openplanning

Sử dụng nhiều DataSource với Spring Boot và JPA

 1. Mục tiêu của bài viết
 2. Chuẩn bị Database
 3. Tạo dự án Spring Boot
 4. Cấu hình pom.xml
 5. Cấu hình các DataSource
 6. Entities, DAO
 7. Controller
 8. Thymeleaf Template
 9. Phụ Lục: JSP View

1. Mục tiêu của bài viết

Bài viết được viết dựa trên:
 • Spring Boot 2.x (or >=1.5.9)

 • JPA

 • Thymeleaf (Or JSP)

Trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng Spring Boot & JPA sử dụng nhiều DataSource. Để thực hành với ví dụ chúng ta có 2 cơ sở dữ liệu:
 • PUBLISHER: Đây là cơ sở dữ liệu 1, nó có một bảng PUBLISHERS.
 • ADVERTISER: Đây là cơ sở dữ liệu 2, nó có một bảng ADVERTISERS.
Trong ứng dụng này các chức năng (Các trang) có thể sử dụng đồng thời cả 2 cơ sở dữ liệu nói trên. Chẳng hạn một trang hiển thị danh sách các nhà xuất bản (Publisher) đồng thời hiển thị danh sách các nhà quảng cáo (Advertiser), như vậy bạn phải làm việc đồng thời với 2 cơ sở dữ liệu nói trên.
Trong một trường hợp khác, nếu ứng dụng của bạn cần nhiều DataSource, nhưng trong mỗi chức năng (mỗi trang) chỉ làm việc với một DataSource cụ thể, bạn nên sử dụng Routing DataSource & DataSource Interceptor.
 1. Routing DataSource là một DataSource đặc biệt, nó chứa danh sách các DataSource thực sự sẽ được sử dụng trong ứng dụng của bạn.
 2. DataSource Interceptor sẽ quyết định DataSource nào sẽ được sử dụng tương ứng với mỗi chức năng (mỗi trang) trong ứng dụng của bạn.

2. Chuẩn bị Database

MySQL, SQL Server, PostGres
-- ===========================================
-- DATABASE FOR PUBLISHER SYSTEM
-- ===========================================
create table PUBLISHERS
(
 ID Bigint,
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into publishers (ID, NAME)
values (1, 'publisher 1');

insert into publishers (ID, NAME)
values (2, 'publisher 2');-- ===========================================
-- DATABASE FOR ADVERTISER SYSTEM
-- ===========================================
create table ADVERTISERS
(
 ID Bigint,
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into advertisers (ID, NAME)
values (1, 'Advertiser 1');

insert into advertisers (ID, NAME)
values (2, 'Advertiser 2');
Oracle
-- ===========================================
-- DATABASE FOR PUBLISHER SYSTEM
-- ===========================================
create table PUBLISHERS
(
 ID NUMBER(19),
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into publishers (ID, NAME)
values (1, 'publisher 1');

insert into publishers (ID, NAME)
values (2, 'publisher 2');

Commit;

-- ===========================================
-- DATABASE FOR ADVERTISER SYSTEM
-- ===========================================
create table ADVERTISERS
(
 ID NUMBER(19),
 NAME VARCHAR(255),
 Primary key (ID)
);

insert into advertisers (ID, NAME)
values (1, 'Advertiser 1');

insert into advertisers (ID, NAME)
values (2, 'Advertiser 2');

Commit;

3. Tạo dự án Spring Boot

4. Cấu hình pom.xml

Trong tập tin pom.xml dưới đây, tôi đã cấu hình để ứng dụng có thể làm việc với 4 loại cơ sở dữ liệu thông dụng là MySQL, SQL Server, PostGres, Oracle.
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
        http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
        
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootJPAMultiDS</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootJPAMultiDS</name>
  <description>Spring Boot + JPA + Multiple DataSources</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    
    <!-- Remove Thymeleaf, If you want using JSP View -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <!-- SQL Server - Mssql-Jdbc driver -->
    <dependency>
      <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
      <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <!-- SQL Server - JTDS driver -->
    <dependency>
      <groupId>net.sourceforge.jtds</groupId>
      <artifactId>jtds</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc6</artifactId>
      <version>11.2.0.3</version>
    </dependency>
    
    
    <!-- For JSP VIEW (Need REMOVE spring-boot-starter-thymeleaf) -->
    <dependency>
      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
      <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    </dependency>
    
    <!-- For JSP VIEW (Need REMOVE spring-boot-starter-thymeleaf) -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <repositories>
  
    <!-- Repository for ORACLE JDBC Driver -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
    
  </repositories>
 
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

5. Cấu hình các DataSource

datasource-cfg.properties (MySQL)
# ===============================
# DATASOURCE
# ===============================

# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url.1=jdbc:mysql://localhost:3306/publisher
spring.datasource.username.1=root
spring.datasource.password.1=12345# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url.2=jdbc:mysql://localhost:3306/advertiser
spring.datasource.username.2=root
spring.datasource.password.2=12345# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql.1=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.1=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.1=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.1=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext


spring.jpa.show-sql.2=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.2=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.2=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.2=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext
datasource-cfg.properties (SQL Server + JTDS Driver)
# ===============================
# DATASOURCE
# ===============================


# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
spring.datasource.url.1=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/publisher;instance=SQLEXPRESS
spring.datasource.username.1=sa
spring.datasource.password.1=12345


# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
spring.datasource.url.2=jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/advertiser;instance=SQLEXPRESS
spring.datasource.username.2=sa
spring.datasource.password.2=12345# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql.1=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.1=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.1=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.1=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext


spring.jpa.show-sql.2=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.2=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.2=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.2=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext
datasource-cfg.properties (SQL Server + Mssql-Jdbc Driver)
# ===============================
# DATASOURCE
# ===============================


# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.datasource.url.1=jdbc:sqlserver://tran-vmware-pc\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=publisher
spring.datasource.username.1=sa
spring.datasource.password.1=12345


# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.datasource.url.2=jdbc:sqlserver://tran-vmware-pc\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=advertiser
spring.datasource.username.2=sa
spring.datasource.password.2=12345


# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql.1=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.1=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.1=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.1=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext


spring.jpa.show-sql.2=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.2=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.2=org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.2=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext
datasource-cfg.properties (Oracle)
# ===============================
# DATASOURCE
# ===============================

# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
spring.datasource.url.1=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username.1=publisher
spring.datasource.password.1=12345


# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
spring.datasource.url.2=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username.2=advertiser
spring.datasource.password.2=12345# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql.1=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.1=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.1=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.1=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext


spring.jpa.show-sql.2=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.2=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.2=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.2=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionConte
datasource-cfg.properties (PostGres)
# ===============================
# DATASOURCE
# ===============================

# DataSource (PUBLISHER System).

spring.datasource.driver-class-name.1=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url.1=jdbc:postgresql://tran-vmware-pc:5432/publisher
spring.datasource.username.1=postgres
spring.datasource.password.1=12345# DataSource (ADVERTISER System).

spring.datasource.driver-class-name.2=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url.2=jdbc:postgresql://tran-vmware-pc:5432/advertiser
spring.datasource.username.2=postgres
spring.datasource.password.2=12345# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql.1=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.1=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.1=org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.1=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext


spring.jpa.show-sql.2=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto.2=none
spring.jpa.properties.hibernate.dialect.2=org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect
#spring.jpa.properties.hibernate.current_session_context_class.2=org.springframework.orm.hibernate5.SpringSessionContext
Theo mặc định Spring Boot sẽ tự động cấu hình một DataSource mặc định, vì vậy bạn cần phải vô hiệu hóa tự động cấu hình này của Spring Boot, và tự cấu hình các DataSource của riêng bạn.
SpringBootJPAMultiDsApplication.java
package org.o7planning.sbmultids;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration;
import org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaAutoConfiguration;

@SpringBootApplication

// Disable some Spring Boot auto config
@EnableAutoConfiguration(exclude = { //
    DataSourceAutoConfiguration.class, //
    DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration.class, //
    HibernateJpaAutoConfiguration.class })

public class SpringBootJPAMultiDsApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootJPAMultiDsApplication.class, args);
  }
  
}
Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình 2 DataSource:
 1. Lớp DataSource1Config sử dụng để cấu hình cho datasource 1 (PUBLISHER DB).
 2. Lớp DataSource2Config sử dụng để cấu hình cho datasource 2 (ADVERTISER DB).
Constants.java
package org.o7planning.sbmultids.config;

public class Constants {
  
  public static final String PACKAGE_ENTITIES_1 = "org.o7planning.sbmultids.entity1";
  
  public static final String PACKAGE_ENTITIES_2 = "org.o7planning.sbmultids.entity2";
  
  public static final String JPA_UNIT_NAME_1 ="PERSITENCE_UNIT_NAME_1";
  public static final String JPA_UNIT_NAME_2 ="PERSITENCE_UNIT_NAME_2";
  
}
DataSource1Config.java
package org.o7planning.sbmultids.config;

import java.util.HashMap;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.annotation.PropertySources;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager;
import org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean;
import org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;

@Configuration
// Load to Environment
// (@see resources/datasource-cfg.properties).
@PropertySources({ @PropertySource("classpath:datasource-cfg.properties") })
public class DataSource1Config {

  @Autowired
  private Environment env; // Contains Properties Load by @PropertySources

  @Bean
  public DataSource ds1Datasource() {

    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
    dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("spring.datasource.driver-class-name.1"));
    dataSource.setUrl(env.getProperty("spring.datasource.url.1"));
    dataSource.setUsername(env.getProperty("spring.datasource.username.1"));
    dataSource.setPassword(env.getProperty("spring.datasource.password.1"));

    return dataSource;
  }

  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean ds1EntityManager() {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean em = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    em.setDataSource(ds1Datasource());

    // Scan Entities in Package:
    em.setPackagesToScan(new String[] { Constants.PACKAGE_ENTITIES_1 });
    em.setPersistenceUnitName(Constants.JPA_UNIT_NAME_1); // Important !!

    //
    HibernateJpaVendorAdapter vendorAdapter = new HibernateJpaVendorAdapter();

    em.setJpaVendorAdapter(vendorAdapter);

    HashMap<String, Object> properties = new HashMap<>();

    // JPA & Hibernate
    properties.put("hibernate.dialect", env.getProperty("spring.jpa.properties.hibernate.dialect.1"));
    properties.put("hibernate.show-sql", env.getProperty("spring.jpa.show-sql.1"));

    // Solved Error: PostGres createClob() is not yet implemented.
    // PostGres Only:
    // properties.put("hibernate.temp.use_jdbc_metadata_defaults", false);

    em.setJpaPropertyMap(properties);
    em.afterPropertiesSet();
    return em;
  }

  @Bean
  public PlatformTransactionManager ds1TransactionManager() {

    JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();
    transactionManager.setEntityManagerFactory(ds1EntityManager().getObject());
    return transactionManager;
  }

}
DataSource2Config.java
package org.o7planning.sbmultids.config;

import java.util.HashMap;

import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.context.annotation.PropertySources;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager;
import org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean;
import org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter;
import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager;

@Configuration
// Load to Environment
// (@see resources/datasource-cfg.properties).
@PropertySources({ @PropertySource("classpath:datasource-cfg.properties") })
public class DataSource2Config {

  @Autowired
  private Environment env; // Contains Properties Load by @PropertySources

  @Bean
  public DataSource ds2Datasource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();

    dataSource.setDriverClassName(env.getProperty("spring.datasource.driver-class-name.2"));
    dataSource.setUrl(env.getProperty("spring.datasource.url.2"));
    dataSource.setUsername(env.getProperty("spring.datasource.username.2"));
    dataSource.setPassword(env.getProperty("spring.datasource.password.2"));

    return dataSource;
  }

  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean ds2EntityManager() {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean em = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    em.setDataSource(ds2Datasource());

    // Scan Entities in Package:
    em.setPackagesToScan(new String[] { Constants.PACKAGE_ENTITIES_2 });

    em.setPersistenceUnitName(Constants.JPA_UNIT_NAME_2);
    HibernateJpaVendorAdapter vendorAdapter = new HibernateJpaVendorAdapter();
    em.setJpaVendorAdapter(vendorAdapter);

    HashMap<String, Object> properties = new HashMap<>();
    // JPA & Hibernate
    properties.put("hibernate.dialect", env.getProperty("spring.jpa.properties.hibernate.dialect.2"));
    properties.put("hibernate.show-sql", env.getProperty("spring.jpa.show-sql.2"));

    // Solved Error: PostGres createClob() is not yet implemented.
    // PostGres Only.
    // properties.put("hibernate.temp.use_jdbc_metadata_defaults", false);

    em.setJpaPropertyMap(properties);
    em.afterPropertiesSet();
    return em;
  }

  @Bean
  public PlatformTransactionManager ds2TransactionManager() {

    JpaTransactionManager transactionManager = new JpaTransactionManager();
    transactionManager.setEntityManagerFactory(ds2EntityManager().getObject());
    return transactionManager;
  }

}

6. Entities, DAO

Publisher.java
package org.o7planning.sbmultids.entity1;

import java.io.Serializable;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Publishers")
public class Publisher implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 746237126088051312L;

  @Id
  @GeneratedValue
  @Column(name = "Id")
  private Long id;

  @Column(name = "Name", length = 255, nullable = false)
  private String name;

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

}
Advertiser.java
package org.o7planning.sbmultids.entity2;

import java.io.Serializable;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Advertisers")
public class Advertiser implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 746237126088051312L;

  @Id
  @GeneratedValue
  @Column(name = "Id")
  private Long id;

  @Column(name = "Name", length = 255, nullable = false)
  private String name;

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

}
PublisherDAO.java
package org.o7planning.sbmultids.dao;

import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;

import org.o7planning.sbmultids.config.Constants;
import org.o7planning.sbmultids.entity1.Publisher;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public class PublisherDAO {

  @Autowired
  @PersistenceContext( unitName= Constants.JPA_UNIT_NAME_1)
  private EntityManager entityManager;

  public List<Publisher> listPublishers() {
    String sql = "Select e from " + Publisher.class.getName() + " e ";
    Query query = entityManager.createQuery(sql, Publisher.class);
    return query.getResultList();
  }

  public Publisher findById(Long id) {
    return this.entityManager.find(Publisher.class, id);
  }
  
}
AdvertiserDAO.java
package org.o7planning.sbmultids.dao;

import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.persistence.Query;

import org.o7planning.sbmultids.config.Constants;
import org.o7planning.sbmultids.entity2.Advertiser;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public class AdvertiserDAO {
 

  @Autowired
  @PersistenceContext(unitName = Constants.JPA_UNIT_NAME_2)
  private EntityManager entityManager;

  public List<Advertiser> listAdvertisers() {
    String sql = "Select e from " + Advertiser.class.getName() + " e ";
    Query query = entityManager.createQuery(sql, Advertiser.class);
    return query.getResultList();
  }

  public Advertiser findById(Long id) {
    return this.entityManager.find(Advertiser.class, id);
  }
  
}

7. Controller

MainController.java
package org.o7planning.sbmultids.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.sbmultids.dao.AdvertiserDAO;
import org.o7planning.sbmultids.dao.PublisherDAO;
import org.o7planning.sbmultids.entity1.Publisher;
import org.o7planning.sbmultids.entity2.Advertiser;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  @Autowired
  private PublisherDAO publisherDAO;

  @Autowired
  private AdvertiserDAO advertiserDAO;

  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
  public String homePage(Model model) {

    List<Advertiser> advertisers = advertiserDAO.listAdvertisers();
    List<Publisher> publishers = publisherDAO.listPublishers();

    model.addAttribute("advertisers", advertisers);
    model.addAttribute("publishers", publishers);

    return "home";
  }

}

8. Thymeleaf Template

home.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <title>Home</title>
   <style>
    th, td {
     padding: 5px;
    }
    table {
      border-collapse: collapse;
    }
   
   </style>
  </head>
  
  <body>
   
   <h3>Using Publisher-DB</h3>
   
   <table border="1">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Name</th>
    </tr>
    <tr th:each="publisher : ${publishers}">
      <td th:utext="${publisher.id}"></td>
      <td th:utext="${publisher.name}"></td>
    </tr>
   </table>
   
   <h3>Using Advertiser-DB</h3>
   
   <table border="1">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Name</th>
    </tr>
    <tr th:each="advertiser : ${advertisers}">
      <td th:utext="${advertiser.id}"></td>
      <td th:utext="${advertiser.name}"></td>
    </tr>
   </table>
   
   
  </body>
  
</html>

9. Phụ Lục: JSP View

Trường hợp bạn sử dụng công nghệ JSP cho tầng View:
home.jsp
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <meta charset="UTF-8"/>
   <title>Home</title>
   <style>
    th, td {
     padding: 5px;
    }
    table {
      border-collapse: collapse;
    }
   
   </style>
  </head>
  
  <body>
   
   <h3>Using Publisher-DB</h3>
   
   <table border="1">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Name</th>
    </tr>
    <c:forEach items="${publishers}" var="publisher">
      <tr>
        <td th:utext="${publisher.id}"></td>
        <td th:utext="${publisher.name}"></td>
      </tr>
    </c:forEach>
   </table>
   
   <h3>Using Advertiser-DB</h3>
   
   <table border="1">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Name</th>
    </tr>
    <c:forEach items="${advertisers}" var="advertiser">
      <tr>
        <td th:utext="${advertiser.id}"></td>
        <td th:utext="${advertiser.name}"></td>
      </tr>
    </c:forEach>
   </table>
   
   
  </body>
  
</html>

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More