openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot và JSP

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Mục tiêu của bài viết

Spring là một framework nổi tiếng vì nó hỗ trợ nhiều công nghệ cho tầng View (View Layer). Các công nghệ mà Spring hỗ trợ cho tầng ViewJSP, Thymeleaf, Freemarker,...
Vì sự đơn giản của Thymeleaf, nó được coi như công nghệ mặc định để sử dụng cho tầng View, và được Spring Boot tự động cấu hình. Vì vậy nếu bạn lựa chọn JSP cho tầng View, bạn cần phải cấu hình nó.
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng Web với Spring Boot, và sử dụng JSP để hiển thị dữ liệu. Các nội dung sẽ được đề cập trong bài viết này:
 1. Cấu hình để sử dụng JSP cho tầng View (View Layer)
 2. Giải thích nguyên tắc hoạt động của Controller & JSP.

2- Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo một dự án Spring Boot.
Nhập vào:
 • Name: SpringBootJSP
 • Group: org.o7planning.org
 • Description: Spring Boot + JSP
 • Package: org.o7planning.sbjsp
Lựa chọn các công nghệ và thư viện để sử dụng:
 • Web
   
OK, Project đã được tạo ra.
SpringBootJspApplication.java

package org.o7planning.sbjsp;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootJspApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootJspApplication.class, args);
  }
}
 

3- Cấu hình pom.xml

Cấu hình các thư viện cần thiết cho JSP/Servlet trong tập tin pom.xml:

<dependency>
  <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
  <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>jstl</artifactId>
</dependency>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootJSP</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootJSP</name>
  <description>Spring Boot + JSP</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
      <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>jstl</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

4- Cấu hình JSP View

Trong thư mục src/main tạo một thư mục con webapp/WEB-INF/jsp, các tập tin JSP của bạn sẽ được đặt vào trong thư mục này.
Bước tiếp theo bạn cần cấu hình để nói cho Spring Boot nơi bạn sẽ đặt các tập tin JSP. OK, mở tập tin application.properties và thêm vào các thuộc tính sau:
application.properties

# =============================================
# VIEW RESOLVER
# =============================================

spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/jsp/
spring.mvc.view.suffix=.jsp
 

5- Controller & JSP

Mối liên hệ giữa ControllerView được giải thích trong hình dưới đây:
Person.java

package org.o7planning.sbjsp.model;

public class Person {

  private String firstName;
  private String lastName;

  public Person() {

  }

  public Person(String firstName, String lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

}
MainController.java

package org.o7planning.sbjsp.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.sbjsp.model.Person;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

@Controller
public class MainController {

  private static List<Person> persons = new ArrayList<Person>();

  static {
    persons.add(new Person("Bill", "Gates"));
    persons.add(new Person("Steve", "Jobs"));
  }

  @RequestMapping(value = { "/", "/index" }, method = RequestMethod.GET)
  public String index(Model model) {

    String message = "Hello Spring Boot + JSP";

    model.addAttribute("message", message);

    return "index";
  }

  @RequestMapping(value = { "/personList" }, method = RequestMethod.GET)
  public String viewPersonList(Model model) {

    model.addAttribute("persons", persons);

    return "personList";
  }

}
index.jsp

<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8" />
   <title>Welcome</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css"
        href="${pageContext.request.contextPath}/css/style.css"/>
  </head>
  <body>
   <h1>Welcome</h1>
   <h2>${message}</h2>
   
  
    
   <a href="${pageContext.request.contextPath}/personList">Person List</a> 
   
  </body>
 
</html>
personList.jsp

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Person List</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="${pageContext.request.contextPath}/css/style.css"/>
 </head>
 <body>
  <h1>Person List</h1>
  
  <br/><br/>
  <div>
   <table border="1">
    <tr>
     <th>First Name</th>
     <th>Last Name</th>
    </tr>
    <c:forEach items="${persons}" var ="person">
    <tr>
     <td>${person.firstName}</td>
     <td>${person.lastName}</td>
    </tr>
    </c:forEach>
   </table>
  </div>
 </body>
 
</html>

6- Chạy ứng dụng

Trên Eclipse nhấn phải chuột vào project, chọn:
 • Run As/Spring Boot App

Xem thêm các chuyên mục: