openplanning

Hướng dẫn và ví dụ CSS Selectors cơ bản

 1. CSS Selector là gì?
 2. Universal selector
 3. CSS Type Selector
 4. CSS Class Selector
 5. CSS ID Selector
 6. CSS Attribute Selector

1. CSS Selector là gì?

CSS Selector được sử dụng để tìm kiếm (Hoặc lựa chọn) các phần tử trong tài liệu HTML để áp dụng kiểu dáng (style) cho chúng.
Ví dụ đơn giản:
/** Select all elements with class contains abc */

.abc 

/** Select element with ID = abc */

#abc
CSS Selectors có thể được chia làm 3 loại sau:
Basic Selectors
Các Selector cơ bản giúp bạn lựa chọn các phần tử dựa trên Name, ID,Class hoặc Attribute của nó.
Các Selector cơ bản sẽ được đề cập trong bài viết này.
Combining selectors
Lựa chọn các phần tử dựa trên mối quan hệ giữa chúng.
Combinator
Syntax
Example
Descendant combinator
AB
div span
div .item
Child combinator
A> B
ul > li
General sibling combinator
A~ B
p ~ span
Adjacent sibling combinator
A+ B
h2 + p
Column combinator
A|| B
col || td
Pseudo selectors
Pseudo
Syntax
Example
Pseudo classes
A:B
a:visited
Pseudo elements
A::B
p::first-line
 • Hướng dẫn và ví dụ CSS Pseudo Selectors

2. Universal selector

Universal selector (Bộ lựa chọn phổ quát): Lựa chọn tất cả các phần tử hoặc tất cả các phần tử của một namespace (không gian tên).
Cú pháp:
Selector
Mô tả
*
Lựa chọn tất cả các phần tử.
*|*
Lựa chọn tất cả các phần tử.
ns|*
Lựa chọn tất cả các phần tử trong không gian tên ns.
|*
Lựa chọn tất cả các phần tử không được khai báo không gian tên.
Ví dụ lựa chọn tất cả các phần tử và thiết lập viền mầu xanh cho nó.
universal-selector-example1.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8"/>
   <title>Universal Selector: *</title>
   <style>
     * {
      border: 1px solid green;
      margin: 5px;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h1>I am H1 element</h1>
   <div>I am div element</div>
   <p>I am P element</div>
  </body>
</html>

3. CSS Type Selector

CSS Type Selector giúp bạn tìm kiếm các phần tử theo tên.
Ví dụ, lựa chọn tất cả các phần tử <div>:
div {
  color: red;
}
Ví dụ, lựa chọn tất cả các phần tử <span>:
type-selector-example1.css
span {
  background-color: skyblue;
}
type-selector-example1.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8"/>
   <title>Universal Selector: ns|*</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="type-selector-example1.css" />
  </head>
  <body>
   <span>I am span element</span>
   <p>I am P element</p>
   <span>I am span element</span>
  </body>
</html>
Nếu các CSS Selector có cùng một quy tắc bạn có thể viết chúng một cách ngắn gọn, các CSS Selector sẽ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy và sử dụng chung một quy tắc.
type-selector-example2.css
/** Select H1 or H2 */
h1, h2 {
  color: blue;
}
type-selector-example2.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8"/>
   <title>Type Selector</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="type-selector-example2.css" />
  </head>
  <body>
   <h1>I am H1 element</h1>
   <h2>I am H2 element</h2>
   <h3>I am H3 element</h3>
  </body>
</html>

4. CSS Class Selector

CSS Class Selector lựa chọn các phần tử dựa trên giá trị của thuộc tính (attribute) class.
Ví dụ, lựa chọn tất cả các phần tử với class = "txt-green" hoặc bao gồm từ "txt-green".
class-selector-example1.css
.txt-green {
  color: green;
}
.bg-yellow {
  background-color: yellow;
}
class-selector-example1.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8"/>
   <title>Class Selector</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="class-selector-example1.css" />
  </head>
  <body>
   <h1 class ="txt-green">I am H1 with class = 'txt-green'</h1>
   <p>I am P element</p>
   <h2 class="txt-green bg-yellow">I am H2 with class = 'txt-green bg-yellow'</h2>
  </body>
</html>
Ví dụ:
class-selector-example2.css
/* <p> with class 'txt-green' or includes 'text-green' */
p.txt-green {
  color: green;
}
.bg-yellow {
  background-color: yellow;
}
/* <div> with class inculudes both 'text-green' and 'bg-yellow' */
div.txt-green.bg-yellow {
  color: green;
  font-style: italic;
}
class-selector-example2.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8"/>
   <title>Class Selector</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="class-selector-example2.css" />
  </head>
  <body>
   <h1 class ="txt-green">I am H1 with class = 'txt-green'</h1>
   <p class ="txt-green">I am P element with class='txt-green'</p>
   <div class="txt-green bg-yellow">I am DIV with class = 'txt-green bg-yellow'</div>
   <br/>
   <span class="txt-green bg-yellow">I am SPAN with class = 'txt-green bg-yellow'</span>
  </body>
</html>

5. CSS ID Selector

CSS ID Selector giúp bạn lựa chọn phần tử dựa trên giá trị của thuộc tính (attribute) ID, giá trị của thuộc tính ID phải khớp hoàn toàn với giá trị cho bởi Selector. Chú ý: CSS ID Selector "không phân biệt chữ hoa chữ thường" (Case insensitive)
id-selector-example.css
#demo {
  color: blue;
  font-size: 30px;
}
id-selector-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8"/>
   <title>ID Selector</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="id-selector-example.css" />
  </head>
  <body>
   <h1 id = "demo">Demo</h1>
   <span>I am span element</span>
   <p>I am P element</p>
  </body>
</html>

6. CSS Attribute Selector

CSS Attribute Selector giúp bạn lựa chọn các phần tử dựa trên thuộc tính hoặc giá trị của thuộc tính đã cho.