openplanning

Ví dụ Upload file với Spring Boot

 1. Tạo dự án Spring Boot
 2. Cấu hình kích thước tập tin
 3. Form & Controller
 4. Thymeleaf Templates
 5. Chạy ứng dụng

1. Tạo dự án Spring Boot

OK. Project đã được tạo ra.
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
   http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootFileUpload</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootFileUpload</name>
  <description>Spring Boot + File Upload Example</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
SpringBootFileUploadApplication.java
package org.o7planning.sbfileupload;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootFileUploadApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootFileUploadApplication.class, args);
  }
}

2. Cấu hình kích thước tập tin

Spring Boot đã tự động cấu hình các các thư viện cần thiết để bạn có thể xây dựng chức năng upload file. Mặc định kích thước tập tin upload lên Server bị giới hạn phải nhỏ hơn 128KB, vì vậy bạn cần cấu hình để thay đổi giá trị cho tham số này. Thêm các thuộc tính (properties) sau vào tập tin application.properties.
application.properties
spring.servlet.multipart.max-file-size=5MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=5MB
Kích thước tập tin lớn nhất có thể là 5GB.

3. Form & Controller

MyUploadForm.java
package org.o7planning.sbfileupload.form;

import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

public class MyUploadForm {

  private String description;

  // Upload files.
  private MultipartFile[] fileDatas;

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public MultipartFile[] getFileDatas() {
    return fileDatas;
  }

  public void setFileDatas(MultipartFile[] fileDatas) {
    this.fileDatas = fileDatas;
  }

}
MyFileUploadController.java
package org.o7planning.sbfileupload.controller;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.o7planning.sbfileupload.form.MyUploadForm;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

@Controller
public class MyFileUploadController {

	@RequestMapping(value = "/")
	public String homePage() {

		return "index";
	}

	// GET: Hiển thị trang form upload
	@RequestMapping(value = "/uploadOneFile", method = RequestMethod.GET)
	public String uploadOneFileHandler(Model model) {

		MyUploadForm myUploadForm = new MyUploadForm();
		model.addAttribute("myUploadForm", myUploadForm);

		return "uploadOneFile";
	}

	// POST: Sử lý Upload
	@RequestMapping(value = "/uploadOneFile", method = RequestMethod.POST)
	public String uploadOneFileHandlerPOST(HttpServletRequest request, //
			Model model, //
			@ModelAttribute("myUploadForm") MyUploadForm myUploadForm) {

		return this.doUpload(request, model, myUploadForm);

	}

	// GET: Hiển thị trang form upload
	@RequestMapping(value = "/uploadMultiFile", method = RequestMethod.GET)
	public String uploadMultiFileHandler(Model model) {

		MyUploadForm myUploadForm = new MyUploadForm();
		model.addAttribute("myUploadForm", myUploadForm);

		return "uploadMultiFile";
	}

	// POST: Sử lý Upload
	@RequestMapping(value = "/uploadMultiFile", method = RequestMethod.POST)
	public String uploadMultiFileHandlerPOST(HttpServletRequest request, //
			Model model, //
			@ModelAttribute("myUploadForm") MyUploadForm myUploadForm) {

		return this.doUpload(request, model, myUploadForm);

	}

	private String doUpload(HttpServletRequest request, Model model, //
			MyUploadForm myUploadForm) {

		String description = myUploadForm.getDescription();
		System.out.println("Description: " + description);

		// Thư mục gốc upload file.
		String uploadRootPath = request.getServletContext().getRealPath("upload");
		System.out.println("uploadRootPath=" + uploadRootPath);

		File uploadRootDir = new File(uploadRootPath);
		// Tạo thư mục gốc upload nếu nó không tồn tại.
		if (!uploadRootDir.exists()) {
			uploadRootDir.mkdirs();
		}
		MultipartFile[] fileDatas = myUploadForm.getFileDatas();
		// 
		List<File> uploadedFiles = new ArrayList<File>();
		List<String> failedFiles = new ArrayList<String>();

		for (MultipartFile fileData : fileDatas) {

			// Tên file gốc tại Client.
			String name = fileData.getOriginalFilename();
			System.out.println("Client File Name = " + name);

			if (name != null && name.length() > 0) {
				try {
					// Tạo file tại Server.
					File serverFile = new File(uploadRootDir.getAbsolutePath() + File.separator + name);

					BufferedOutputStream stream = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(serverFile));
					stream.write(fileData.getBytes());
					stream.close();
					// 
					uploadedFiles.add(serverFile);
					System.out.println("Write file: " + serverFile);
				} catch (Exception e) {
					System.out.println("Error Write file: " + name);
					failedFiles.add(name);
				}
			}
		}
		model.addAttribute("description", description);
		model.addAttribute("uploadedFiles", uploadedFiles);
		model.addAttribute("failedFiles", failedFiles);
		return "uploadResult";
	}

}

4. Thymeleaf Templates

_menu.html
<div xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"
  style="border:1px solid #ccc;padding:5px;">
 
  <a th:href="@{/uploadOneFile}">Upload One File</a>
  
  &nbsp;|&nbsp;
  
  <a th:href="@{/uploadMultiFile}">Upload Multi File</a>
  
  
 </div>
index.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Spring Boot File Upload Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   <h3>Spring Boot File Upload Example</h3>
   
   <ul>
    <li><a th:href="@{/uploadOneFile}">Upload One File Example</a></li>
    <li><a th:href="@{/uploadMultiFile}">Upload Multiple Files Example</a></li>
   </ul>
   
  </body>
</html>
uploadOneFile.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Upload One File</title>
  </head>
 
  <body>
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   <h3>Upload One File:</h3>
   
   <!-- MyUploadForm -->
   
   <form th:object="${myUploadForm}" method="POST"
     action="" enctype="multipart/form-data">
     Description:
     <br>
     <input th:field="*{description}" style="width:300px;"/>        
     <br/><br/> 
     File to upload: <input th:field="*{fileDatas}" type="file"/>
     <br /> 
     <input type="submit" value="Upload">
   </form>
   
  </body>
</html>
uploadMultiFile.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">

  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Upload Multi File</title>
  </head>
  
  <body>
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   <h3>Upload Multiple File:</h3>
   
   <!-- MyUploadForm -->
   <form th:object="${myUploadForm}" method="POST"
     action="" enctype="multipart/form-data">
     Description:
     <br>
     <input th:field="*{description}" style="width:300px;"/>        
     <br/><br/>         
     File to upload (1): <input th:field="*{fileDatas}" type="file"/><br />   
     File to upload (2): <input th:field="*{fileDatas}" type="file"/><br />  
     File to upload (3): <input th:field="*{fileDatas}" type="file"/><br />  
     File to upload (4): <input th:field="*{fileDatas}" type="file"/><br />  
     File to upload (5): <input th:field="*{fileDatas}" type="file"/><br />  
     <input type="submit" value="Upload">
   </form>
   
  </body>
</html>
uploadResult.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Upload Result</title>
  </head>
  
  <body>
   <th:block th:include="/_menu"></th:block>
   
   Description: <span th:utext="${description}"></span>
   <br/>
   <h3>Uploaded Files:</h3>
   
   <ul th:each="file : ${uploadedFiles}">
     <li th:utext="${file}"></li> 
   </ul>   
   
   <h3>Failed:</h3>
   <ul th:each="file : ${failedFiles}">
     <li style="color:red;" th:utext="${file}"></li> 
   </ul>
   
  </body>
  
</html>

5. Chạy ứng dụng

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More