openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot và Groovy

 1. Groovy là gì?
 2. Tạo dự án Spring Boot
 3. Controller, Groovy Template
 4. Chạy ứng dụng

1. Groovy là gì?

Apache Groovy là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Object-oriented programming language), chạy trên các máy ảo Java. Nó là một ngôn ngữ động (dynamic language) với các tính năng tương tự như Python, Ruby, Perl. Nó có thể được sử dụng như một ngôn ngữ kịch bản cho nền tảng Java, và được biên dịch thành mã bycode của máy ảo Java, tương tác với mã Java và các thư viện. Groovy sử dụng cú pháp kiểu ngoặc nhọn { } giống như Java. Hầu hết các mã Java cũng có cú pháp hợp lệ với Groovy, mặc dù ngữ nghĩa có thể khác nhau.
Trong bài học này tất nhiên tôi không tập trung vào giới thiệu ngôn ngữ Groovy cũng như không sử dụng ngôn ngữ này. Nhưng Groovy cung cấp một template (mẫu) để tạo ra các tài liệu HTML, và đây mới là chủ đề mà chúng ta thảo luận trong bài học.
Mục tiêu của bài học này là tạo một ứng dụng Java Web sử dụng Spring Boot và sử dụng Groovy Template cho tầng View, tất nhiên đối với tầng View bạn có thể lựa chọn các công nghệ khác như JSP, Thymeleaf...

2. Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo một dự án Spring Boot:
Để sử dụng Groovy bạn cần thêm phụ thuộc spring-boot-starter-groovy-templates vào project của bạn.
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-groovy-templates</artifactId>
</dependency>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
     http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
     
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SpringBootGroovy</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootGroovy</name>
  <description>Spring Boot + Groovy</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-groovy-templates</artifactId>
    </dependency>
    
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
SpringBootGroovyApplication.java
package org.o7planning.sbgroovy;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootGroovyApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootGroovyApplication.class, args);
  }
  
}

3. Controller, Groovy Template

Tạo một tập tin index.tpl trong thư mục templates.
index.tpl
yieldUnescaped '<!DOCTYPE html>'
html(lang:'en') {
  head {
    meta('http-equiv':'"Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"')
    title('Person List')
  }
  body {
    h2 ('A Groovy View with Spring Boot')
    
    h3 ("Message: $message")
    
    table (border: "1") {
      tr {
        th("First Name")
        th("Last Name")
      }
      persons.each { person ->
        tr {
          td("$person.firstName")
          td("$person.lastName")
        }
      }
    }
  }
}
MainController.java
package org.o7planning.sbgroovy.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.o7planning.sbgroovy.model.Person;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class MainController {

  private static List<Person> persons = new ArrayList<Person>();

  static {
    persons.add(new Person("Bill", "Gates"));
    persons.add(new Person("Steve", "Jobs"));
  }

  @RequestMapping(value = "/")
  public String handleRequest(Model model) {
    
    String message = "Person List:";
    
    model.addAttribute("message", message);
    model.addAttribute("persons", persons);

    return "index";
  }

}
Person.java
package org.o7planning.sbgroovy.model;

public class Person {

  private String firstName;
  private String lastName;

  public Person() {

  }

  public Person(String firstName, String lastName) {
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

}
Hình dưới đây giải thích mối quan hệ giữa ControllerGroovy View:
 • TODO Image.

4. Chạy ứng dụng

Nhấn phải chuột vào project chọn:
 • Run As/Spring Boot App
Lúc này ứng dụng của bạn đã được chạy, trên trình duyệt truy cập vào đường dẫn sau đây:

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More