openplanning

Ví dụ Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax

 1. Mục tiêu của bài học
 2. Tạo dự án Spring Boot
 3. Form, Controller, Exception Handler
 4. Javascript, View

1. Mục tiêu của bài học

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một ứng dụng Spring Boot upload file với jQuery Ajax. Dưới đây là hình ảnh xem trước của ứng dụng mà chúng ta sẽ thực hiện:
Thông báo khi có lỗi xẩy ra:
Xem thêm ví dụ Upload file với Spring Boot không sử dụng AJAX:
File Upload + AngularJS:

2. Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo dự án Spring Boot:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootFileUploadAjax</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootFileUploadAjax</name>
  <description>Spring Boot + File Upload + JQuery Ajax</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
SpringBootFileUploadAjaxApplication.java
package org.o7planning.sbfileupload;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootFileUploadAjaxApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootFileUploadAjaxApplication.class, args);
  }
  
}

3. Form, Controller, Exception Handler

Lớp UploadForm đại diện cho dữ liệu của form HTML.
UploadForm.java
package org.o7planning.sbfileupload.form;

import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

public class UploadForm {

  private String description;

  private MultipartFile[] files;

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public MultipartFile[] getFiles() {
    return files;
  }

  public void setFiles(MultipartFile[] files) {
    this.files = files;
  }

}
MainController.java
package org.o7planning.sbfileupload.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class MainController {

  @GetMapping("/")
  public String index() {
    return "upload";
  }

}
Lớp MainRESTController định nghĩa một REST API để xử lý dữ liệu của các tập tin được người dùng upload lên. REST API này sẽ được gọi bởi jQuery Ajax (Xem trong main.js).
MainRESTController.java
package org.o7planning.sbfileupload.restcontroller;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

import org.o7planning.sbfileupload.form.UploadForm;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import org.springframework.web.multipart.MultipartFile;

@RestController
public class MainRESTController {

  // Linux: /home/{user}/test
  // Windows: C:/Users/{user}/test
  private static String UPLOAD_DIR = System.getProperty("user.home") + "/test";

  @PostMapping("/rest/uploadMultiFiles")
  public ResponseEntity<?> multiUploadFileModel(@ModelAttribute UploadForm form) {

    System.out.println("Description:" + form.getDescription());

    String result = null;
    try {

      result = this.saveUploadedFiles(form.getFiles());

    }
    // Here Catch IOException only.
    // Other Exceptions catch by RestGlobalExceptionHandler class.
    catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
      return new ResponseEntity<>("Error: " + e.getMessage(), HttpStatus.BAD_REQUEST);
    }

    return new ResponseEntity<String>("Uploaded to: <br/>" + result, HttpStatus.OK);

  }

  // Save Files
  private String saveUploadedFiles(MultipartFile[] files) throws IOException {

    // Make sure directory exists!
    File uploadDir = new File(UPLOAD_DIR);
    uploadDir.mkdirs();

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    for (MultipartFile file : files) {

      if (file.isEmpty()) {
        continue;
      }
      String uploadFilePath = UPLOAD_DIR + "/" + file.getOriginalFilename();

      byte[] bytes = file.getBytes();
      Path path = Paths.get(uploadFilePath);
      Files.write(path, bytes);

      sb.append(uploadFilePath).append("<br/>");
    }
    return sb.toString();
  }
}
Mặc định kích thước của tập tin upload lên Server không được vượt quá 1MB. Và nếu người dùng upload cùng một lúc nhiều tập tin thì tổng kích thước các tập tin cũng không được vượt quá 1MB. Tuy nhiên bạn có thể cấu hình để thay đổi các thông số này.
application.properties
spring.servlet.multipart.max-file-size=1MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=5MB

spring.thymeleaf.cache=false
RestGlobalExceptionHandler là một lớp tùy biến, mở rộng từ lớp ResponseEntityExceptionHandler. Trong lớp này bạn có thể xử lý các ngoại lệ bị ném ra (throw) từ các phương thức REST. Điều này giúp bạn xử lý ngoại lệ tập trung tại một ví trí thay vì xử lý ngoại lệ tại từng phương thức REST.
RestGlobalExceptionHandler.java
package org.o7planning.sbfileupload.exceptionhandler;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import org.springframework.web.multipart.MultipartException;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ResponseEntityExceptionHandler;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

@ControllerAdvice
public class RestGlobalExceptionHandler extends ResponseEntityExceptionHandler {

  // Catch max file size Exception.
  @ExceptionHandler(MultipartException.class)
  @ResponseBody
  public ResponseEntity<?> handleControllerException(HttpServletRequest request, Throwable ex) {

    HttpStatus status = this.getStatus(request);
    return new ResponseEntity<String>("(Message in RestGlobalExceptionHandler *): " + ex.getMessage(), status);
  }

  // Cache Other Exception
  @ExceptionHandler(Exception.class)
  @ResponseBody
  public ResponseEntity<?> handleControllerRootException(HttpServletRequest request, Throwable ex) {

    HttpStatus status = this.getStatus(request);
    return new ResponseEntity<String>("(Message in RestGlobalExceptionHandler **): " + ex.getMessage(), status);
  }

  private HttpStatus getStatus(HttpServletRequest request) {
    Integer statusCode = (Integer) request.getAttribute("javax.servlet.error.status_code");
    if (statusCode == null) {
      return HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR;
    }
    return HttpStatus.valueOf(statusCode);
  }

}

4. Javascript, View

upload.html
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <head>
   <title>Upload Files</title>
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" th:src="@{/main.js}"></script>
  </head>
  <body>
   <h1>Spring Boot File Upload with jQuery Ajax</h1>
   <form method="POST" enctype="multipart/form-data" id="fileUploadForm">
     Description: <br/>
     <input type="text" name="description" style="width:350px;"/>
     <br/><br/>         
     File to upload (1): <input type="file" name="files"/><br />   
     File to upload (2): <input type="file" name="files"/><br />  
     File to upload (3): <input type="file" name="files"/><br />  
     File to upload (4): <input type="file" name="files"/><br />  
     File to upload (5): <input type="file" name="files"/><br />  
     <input type="submit" value="Submit" id="submitButton"/>
   </form>
   <h2>Upload Results:</h2>
   <div style="border:1px solid #ccc;padding: 5px;">
     <span id="result"></span>
   </div>
   
  </body>
</html>
main.js
$(document).ready(function() {

  $("#submitButton").click(function(event) {

    // Stop default form Submit.
    event.preventDefault();

    // Call Ajax Submit.

    ajaxSubmitForm();

  });

});

function ajaxSubmitForm() {

  // Get form
  var form = $('#fileUploadForm')[0];

  var data = new FormData(form);


  $("#submitButton").prop("disabled", true);

  $.ajax({
    type: "POST",
    enctype: 'multipart/form-data',
    url: "/rest/uploadMultiFiles",
    data: data,

    // prevent jQuery from automatically transforming the data into a query string
    processData: false,
    contentType: false,
    cache: false,
    timeout: 1000000,
    success: function(data, textStatus, jqXHR) {

      $("#result").html(data);
      console.log("SUCCESS : ", data);
      $("#submitButton").prop("disabled", false);
      $('#fileUploadForm')[0].reset();
    },
    error: function(jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

      $("#result").html(jqXHR.responseText);
      console.log("ERROR : ", jqXHR.responseText);
      $("#submitButton").prop("disabled", false);

    }
  });

}

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More