openplanning

Ví dụ Upload file với Spring Boot và AngularJS

 1. Mục tiêu của bài học
 2. Tạo dự án Spring Boot
 3. Form, Controller, Exception Handler
 4. Javascript & View (Thymeleaf)

1. Mục tiêu của bài học

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng Upload File sử dụng Spring BootAngularJS, dưới đây là hình ảnh xem trước của ứng dụng mà chúng ta sẽ thực hiện:
Thông báo trên giao diện khi upload bị lỗi:
Hiển thị danh sách các file đã upload, và xử lý download khi người dùng click vào liên kết (link).

2. Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo dự án Spring Boot:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootFileUploadAngularJS</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootFileUploadAngularJS</name>
  <description>Spring Boot + File Upload + AngularJS</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>


</project>
SpringBootFileUploadAngularJsApplication.java
package org.o7planning.sbfileupload;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootFileUploadAngularJsApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootFileUploadAngularJsApplication.class, args);
  }

}

3. Form, Controller, Exception Handler

Lớp UploadForm đại diện cho dữ liệu của form HTML.
UploadForm.java
package org.o7planning.sbfileupload.form;

import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

public class UploadForm {

  private String description;

  private MultipartFile[] files;

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public MultipartFile[] getFiles() {
    return files;
  }

  public void setFiles(MultipartFile[] files) {
    this.files = files;
  }

}
MainController.java
package org.o7planning.sbfileupload.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class MainController {

  @GetMapping("/")
  public String index() {
    return "upload";
  }

}
Lớp MainRESTController định nghĩa các REST API để xử lý dữ liệu của các tập tin được người dùng upload lên. REST API này sẽ được gọi bởi AngularJS (Xem trong UploadFileCtrl.js).
MainRESTController.java
package org.o7planning.sbfileupload.restcontroller;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.sbfileupload.form.UploadForm;
import org.springframework.core.io.Resource;
import org.springframework.core.io.UrlResource;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

@RestController
public class MainRESTController {

  // Linux: /home/{user}/test
  // Windows: C:/Users/{user}/test
  private static String UPLOAD_DIR = System.getProperty("user.home") + "/test";
 
  @PostMapping("/rest/uploadMultiFiles")
  public ResponseEntity<?> uploadFileMulti(@ModelAttribute UploadForm form) throws Exception {

    System.out.println("Description:" + form.getDescription());

    String result = null;
    try {

      result = this.saveUploadedFiles(form.getFiles());

    }
    // Here Catch IOException only.
    // Other Exceptions catch by RestGlobalExceptionHandler class.
    catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      return new ResponseEntity<>("Error: " + e.getMessage(), HttpStatus.BAD_REQUEST);
    }

    return new ResponseEntity<String>("Uploaded to: " + result, HttpStatus.OK);
  }

  // Save Files
  private String saveUploadedFiles(MultipartFile[] files) throws IOException {

    // Make sure directory exists!
    File uploadDir = new File(UPLOAD_DIR);
    uploadDir.mkdirs();

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    for (MultipartFile file : files) {

      if (file.isEmpty()) {
        continue;
      }
      String uploadFilePath = UPLOAD_DIR + "/" + file.getOriginalFilename();

      byte[] bytes = file.getBytes();
      Path path = Paths.get(uploadFilePath);
      Files.write(path, bytes);

      sb.append(uploadFilePath).append(", ");
    }
    return sb.toString();
  }

  @GetMapping("/rest/getAllFiles")
  public List<String> getListFiles() {
    File uploadDir = new File(UPLOAD_DIR);

    File[] files = uploadDir.listFiles();

    List<String> list = new ArrayList<String>();
    for (File file : files) {
      list.add(file.getName());
    }
    return list;
  }

  // @filename: abc.zip,..
  @GetMapping("/rest/files/{filename:.+}")
  public ResponseEntity<Resource> getFile(@PathVariable String filename) throws MalformedURLException {
    File file = new File(UPLOAD_DIR + "/" + filename);
    if (!file.exists()) {
      throw new RuntimeException("File not found");
    }
    Resource resource = new UrlResource(file.toURI());
    return ResponseEntity.ok()
        .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION, "attachment; filename=\"" + file.getName() + "\"")
        .body(resource);
  }

}
Mặc định kích thước của tập tin upload lên Server không được vượt quá 1MB. Và nếu người dùng upload cùng một lúc nhiều tập tin thì tổng kích thước các tập tin cũng không được vượt quá 1MB. Tuy nhiên bạn có thể cấu hình để thay đổi các thông số này.
application.properties
spring.servlet.multipart.max-file-size=1MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=5MB

spring.thymeleaf.cache=false
RestGlobalExceptionHandler là một lớp tùy biến, mở rộng từ lớp ResponseEntityExceptionHandler. Trong lớp này bạn có thể xử lý các ngoại lệ bị ném ra (throw) từ các phương thức REST. Điều này giúp bạn xử lý ngoại lệ tập trung tại một ví trí thay vì xử lý ngoại lệ tại từng phương thức REST.
RestGlobalExceptionHandler.java
package org.o7planning.sbfileupload.exceptionhandler;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import org.springframework.web.multipart.MultipartException;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ResponseEntityExceptionHandler;
 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
 
@ControllerAdvice
public class RestGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {
 
  // Catch max file size Exception.
  @ExceptionHandler(MultipartException.class)
  @ResponseBody
  public ResponseEntity<?> handleControllerException(HttpServletRequest request, Throwable ex) {
 
    HttpStatus status = this.getStatus(request);
    return new ResponseEntity<String>("(Message in RestGlobalExceptionHandler *): " + ex.getMessage(), status);
  }
 
  // Catch Other Exception
  @ExceptionHandler(Exception.class)
  @ResponseBody
  public ResponseEntity<?> handleControllerRootException(HttpServletRequest request, Throwable ex) {
 
    HttpStatus status = this.getStatus(request);
    return new ResponseEntity<String>("(Message in RestGlobalExceptionHandler **): " + ex.getMessage(), status);
  }
 
  private HttpStatus getStatus(HttpServletRequest request) {
    Integer statusCode = (Integer) request.getAttribute("javax.servlet.error.status_code");
    if (statusCode == null) {
      return HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR;
    }
    return HttpStatus.valueOf(statusCode);
  }
 
}

4. Javascript & View (Thymeleaf)

upload.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title>Spring Boot File Upload with AngularJS</title>
   <meta charset="utf-8" />
   <!-- Check other AngularJS version at: -->
   <!-- https://code.angularjs.org/1.6.9/docs/misc/downloading -->
   <script
     src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.9/angular.min.js"></script>
   <script src="/js/MainApp.js"></script>
   <script src="/js/UploadFileCtrl.js"></script>
   <script src="/js/GetFilesCtrl.js"></script>
  </head>
  <body ng-app="MainApp">
   <h2>Spring Boot File Upload with AngularJS</h2>
   <div ng-controller="UploadFileController">
     <form>
      Description: <br/>
      <input type="text" name="description" ng-model="myForm.description" style="width:350px;"/>
      <br/><br/>         
      File to upload (1): <input type="file" file-model="myForm.files[0]"/><br />   
      File to upload (2): <input type="file" file-model="myForm.files[1]"/><br />  
      File to upload (3): <input type="file" file-model="myForm.files[2]"/><br />  
      File to upload (4): <input type="file" file-model="myForm.files[3]"/><br />  
      File to upload (5): <input type="file" file-model="myForm.files[4]"/><br />  
      <button type="button" ng-click="doUploadFile()">Upload</button>
     </form>
     <h2>Upload Results:</h2>
     <div style="border:1px solid #ccc;padding: 5px;">
      <span ng-bind="uploadResult"></span>
     </div>
   </div>
   <!-- Get Files -->
   <hr>
   <div ng-controller="GetFilesController">
     <button type="button" ng-click="getAllFiles()">Get All Files</button>
     <ul>
      <li ng-repeat="file in allFiles">
        <a href='/rest/files/{{file}}'>{{file}}</a>
      </li>
     </ul>
   </div>
  </body>
</html>
Trong AngularJS, sử dụng thuộc tính (attribute) ng-model giúp bạn giàng buộc 2 chiều (2-way binding) giữa phần tử Input của FormModel, điều đó có nghĩa là nếu dữ liệu trên Model thay đổi thì giao diện (phần tử Input) sẽ được cập nhập, và ngược lại nếu người dùng thay đổi trên giao diện (phần tử Input) thì Model sẽ được cập nhập.
Thật đáng tiếc thuộc tính (attribute) ng-model không hỗ trợ giàng buộc 2 chiều giữa ModelInput[file], vì vậy bạn cần phải định nghĩa một directive (chỉ thị) có tên "fileModel" để giàng buộc 2 chiều giữa ModelInput[file]. Directive này được định nghĩa trong MainApp.js:
js/MainApp.js
// main app.
var mainApp = angular.module('MainApp', []);
 
// DIRECTIVE - FILE MODEL
mainApp.directive('fileModel', ['$parse', function ($parse) {
  return {
    restrict: 'A',
    link: function(scope, element, attrs) {
     var model = $parse(attrs.fileModel);
     var modelSetter = model.assign;
     
     element.bind('change', function(){
       scope.$apply(function(){
        modelSetter(scope, element[0].files[0]);
       });
     });
    }
  };
  
}]);
Tập tin UploadFileCtrl.js chứa các hàm AngularJS điều khiển việc upload các tập tin lên Server.
js/UploadFileCtrl.js
// CONTROLLER UPLOAD FILE
mainApp.controller('UploadFileController', function($scope, $http) {

  $scope.uploadResult ="";
  
  $scope.myForm = {
    description: "",
    files: []
  }

  $scope.doUploadFile = function() { 

    var url = "/rest/uploadMultiFiles";


    var data = new FormData();

    data.append("description", $scope.myForm.description);
    for (i = 0; i < $scope.myForm.files.length; i++) {
      data.append("files", $scope.myForm.files[i]);
    }

    var config = {
      transformRequest: angular.identity,
      transformResponse: angular.identity,
      headers: {
        'Content-Type': undefined
      }
    }
    

    $http.post(url, data, config).then(
      // Success
      function(response) {
        $scope.uploadResult = response.data;
      },
      // Error
      function(response) {
        $scope.uploadResult = response.data;
      });
  };

});
Tập tin GetFilesCtrl.js chứa các hàm AngularJS điều khiển việc lấy danh sách các file đã được upload lên Server.
js/GetFilesCtrl.js
mainApp.controller('GetFilesController', function($scope, $http) {

  $scope.allFiles = [];


  $scope.getAllFiles = function() { 

    // REST URL:
    var url = "/rest/getAllFiles";
    $http.get(url).then(
      // Success
      function(response) { alert("OK");
        $scope.allFiles = response.data;
      },
      // Error
      function(response) {
        alert("Error: " + response.data);
      }
    );
  };
});

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More