openplanning

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Auth0 JWT

 1. Restful Spring Boot & JWT
 2. Tạo dự án Spring Boot
 3. Model, DAO & REST API
 4. Security & Login Filter
 5. Test ứng dụng với trình duyệt
 6. Test ứng dụng với RestTemplate

1. Restful Spring Boot & JWT

Giả sử rằng bạn có một RESTful API được viết trên Spring Boot, các Client (ứng dụng khác) có thể gọi đến RESTful API của bạn và nhận về kết quả.
Tuy nhiên không phải tất cả các các RESTful API đều có thể công khai, vì tính nhậy cảm của nó, vì vậy bạn cần phải bảo mật chúng. Có một vài kỹ thuật để bạn bảo mật RESTful API của bạn:
 • Bảo mật RESTful API với Basic Authentication (Xác thực cơ bản).
 • Bảo mật RESTful API với JWT (JSON Web Token).
Có một vài kỹ thuật khác mà tôi không liệt kê ra ở trên. Nhưng về cơ bản Client muốn gọi đến một RESTful API đã được bảo hộ, nó cần gửi một yêu cầu có đính kèm thông tin xác thực (Có thể là username/password).
Việc Client gọi đến một REST API công cộng (public) là rất đơn giản, nó giống như hình minh họa dưới đây:
Trường hợp REST API được bảo mật bởi Basic Authentication, Client phải mật mã hóa chuỗi "username:password" với thuật toán Base64 để có được một mảng byte, đính kèm mảng này trên Request Headers trong mỗi lần gọi REST API.
Với các REST API được bảo mật với Auth0, việc gọi nó sẽ phức tạp hơn một chút.
 • Bước 1: Bạn phải gửi một request (yêu cầu) đăng nhập chứa username/password, và nhận được phản hồi là một "Authorization String" (Chuỗi ủy quyền) đính kèm trên Response Header.
 • Bước 2: Sau khi có "Authorization String", đính kèm nó trên Request Header để gọi đến REST API.

2. Tạo dự án Spring Boot

Trên Eclipse tạo dự án Spring Boot.
Khai báo các thư viện Auth0 để sử dụng trong project này.
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.jsonwebtoken/jjwt -->
<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt</artifactId>
  <version>0.9.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.auth0/auth0 -->
<dependency>
  <groupId>com.auth0</groupId>
  <artifactId>auth0</artifactId>
  <version>1.5.0</version>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.auth0/auth0-spring-security-api -->
<dependency>
  <groupId>com.auth0</groupId>
  <artifactId>auth0-spring-security-api</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
Nội dung đầy đủ của tập tin pom.xml:
pom.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
   http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.example</groupId>
  <artifactId>SpringBootJWT</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>SpringBootJWT</name>
  <description>Spring Boot + Rest + JWT</description>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.0.RELEASE</version>
    <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>
  
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    
    
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.jsonwebtoken/jjwt -->
    <dependency>
      <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
      <artifactId>jjwt</artifactId>
      <version>0.9.0</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.auth0/auth0 -->
    <dependency>
      <groupId>com.auth0</groupId>
      <artifactId>auth0</artifactId>
      <version>1.5.0</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.auth0/auth0-spring-security-api -->
    <dependency>
      <groupId>com.auth0</groupId>
      <artifactId>auth0-spring-security-api</artifactId>
      <version>1.0.0</version>
    </dependency>
    

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
SpringBootJwtApplication.java
package org.o7planning.sbjwt;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class SpringBootJwtApplication {

  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringBootJwtApplication.class, args);
  }
  
}

3. Model, DAO & REST API

Employee.java
package org.o7planning.sbjwt.model;

public class Employee {

  private String empNo;
  private String empName;
  private String position;

  public Employee() {

  }

  public Employee(String empNo, String empName, String position) {
    this.empNo = empNo;
    this.empName = empName;
    this.position = position;
  }

  public String getEmpNo() {
    return empNo;
  }

  public void setEmpNo(String empNo) {
    this.empNo = empNo;
  }

  public String getEmpName() {
    return empName;
  }

  public void setEmpName(String empName) {
    this.empName = empName;
  }

  public String getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(String position) {
    this.position = position;
  }

}
EmployeeDAO.java
package org.o7planning.sbjwt.dao;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.o7planning.sbjwt.model.Employee;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public class EmployeeDAO {

  private static final Map<String, Employee> empMap = new HashMap<String, Employee>();

  static {
    initEmps();
  }

  private static void initEmps() {
    Employee emp1 = new Employee("E01", "Smith", "Clerk");
    Employee emp2 = new Employee("E02", "Allen", "Salesman");
    Employee emp3 = new Employee("E03", "Jones", "Manager");

    empMap.put(emp1.getEmpNo(), emp1);
    empMap.put(emp2.getEmpNo(), emp2);
    empMap.put(emp3.getEmpNo(), emp3);
  }

  public Employee getEmployee(String empNo) {
    return empMap.get(empNo);
  }

  public Employee addEmployee(Employee emp) {
    empMap.put(emp.getEmpNo(), emp);
    return emp;
  }

  public Employee updateEmployee(Employee emp) {
    empMap.put(emp.getEmpNo(), emp);
    return emp;
  }

  public void deleteEmployee(String empNo) {
    empMap.remove(empNo);
  }

  public List<Employee> getAllEmployees() {
    Collection<Employee> c = empMap.values();
    List<Employee> list = new ArrayList<Employee>();
    list.addAll(c);
    return list;
  }

}
MainRESTController.java
package org.o7planning.sbjwt.controller;

import java.util.List;

import org.o7planning.sbjwt.dao.EmployeeDAO;
import org.o7planning.sbjwt.model.Employee;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class MainRESTController {

  @Autowired
  private EmployeeDAO employeeDAO;

  @RequestMapping("/")
  @ResponseBody
  public String welcome() {
    return "Welcome to Spring Boot + REST + JWT Example.";
  }

  @RequestMapping("/test")
  @ResponseBody
  public String test() {
    return "{greeting: 'Hello'}";
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/employees
  @RequestMapping(value = "/employees", //
      method = RequestMethod.GET, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, //
          MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public List<Employee> getEmployees() {
    List<Employee> list = employeeDAO.getAllEmployees();
    return list;
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/employee/{empNo}
  @RequestMapping(value = "/employee/{empNo}", //
      method = RequestMethod.GET, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, //
          MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public Employee getEmployee(@PathVariable("empNo") String empNo) {
    return employeeDAO.getEmployee(empNo);
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/employee

  @RequestMapping(value = "/employee", //
      method = RequestMethod.POST, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, //
          MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public Employee addEmployee(@RequestBody Employee emp) {

    System.out.println("(Service Side) Creating employee: " + emp.getEmpNo());

    return employeeDAO.addEmployee(emp);
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/employee
  @RequestMapping(value = "/employee", //
      method = RequestMethod.PUT, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, //
          MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public Employee updateEmployee(@RequestBody Employee emp) {

    System.out.println("(Service Side) Editing employee: " + emp.getEmpNo());

    return employeeDAO.updateEmployee(emp);
  }

  // URL:
  // http://localhost:8080/employee/{empNo}
  @RequestMapping(value = "/employee/{empNo}", //
      method = RequestMethod.DELETE, //
      produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE, MediaType.APPLICATION_XML_VALUE })
  @ResponseBody
  public void deleteEmployee(@PathVariable("empNo") String empNo) {

    System.out.println("(Service Side) Deleting employee: " + empNo);

    employeeDAO.deleteEmployee(empNo);
  }

}

4. Security & Login Filter

Ứng dụng này có chức năng đăng nhập, Client có thể gửi yêu cầu đăng nhập với phương thức POST. Vì vậy không cần thiết tạo ra một trang đăng nhập. Thay vào đó chúng ta có một Filter (bộ lọc), khi một request với đường dẫn /login, nó sẽ được Filter này xử lý.
Các request muốn đi tới Controller, chúng phải vượt qua các Filter (bộ lọc):
Trong bài học này để đơn giản tôi sẽ tạo ra 2 User trên bộ nhớ, Client có thể đăng nhập với một trong 2 User sau:
 • tom/123
 • jerry/123
WebSecurityConfig.java
package org.o7planning.sbjwt.config;

import org.o7planning.sbjwt.filter.JWTAuthenticationFilter;
import org.o7planning.sbjwt.filter.JWTLoginFilter;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.HttpMethod;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.AuthenticationManagerBuilder;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.configurers.provisioning.InMemoryUserDetailsManagerConfigurer;
import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.WebSecurityConfigurerAdapter;
import org.springframework.security.core.userdetails.User;
import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.security.web.authentication.UsernamePasswordAuthenticationFilter;

@Configuration
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {

  @Override
  protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.csrf().disable().authorizeRequests()
        // No need authentication.
        .antMatchers("/").permitAll() //
        .antMatchers(HttpMethod.POST, "/login").permitAll() //
        .antMatchers(HttpMethod.GET, "/login").permitAll() // For Test on Browser
        // Need authentication.
        .anyRequest().authenticated()
        //
        .and()
        //
        // Add Filter 1 - JWTLoginFilter
        //
        .addFilterBefore(new JWTLoginFilter("/login", authenticationManager()),
            UsernamePasswordAuthenticationFilter.class)
        //
        // Add Filter 2 - JWTAuthenticationFilter
        //
        .addFilterBefore(new JWTAuthenticationFilter(), UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
  }

  @Bean
  public BCryptPasswordEncoder passwordEncoder() {
    BCryptPasswordEncoder bCryptPasswordEncoder = new BCryptPasswordEncoder();
    return bCryptPasswordEncoder;
  }

  @Override
  protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {

    String password = "123";

    String encrytedPassword = this.passwordEncoder().encode(password);
    System.out.println("Encoded password of 123=" + encrytedPassword);

    InMemoryUserDetailsManagerConfigurer<AuthenticationManagerBuilder> //
    mngConfig = auth.inMemoryAuthentication();

    // Defines 2 users, stored in memory.
    // ** Spring BOOT >= 2.x (Spring Security 5.x)
    // Spring auto add ROLE_
    UserDetails u1 = User.withUsername("tom").password(encrytedPassword).roles("USER").build();
    UserDetails u2 = User.withUsername("jerry").password(encrytedPassword).roles("USER").build();

    mngConfig.withUser(u1);
    mngConfig.withUser(u2);

    // If Spring BOOT < 2.x (Spring Security 4.x)):
    // Spring auto add ROLE_
    // mngConfig.withUser("tom").password("123").roles("USER");
    // mngConfig.withUser("jerry").password("123").roles("USER");

  }
  
}
Khi một request với đường dẫn /login gửi đến Server, nó sẽ được xử lý bởi JWTLoginFilter, lớp này sẽ kiểm tra username/password, nếu hợp lệ, một chuỗi ủy quyền (Authorization string) sẽ được đính kèm vào Response Header trả về cho Client.
JWTLoginFilter.java
package org.o7planning.sbjwt.filter;

import java.io.IOException;
import java.util.Collections;

import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.o7planning.sbjwt.service.TokenAuthenticationService;
import org.springframework.security.authentication.AuthenticationManager;
import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.AuthenticationException;
import org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter;
import org.springframework.security.web.util.matcher.AntPathRequestMatcher;

public class JWTLoginFilter extends AbstractAuthenticationProcessingFilter {

  public JWTLoginFilter(String url, AuthenticationManager authManager) {
    super(new AntPathRequestMatcher(url));
    setAuthenticationManager(authManager);
  }

  @Override
  public Authentication attemptAuthentication(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws AuthenticationException, IOException, ServletException {

    String username = request.getParameter("username");
    String password = request.getParameter("password");

    System.out.printf("JWTLoginFilter.attemptAuthentication: username/password= %s,%s", username, password);
    System.out.println();

    return getAuthenticationManager()
        .authenticate(new UsernamePasswordAuthenticationToken(username, password, Collections.emptyList()));
  }

  @Override
  protected void successfulAuthentication(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, FilterChain chain,
      Authentication authResult) throws IOException, ServletException {

    System.out.println("JWTLoginFilter.successfulAuthentication:");

    // Write Authorization to Headers of Response.
    TokenAuthenticationService.addAuthentication(response, authResult.getName());

    String authorizationString = response.getHeader("Authorization");

    System.out.println("Authorization String=" + authorizationString);
  }

}
Lớp TokenAuthenticationService là một lớp tiện ích, nó ghi "Authorization string" (Chuỗi ủy quyền) vào Response Header để trả về cho Client. Chuỗi ủy quyền này có tác dụng trong một khoảng thời gian (10 ngày). Điều này có nghĩa là Client chỉ cần login một lần, và có được "Chuỗi ủy quyền" và có thể sử dụng nó trong khoảng thời gian nói trên. Khi "Chuỗi ủy quyền" hết hạn sử dụng, Client phải login lại để có được chuỗi ủy quyền mới.
TokenAuthenticationService.java
package org.o7planning.sbjwt.service;

import java.util.Collections;
import java.util.Date;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken;
import org.springframework.security.core.Authentication;

import io.jsonwebtoken.Jwts;
import io.jsonwebtoken.SignatureAlgorithm;

public class TokenAuthenticationService {
  
  static final long EXPIRATIONTIME = 864_000_000; // 10 days
  
  static final String SECRET = "ThisIsASecret";
  
  static final String TOKEN_PREFIX = "Bearer";
  
  static final String HEADER_STRING = "Authorization";

  public static void addAuthentication(HttpServletResponse res, String username) {
    String JWT = Jwts.builder().setSubject(username)
        .setExpiration(new Date(System.currentTimeMillis() + EXPIRATIONTIME))
        .signWith(SignatureAlgorithm.HS512, SECRET).compact();
    res.addHeader(HEADER_STRING, TOKEN_PREFIX + " " + JWT);
  }

  public static Authentication getAuthentication(HttpServletRequest request) {
    String token = request.getHeader(HEADER_STRING);
    if (token != null) {
      // parse the token.
      String user = Jwts.parser().setSigningKey(SECRET).parseClaimsJws(token.replace(TOKEN_PREFIX, "")).getBody()
          .getSubject();

      return user != null ? new UsernamePasswordAuthenticationToken(user, null, Collections.emptyList()) : null;
    }
    return null;
  }
  
}
Để có thể gọi REST API, Các request sẽ được đính kèm "Authorization string" trên Request Header. Lớp JWTAuthenticationFilter sẽ kiểm tra "Authorization string", nếu hợp lệ request sẽ được xác thực, nó có thể tiếp tục đi đến Controller.
JWTAuthenticationFilter.java
package org.o7planning.sbjwt.filter;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.FilterChain;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.o7planning.sbjwt.service.TokenAuthenticationService;
import org.springframework.security.core.Authentication;
import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.web.filter.GenericFilterBean;

public class JWTAuthenticationFilter extends GenericFilterBean {
  
  @Override
  public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain filterChain)
      throws IOException, ServletException {
    
    System.out.println("JWTAuthenticationFilter.doFilter");
    
    Authentication authentication = TokenAuthenticationService
        .getAuthentication((HttpServletRequest) servletRequest);
    
    SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authentication);
    
    filterChain.doFilter(servletRequest, servletResponse);
  }
  
}

5. Test ứng dụng với trình duyệt

Bạn có thể sử dụng trình duyệt để test chức năng Login, và xem sự hoạt động của lớp JWTLoginFilter. OK!, Truy cập vào được dẫn sau trên trình duyệt:
Xem các thông tin được ghi ra trên cửa sổ Console của Eclipse:
JWTLoginFilter.attemptAuthentication: username/password= tom,123
JWTLoginFilter.successfulAuthentication:
Authorization String=Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ0b20iLCJleHAiOjE1MjA3OTQyNjF9.GP0p5Aaj0HNMShNEAPbieHPeYxeGJ_-lB8ahHr6dJvrs_pAoSgGNCj8bNzRYpi4H7cJ1xQ_DZwV1bMw6ihK2Mw
JWTAuthenticationFilter.doFilter
JWTAuthenticationFilter.doFilter

6. Test ứng dụng với RestTemplate

Tạo một ví dụ sử dụng lớp RestTemplate (Spring REST Client) gọi đến một REST API được bảo hộ bởi Auth0:
JWTClientExample.java
package org.o7planning.sbjwt.restclient;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
 
import org.springframework.http.HttpEntity;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpMethod;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.util.LinkedMultiValueMap;
import org.springframework.util.MultiValueMap;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;
 
public class JWTClientExample {
 
  static final String URL_LOGIN = "http://localhost:8080/login";
  static final String URL_EMPLOYEES = "http://localhost:8080/employees";
 
  // POST Login
  // @return "Authorization string".
  private static String postLogin(String username, String password) {
 
    // Request Header
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
 
    // Request Body
    MultiValueMap<String, String> parametersMap = new LinkedMultiValueMap<String, String>();
    parametersMap.add("username", username);
    parametersMap.add("password", password);
 
    // Request Entity
    HttpEntity<MultiValueMap<String, String>> requestEntity = new HttpEntity<>(parametersMap, headers);
 
    // RestTemplate
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
 
    // POST Login
    ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(URL_LOGIN, //
        HttpMethod.POST, requestEntity, String.class);
 
    HttpHeaders responseHeaders = response.getHeaders();
 
    List<String> list = responseHeaders.get("Authorization");
    return list == null || list.isEmpty() ? null : list.get(0);
  }
 
  private static void callRESTApi(String restUrl, String authorizationString) {
    // HttpHeaders
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
 
    //
    // Authorization string (JWT)
    //
    headers.set("Authorization", authorizationString);
    //
    headers.setAccept(Arrays.asList(new MediaType[] { MediaType.APPLICATION_JSON }));
 
    // Request to return JSON format
    headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
 
    // HttpEntity<String>: To get result as String.
    HttpEntity<String> entity = new HttpEntity<String>(headers);
 
    // RestTemplate
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
 
    // Send request with GET method, and Headers.
    ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(URL_EMPLOYEES, //
        HttpMethod.GET, entity, String.class);
 
    String result = response.getBody();
 
    System.out.println(result);
  }
 
  public static void main(String[] args) {
    String username = "tom";
    String password = "123";
 
    String authorizationString = postLogin(username, password);
 
    System.out.println("Authorization String=" + authorizationString);
 
    // Call REST API:
    callRESTApi(URL_EMPLOYEES, authorizationString);
  }
 
}

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More