomeContextPath/popper/popper.min.js
 • http://somedomain/SomeContextPath/bootstrap/css/bootstrap.min.css
 • http://somedomain/SomeContextPath/bootstrap/js/bootstrap.min.js
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.sbbootstrap.config;
 
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
 
@Configuration
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
 
  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    //
    // Access Bootstrap static resource:
    //
 
    //
    // http://somedomain/SomeContextPath/jquery/jquery.min.css
    //
    registry.addResourceHandler("/jquery/**") //
        .addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/jquery/3.3.1-1/");
 
    //
    // http://somedomain/SomeContextPath/popper/popper.min.js
    //
    registry.addResourceHandler("/popper/**") //
        .addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/popper.js/1.14.1/umd/");
 
    // http://somedomain/SomeContextPath/bootstrap/css/bootstrap.min.css
    // http://somedomain/SomeContextPath/bootstrap/js/bootstrap.min.js
    //
    registry.addResourceHandler("/bootstrap/**") //
        .addResourceLocations("classpath:/META-INF/resources/webjars/bootstrap/4.1.1/");
 
  }
 
}

5. Controller

HelloWorldController.java
package org.o7planning.sbbootstrap.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class HelloWorldController {

  @RequestMapping("/")
  public String helloWorld(Model model) {
    return "index";
  }

}

6. Views

index.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <title>Twitter Bootstrap Example</title>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
   
   <!-- See configuration in WebMvConfig.java -->
   <link th:href="@{/bootstrap/css/bootstrap.min.css}"
        rel="stylesheet" media="screen"/>
        
    
   <script th:src="@{/jquery/jquery.min.js}"></script> 
   <script th:src="@{/popper/popper.min.js}"></script> 
   <script th:src="@{/bootstrap/js/bootstrap.min.js}"></script>  
     
  </head>
  
  <body>
     
   <h2>Hello Twitter Bootstrap</h2>
   
   <div class="btn-group">
      <button type="button" class="btn btn-success">This is a success button</button>
      <button type="button" class="btn btn-warning">This is a warning button</button>
      <button type="button" class="btn btn-danger">This is a danger button</button>
   </div>
  </body>
  
</html>
Và đây là hình ảnh trang web với các thành phần giao diện (UI Component) của Bootstrap:

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More