openplanning

Sử dụng nhiều DataSource với Spring Boot và RoutingDataSource

 1. Mục tiêu của tài liệu
 2. Chuẩn bị Database
 3. Tạo dự án Spring Boot
 4. Cấu hình DataSource & RoutingDataSource
 5. DataSourceInterceptor & Cấu hình
 6. DAO, Controller
 7. Thymeleaf Template

1. Mục tiêu của tài liệu

Đôi khi bạn cần tạo một ứng dụng Web kết nối vào nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau. Và thật tốt là bạn có thể làm điều đó dễ dàng trong Spring Boot.
Spring cung cấp cho bạn lớp AbstractRoutingDataSource, bạn cần viết một class mở rộng từ class này. Routing Datasource chứa một bản đồ (Map) các Datasource thực sự.
Chú ý: Routing Datasource cũng là một Datasource, nó là một Datasource đặc biệt.
DataSource Interceptor sẽ quyết định DataSource nào sẽ được sử dụng tương ứng với mỗi request từ phía người dùng.
Trong tài liệu này tôi mô phỏng một Website sử dụng 2 datasource. Mỗi datasource kết nối vào một Database khác nhau. Một database lưu trữ thông tin cho hệ thống Publisher (Nhà xuất bản) và một Database lưu trữ thông tin hệ thống Advertiser (Nhà quảng cáo).
Trong một số tình huống bạn cũng có thể xây dựng một website tin tức đa ngôn ngữ, bạn có thể tạo nhiều Database, mỗi database lưu trữ nội dung các bài viết của một ngôn ngữ cụ thể.
Trong một trường hợp khác, nếu ứng dụng của bạn cần nhiều DataSource, và mỗi chức năng (mỗi trang) có thể làm việc cùng lúc với nhiều DataSource bạn có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

2. Chuẩn bị Database

Tôi sẽ tạo ra 2 cơ sở dữ liệu, một database dành cho hệ thống PUBLISHER (Nhà xuất bản) và một database dành cho hệ thống ADVERTISER (Nhà quảng cáo). Hai Database này có thể không cùng một loại. Bạn có thể sử dụng Oracle, MySQL hoặc SQL Server, ...
Database1:
Hệ thống cở sở dữ liệu của PUBLISHER có một bảng Publishers.
Database1 - (MySQL, SQL Server, PostGres)
-- ===========================================
-- DATABASE FOR PUBLISHER SYSTEM
-- ===========================================
create table PUBLISHERS
(
 ID Bigint,
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into publishers (ID, NAME)
values (1, 'publisher 1');

insert into publishers (ID, NAME)
values (2, 'publisher 2');
Database1 - (ORACLE)
-- ===========================================
-- DATABASE FOR PUBLISHER SYSTEM
-- ===========================================
create table PUBLISHERS
(
 ID NUMBER(19),
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into publishers (ID, NAME)
values (1, 'publisher 1');

insert into publishers (ID, NAME)
values (2, 'publisher 2');

Commit;
Database 2:
Hệ thống cở sở dữ liệu của ADVERTISER có một bảng Advertisers.
Database2 (MySQL, SQL Server, PostGres)
-- ===========================================
-- DATABASE FOR ADVERTISER SYSTEM
-- ===========================================
create table ADVERTISERS
(
 ID Bigint,
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into advertisers (ID, NAME)
values (1, 'Advertiser 1');

insert into advertisers (ID, NAME)
values (2, 'Advertiser 2');
Database2 - (ORACLE)
-- ===========================================
-- DATABASE FOR ADVERTISER SYSTEM
-- ===========================================
create table ADVERTISERS
(
 ID NUMBER(19),
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into advertisers (ID, NAME)
values (1, 'Advertiser 1');

insert into advertisers (ID, NAME)
values (2, 'Advertiser 2');

Commit;

3. Tạo dự án Spring Boot

pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootRoutingDS</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootRoutingDS</name>
  <description>Spring Boot + Multi DataSource + Routing DataSource</description>
 
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
    </dependency>
    
    <!-- For Thymeleaf VIEW. Remove it if using Jsp VIEW -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
        
    <!-- SQL Server - Mssql-Jdbc driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
      <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <!-- SQL Server - JTDS driver -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>
    
    
    <!-- For JSP VIEW (Need REMOVE spring-boot-starter-thymeleaf) -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
      <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    </dependency>
    
    <!-- For JSP VIEW (Need REMOVE spring-boot-starter-thymeleaf) -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    
  </dependencies>

  <repositories>
  
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
 
  </repositories>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  
</project>

4. Cấu hình DataSource & RoutingDataSource

Thông tin các Database được cấu hình tại file datasource-cfg.properties.
datasource-cfg.properties (MySQL + MySQL)
# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url.1=jdbc:mysql://localhost:3306/publisher
spring.datasource.username.1=root
spring.datasource.password.1=12345# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url.2=jdbc:mysql://localhost:3306/advertiser
spring.datasource.username.2=root
spring.datasource.password.2=12345
datasource-cfg.properties (SQL Server + SQL Server) (JTDS Driver)
# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
spring.datasource.url.1=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/publisher;instance=SQLEXPRESS
spring.datasource.username.1=sa
spring.datasource.password.1=12345


# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
spring.datasource.url.2=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/advertiser;instance=SQLEXPRESS
spring.datasource.username.2=sa
spring.datasource.password.2=12345
datasource-cfg.properties (SQL Server + SQL Server) (Mssql-Jdbc Driver)
# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.datasource.url.1=jdbc:sqlserver://tran-vmware-pc\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=publisher
spring.datasource.username.1=sa
spring.datasource.password.1=12345


# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.datasource.url.2=jdbc:sqlserver://tran-vmware-pc\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=advertiser
spring.datasource.username.2=sa
spring.datasource.password.2=12345
datasource-cfg.properties (ORACLE + ORACLE)
# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
spring.datasource.url.1=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username.1=publisher
spring.datasource.password.1=12345


# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
spring.datasource.url.2=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username.2=advertiser
spring.datasource.password.2=12345
datasource-cfg.properties (PostGres + PostGres)
# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url.1=jdbc:postgresql://tran-vmware-pc:5432/publisher
spring.datasource.username.1=postgres
spring.datasource.password.1=12345# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url.2=jdbc:postgresql://tran-vmware-pc:5432/advertiser
spring.datasource.username.2=postgres
spring.datasource.password.2=12345
Theo mặc định Spring Boot sẽ tự động cấu hình một DataSource, vì vậy bạn cần phải vô hiệu hóa nó để có thể tự cấu hình các DataSource của bạn. Các cấu hình tự động này bao gồm:
 • DataSourceAutoConfiguration
 • DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration
SpringBootRoutingDsApplication.java
package org.o7planning.sbroutingds;

import java.sql.SQLException;

import javax.sql.DataSource;

import org.o7planning.sbroutingds.routing.MyRoutingDataSource;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.annotation.PropertySources;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;

@SpringBootApplication

// Disable Auto Config DataSource & DataSourceTransactionManager
@EnableAutoConfiguration(exclude = { //
   DataSourceAutoConfiguration.class, //
   DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration.class })

// Load to Environment
// (@see resources/datasource-cfg.properties).
@PropertySources({ @PropertySource("classpath:datasource-cfg.properties") })
public class SpringBootRoutingDsApplication {

  // Lưu trữ các giá thuộc tính load bởi @PropertySource.
  @Autowired
  private Environment env;

  public static void main(String[] args) {
   SpringApplication.run(SpringBootRoutingDsApplication.class, args);
  }

  // Returns Routing DataSource (MyRoutingDataSource)
  @Autowired
  @Bean(name = "dataSource")
  public DataSource getDataSource(DataSource dataSource1, DataSource dataSource2) {

   System.out.println("## Create DataSource from dataSource1 & dataSource2");

   MyRoutingDataSource dataSource = new MyRoutingDataSource();

   dataSource.initDataSources(dataSource1, dataSource2);

   return dataSource;
  }

  @Bean(name = "dataSource1")
  public DataSource getDataSource1() throws SQLException {
   DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

   // See: datasouce-cfg.properties
   dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("spring.datasource.driver-class-name.1"));
   dataSource.setUrl(env.getProperty("spring.datasource.url.1"));
   dataSource.setUsername(env.getProperty("spring.datasource.username.1"));
   dataSource.setPassword(env.getProperty("spring.datasource.password.1"));

   System.out.println("## DataSource1: " + dataSource);
   return dataSource;
  }

  @Bean(name = "dataSource2")
  public DataSource getDataSource2() throws SQLException {
   DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

   // See: datasouce-cfg.properties
   dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("spring.datasource.driver-class-name.2"));
   dataSource.setUrl(env.getProperty("spring.datasource.url.2"));
   dataSource.setUsername(env.getProperty("spring.datasource.username.2"));
   dataSource.setPassword(env.getProperty("spring.datasource.password.2"));

   System.out.println("## DataSource2: " + dataSource);

   return dataSource;
  }

  @Autowired
  @Bean(name = "transactionManager")
  public DataSourceTransactionManager getTransactionManager(DataSource dataSource) {
   DataSourceTransactionManager txManager = new DataSourceTransactionManager();

   txManager.setDataSource(dataSource);

   return txManager;
  }

}
MyRoutingDataSource là một DataSource, nó chứa một bản đồ (Map) giữa các khóa và các Datasource thực sự.
MyRoutingDataSource.java
package org.o7planning.sbroutingds.routing;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.jdbc.datasource.lookup.AbstractRoutingDataSource;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;

// Đây là một DataSource.
public class MyRoutingDataSource extends AbstractRoutingDataSource {

  @Override
  protected Object determineCurrentLookupKey() {

   HttpServletRequest request = ((ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes())
      .getRequest();

   // Xem thêm: DataSourceInterceptor
   String keyDS = (String) request.getAttribute("keyDS");

   System.out.println("KeyDS=" + keyDS);

   if (keyDS == null) {
     keyDS = "PUBLISHER_DS";
   }

   return keyDS;
  }

  public void initDataSources(DataSource dataSource1, DataSource dataSource2) {
   Map<Object, Object> dsMap = new HashMap<Object, Object>();
   dsMap.put("PUBLISHER_DS", dataSource1);
   dsMap.put("ADVERTISER_DS", dataSource2);

   this.setTargetDataSources(dsMap);
  }

}

5. DataSourceInterceptor & Cấu hình

DataSourceInterceptor sẽ phân tích URL của request, và quyết định Datasource nào sẽ được sử dụng.
DataSourceIntercetor.java
package org.o7planning.sbroutingds.interceptor;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.web.servlet.handler.HandlerInterceptorAdapter;

public class DataSourceIntercetor extends HandlerInterceptorAdapter {

  // Request:

  // /publisher/list
  // /advertiser/list
  @Override
  public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler)
      throws Exception {

    String contextPath = request.getServletContext().getContextPath();

    // /SomeContextPath/publisher
    String prefixPublisher = contextPath + "/publisher";
    
    // /SomeContextPath/advertiser
    String prefixAdvertiser = contextPath + "/advertiser";

    // /SomeContextPath/publisher/dashboard
    // /SomeContextPath/advertiser/dashboard
    
    String uri = request.getRequestURI();
    System.out.println("URI:"+ uri);
    
    if(uri.startsWith(prefixPublisher)) {
      request.setAttribute("keyDS", "PUBLISHER_DS");
    }
    
    else if(uri.startsWith(prefixAdvertiser)) {
      request.setAttribute("keyDS", "ADVERTISER_DS");
    }

    return true;
  }

}
Trong WebMvcConfig bạn cần đăng ký DataSourceInterceptor.
WebMvcConfig.java
package org.o7planning.sbroutingds.config;

import org.o7planning.sbroutingds.interceptor.DataSourceIntercetor;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;

@Configuration
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {

  @Override
  public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {

    registry.addInterceptor(new DataSourceIntercetor())//
        .addPathPatterns("/publisher/*", "/advertiser/*");
  }

}

6. DAO, Controller

DataDAO là lớp tiện ích, truy vấn dữ liệu từ Database.
DataDAO.java
package org.o7planning.sbroutingds.dao;

import java.util.List;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupport;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Repository
@Transactional
public class DataDAO extends JdbcDaoSupport {

  @Autowired
  public DataDAO(DataSource dataSource) {
    this.setDataSource(dataSource);
  }

  public List<String> queryPublishers() {
    String sql = "Select name from Publishers";

    List<String> list = this.getJdbcTemplate().queryForList(sql, String.class);
    return list;
  }

  public List<String> queryAdvertisers() {
    String sql = "Select name from Advertisers";

    List<String> list = this.getJdbcTemplate().queryForList(sql, String.class);
    return list;
  }
  
}
MainController.java
package org.o7planning.sbroutingds.controller;

import java.sql.SQLException;
import java.util.List;

import org.o7planning.sbroutingds.dao.DataDAO;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  @Autowired
  private DataDAO dataDAO;
  
  
  @RequestMapping(value = { "/" }, method = RequestMethod.GET)
  public String home(Model model) throws SQLException {
 
    return "home";
  }

  @RequestMapping(value = { "/advertiser/list" }, method = RequestMethod.GET)
  public String advertiser(Model model) throws SQLException {

    List<String> list = dataDAO.queryAdvertisers();
    model.addAttribute("advertisers", list);

    return "advertiser";
  }

  @RequestMapping(value = { "/publisher/list" }, method = RequestMethod.GET)
  public String publisher(Model model) throws SQLException {

    List<String> list = dataDAO.queryPublishers();
    model.addAttribute("publishers", list);

    return "publisher";
  }

}

7. Thymeleaf Template

home.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <title>Home</title>
  </head>
  <body>
  
   <h2>Multi DataSource with RoutingDataSource</h2>
   
   <h3>/publisher/* ==> Using Publisher-DB</h3>
   <ul>
     <li><a th:href="@{/publisher/list}">Show Publisher List</a></li>
   </ul>
   
   <h3>/advertiser/* ==> Using Advertiser-DB</h3>
   <ul>
     <li> <a th:href="@{/advertiser/list}">Show Advertiser Lists</a>  </li>
   </ul>
   
  </body>
  
</html>
publisher.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <title>Publisher System</title>
  </head>
 
  <body>
   <a th:href="@{/}">Home</a>
   
   <h2>Using Publisher-DB</h2>
   
   <ul>
     <li th:each="publisher : ${publishers}" th:utext="${publisher}"></li>
   </ul>
  </body>
 
</html>
advertiser.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <title>Advertiser System</title>
  </head>
  <body>
   <a th:href="@{/}">Home</a>
   
   <h2>Using Advertiser-DB</h2>
   
   <ul>
     <li th:each="advertiser : ${advertisers}" th:utext="${advertiser}"></li>
   </ul>
   
  </body>
  
</html>

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More