openplanning

Hướng dẫn sử dụng Spring Boot và Spring Data JPA

 1. Tạo dự án Spring Boot
 2. Cấu hình Spring Boot & JPA
 3. Spring Data JPA (Bắt đầu nhanh)
 4. Controller
 5. Chạy ứng dụng

1. Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo một dự án Spring Boot.
Chọn các công nghệ sử dụng trong dự án này, bao gồm JPA và một cơ sở dữ liệu nào đó mà bạn quen thuộc.
Thêm một đoạn cấu hình sau vào tập tin pom.xml nếu bạn muốn làm việc với cơ sở dữ liệu Oracle:
** Oracle **
<dependencies>
  <dependency>
   <groupId>com.oracle</groupId>
   <artifactId>ojdbc7</artifactId>
   <version>12.1.0.2</version>
  </dependency>
</dependencies>

<repositories>
  <!-- Repository for ORACLE ojdbc6. -->
  <repository>
   <id>codelds</id>
   <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
  </repository>
</repositories>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
   http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>SpringBootDataJPA</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootDataJPA</name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.1.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
      <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>com.oracle</groupId>
      <artifactId>ojdbc7</artifactId>
      <version>12.1.0.2</version>
    </dependency>
  
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <repositories>
    <!-- Repository for ORACLE ojdbc6. -->
    <repository>
      <id>codelds</id>
      <url>https://code.lds.org/nexus/content/groups/main-repo</url>
    </repository>
  </repositories>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
SpringBootDataJpaApplication.java
package org.o7planning.sbdatajpa;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootDataJpaApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootDataJpaApplication.class, args);
  }
  
}

2. Cấu hình Spring Boot & JPA

Để Spring Boot có thể kết nối vào cơ sở dữ liệu, bạn cần cấu hình trong tập tin applications.properties. Bạn có thể sử dụng bất kỳ một cơ sở dữ liệu nào mà bạn quen thuộc, ở dưới đây là 4 cấu hình tương ứng với 4 loại cơ sở dữ liệu thông dụng nhất (MySQL, Oracle, SQL Server, PostGres).
Trong thực hành bạn hãy tạo một cơ sở dữ liệu rỗng (schema rỗng) có tên "mydatabase", JPA sẽ tạo ra các Bảng tương ứng với các Entity có trong ứng dụng.
application.properties (MySQL)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=12345

# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
application.properties (Oracle)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db12c
spring.datasource.username=mydatabase
spring.datasource.password=12345


# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
application.properties (SQL Server)
# ===============================
# DATABASE
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://localhost\\SQLEXPRESS:1433;databaseName=mydatabase
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=12345


# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
application.properties (PostGres)
# ===============================
# DATABASE CONNECTION
# ===============================

spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/mydatabase
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=12345

# ===============================
# JPA / HIBERNATE
# ===============================

spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect


# Fix Postgres JPA Error:
# Method org.postgresql.jdbc.PgConnection.createClob() is not yet implemented.
spring.jpa.properties.hibernate.temp.use_jdbc_metadata_defaults=false

3. Spring Data JPA (Bắt đầu nhanh)

Trong JPA mỗi một lớp Entity sẽ tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu. Có rất nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu vì vậy sẽ có rất nhiều lớp Entity. Bạn thường xuyên phải làm việc với các Entity, và phải viết các lớp DAO (Data Access Object) để thao tác với dữ liệu thông qua các Entity này, đây thực sự là một công việc nhàn chán.
OK, tôi sẽ nói với bạn vì sao nó lại nhàn chán, hãy tưởng tượng bạn có 2 bảng trong cơ sở dữ liệu là EMPLOYEE & DEPARTMENT, và bạn có 2 lớp Entity tương ứng là Employee & Department.
Để thao tác với Employee bạn viết một lớp DAO bao gồm các phương thức tương tự như sau:
 • Employee findById(Long id)
 • List<Employee> findAll()
 • List<Employee> findByName(String likeName)
 • .....
Tất nhiên để thao tác với Department bạn cũng làm điều tương tự, và nếu số lượng Entity quá nhiều nó sẽ làm mất rất nhiều thời gian của bạn.
Spring Data JPA là một thư viện của Spring. Theo quy tắc của Spring Data JPA bạn chỉ cần định nghĩa một interface mở rộng interface Repository<T,ID>, và khai báo tên các phương thức để thao tác với dữ liệu của Entity này. Spring Data JPA sẽ tự tạo một lớp thi hành (implements) interface đó cho bạn.
Employee.java
package org.o7planning.sbdatajpa.entity;

import java.util.Date;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;

@Entity
@Table(name = "EMPLOYEE")
public class Employee {

  @Id
  private Long id;

  @Column(name = "Emp_No", length = 30, nullable = false)
  private String empNo;

  @Column(name = "Full_Name", length = 128, nullable = false)
  private String fullName;

  @Temporal(TemporalType.DATE)
  @Column(name = "Hire_Date", nullable = false)
  private Date hireDate;

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getEmpNo() {
    return empNo;
  }

  public void setEmpNo(String empNo) {
    this.empNo = empNo;
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }

  public Date getHireDate() {
    return hireDate;
  }

  public void setHireDate(Date hireDate) {
    this.hireDate = hireDate;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.getEmpNo() + ", " + this.getFullName();
  }

}
Interface EmployeeRepository mở rộng (extends) interface CrudRepository<Employee, Long>, nó có các phương thức để thao tác với entity Employee. Spring Data JPA sẽ tự động tạo một lớp thi hành (implements) interface này tại thời điểm chạy của ứng dụng.
EmployeeRepository.java
package org.o7planning.sbdatajpa.repository;

import java.util.Date;
import java.util.List;

import org.o7planning.sbdatajpa.entity.Employee;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.CrudRepository;

// This is an Interface.
// No need Annotation here.
public interface EmployeeRepository extends CrudRepository<Employee, Long> { // Long: Type of Employee ID.

  Employee findByEmpNo(String empNo);

  List<Employee> findByFullNameLike(String fullName);

  List<Employee> findByHireDateGreaterThan(Date hireDate);

  @Query("SELECT coalesce(max(e.id), 0) FROM Employee e")
  Long getMaxId();

}
Spring Data JPA sẽ viết code cho các phương thức trừu tượng của bạn, vì vậy bạn cần nói với Spring Data JPA bạn muốn gì thông qua tên của phương thức.
Keyword
Method
JPA Query
GreaterThan
findByAgeGreaterThan(int age)
Select e from Person e where e.age > :age
LessThan
findByAgeLessThan(int age)
Select e from Person e where e.age < :age
Between
findByAgeBetween(int from, int to)
Select e from Person e where e.age between :from and :to
IsNotNull, NotNull
findByFirstnameNotNull()
Select e from Person e where e.firstname is not null
IsNull, Null
findByFirstnameNull()
Select e from Person e where e.firstname is null
Like
findByFirstnameLike(String name)
Select e from Person e where e.firstname like :name
(No keyword)
findByFirstname(String name)
Select e from Person e where e.firstname = :name
Not
findByFirstnameNot(String name)
Select e from Person e where e.firstname <> :name
.....
Ngoài ra bạn cũng có thể tạo các interface với các phương thức tùy biến. Trong trường hợp này bạn phải tự viết lớp thi hành (implements) interface đó.
EmployeeRepositoryCustom.java
package org.o7planning.sbdatajpa.repository;

import java.util.Date;

public interface EmployeeRepositoryCustom {
  
  public Long getMaxEmpId();

  public long updateEmployee(Long empId, String fullName, Date hireDate);

}
EmployeeRepositoryCustomImpl.java
package org.o7planning.sbdatajpa.repository;

import java.util.Date;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.NoResultException;
import javax.persistence.Query;

import org.o7planning.sbdatajpa.entity.Employee;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public class EmployeeRepositoryCustomImpl implements EmployeeRepositoryCustom {

  @Autowired
  EntityManager entityManager;

  @Override
  public Long getMaxEmpId() {
    try {
      String sql = "SELECT coalesce(max(e.id), 0) FROM Employee e";
      Query query = entityManager.createQuery(sql);
      return (Long) query.getSingleResult();
    } catch (NoResultException e) {
      return 0L;
    }
  }

  @Override
  public long updateEmployee(Long empId, String fullName, Date hireDate) {
    Employee e = entityManager.find(Employee.class, empId);
    if (e == null) {
      return 0;
    }
    e.setFullName(fullName);
    e.setHireDate(hireDate);
    entityManager.flush();
    return 1;
  }

}

4. Controller

MainController.java
package org.o7planning.sbdatajpa.controller;

import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Random;

import org.o7planning.sbdatajpa.entity.Employee;
import org.o7planning.sbdatajpa.repository.EmployeeRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;

@Controller
public class MainController {

  @Autowired
  private EmployeeRepository employeeRepository;

  private static final String[] NAMES = new String[] { "Tom", "Jerry", "Donald" };

  @ResponseBody
  @RequestMapping("/")
  public String home() {
    String html = "";
    html += "<ul>";
    html += " <li><a href='/testInsert'>Test Insert</a></li>";
    html += " <li><a href='/showAllEmployee'>Show All Employee</a></li>";
    html += " <li><a href='/showFullNameLikeTom'>Show All 'Tom'</a></li>";
    html += " <li><a href='/deleteAllEmployee'>Delete All Employee</a></li>";
    html += "</ul>";
    return html;
  }

  @ResponseBody
  @RequestMapping("/testInsert")
  public String testInsert() {

    Long empIdMax = this.employeeRepository.getMaxId();

    Employee employee = new Employee();

    int random = new Random().nextInt(3);

    long id = empIdMax + 1;
    String fullName = NAMES[random] + " " + id;

    employee.setId(id);
    employee.setEmpNo("E" + id);
    employee.setFullName(fullName);
    employee.setHireDate(new Date());
    this.employeeRepository.save(employee);

    return "Inserted: " + employee;
  }

  @ResponseBody
  @RequestMapping("/showAllEmployee")
  public String showAllEmployee() {

    Iterable<Employee> employees = this.employeeRepository.findAll();

    String html = "";
    for (Employee emp : employees) {
      html += emp + "<br>";
    }

    return html;
  }

  @ResponseBody
  @RequestMapping("/showFullNameLikeTom")
  public String showFullNameLikeTom() {

    List<Employee> employees = this.employeeRepository.findByFullNameLike("Tom");

    String html = "";
    for (Employee emp : employees) {
      html += emp + "<br>";
    }

    return html;
  }

  @ResponseBody
  @RequestMapping("/deleteAllEmployee")
  public String deleteAllEmployee() {

    this.employeeRepository.deleteAll();
    return "Deleted!";
  }

}

5. Chạy ứng dụng

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More