openplanning

Hướng dẫn và ví dụ CSS Lists

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- HTML Lists

Trong HTML có hai loại danh sách (List) đó là Unordered Lists (Danh sách không có thứ tự) và Ordered Lists (Danh sách có thứ tự).
 • Unordered Lists - Sử dụng các "biểu tượng hình viên đạn" (bullets) để dánh dấu cho các mục (item) trong danh sách.
 • Ordered Lists - Sử dụng các con số (Số thông thường, hoặc số La mã), hoặc các mẫu tự (Letter) để đánh dấu cho các mục trong danh sách.
Các thuộc tính (property) CSS List cho phép bạn thiết lập các điều sau:
 • Cho phép chọn kiểu ::marker sẽ được nhìn thấy trên một Unordered List.
 • Cho phép chọn kiểu ::marker sẽ được nhìn thấy trên một Ordered List.
 • Sử dụng một ảnh (Image) như một ::marker cho một Unordered List.
 • Thiết lập vị trí của ::marker.

2- CSS list-style-type

Thuộc tính (property) CSS list-style-type được sử dụng cho thẻ <UL> (Unordered List) để thiết lập kiểu dáng cho các mục (item) của danh sách.
CSS list-style-type có thể nhận một trong các giá trị:
 • disc
 • circle
 • square
 • none
ul-list-style-type-example.html

<h3>list-style-type: dist (Default)</h3>
<ul style="list-style-type: dist;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>list-style-type: circle</h3>
<ul style="list-style-type: circle;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>list-style-type: square</h3>
<ul style="list-style-type: square;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

<h3>list-style-type: none</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>
CSS list-style-type cũng có thể được áp dụng cho <OL> (Ordered List), các giá trị của nó có thể là:
 • none
 • disc
 • circle
 • square
 • armenian
 • decimal
 • cjk-ideographic
 • decimal-leading-zero
 • georgian
 • hebrew
 • hiragana
 • hiragana-iroha
 • katakana
 • katakana-iroha
 • lower-alpha
 • lower-greek
 • lower-latin
 • lower-roman
 • upper-alpha
 • upper-greek
 • upper-latin
 • upper-roman
list-style-type-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>List Styles Example</title>
   <meta charset="UTF-8">
   <style>
     table {
     border-collapse: collapse;
     border: 1px solid black;
     width:100%;
     }
     td {
     border: 1px solid black;
     padding: 5px;
     vertical-align: top;
     white-space: nowrap;
     }
   </style>
   <script src="list-style-type-example.js"></script>
  </head>
  <body onLoad="initRadios()">
   <table>
     <tr>
      <td id="radio-container"></td>
      <td>
        <h3 id ="my-info">list-style-type: none</h3>
        <ol style="list-style-type: none;" id="my-list">
         <li>HTML</li>
         <li>CSS</li>
         <li>Javascript</li>
        </ol>
      </td>
     <tr>
   </table>
  </body>
</html>
list-style-type-example.js

var types= [
 "none",
  "disc",
  "circle",
  "square",
  "armenian",
  "decimal",
  "cjk-ideographic",
  "decimal-leading-zero",
  "georgian",
  "hebrew",
  "hiragana",
  "hiragana-iroha",
  "katakana",
  "katakana-iroha ",
  "lower-alpha",
  "lower-greek",
  "lower-latin",
  "lower-roman",
  "upper-alpha",
  "upper-greek",
  "upper-latin",
  "upper-roman"]; 
function initRadios() {
 var radioContainer = document.getElementById("radio-container");

 for(var i = 0; i< types.length; i++) {
   var radioElement = document.createElement("input");
   radioElement.type = "radio";
   radioElement.name = "type";
   radioElement.value = types[i];
   var spanElement = document.createElement("span");
   spanElement.innerHTML = types[i];
   spanElement.style.marginRight = "5px";
   var brElement = document.createElement("br");
   radioElement.addEventListener("click", function(event) {
     var infoElement = document.getElementById("my-info");
     infoElement.innerHTML = "{ list-style-type: " + event.target.value + " }";
     var listElement = document.getElementById("my-list");
     listElement.style.listStyleType = event.target.value;
   });
   radioContainer.appendChild(radioElement);
   radioContainer.appendChild(spanElement);
   radioContainer.appendChild(brElement);
 }
}

3- CSS list-style-image

Thuộc tính (property) CSS list-style-image được sử dụng cho thẻ <UL> để hiển thị hình ảnh thay thế cho các ::marker.
Chú ý: list-style-image được ưu tiên hơn so với list-style-type. Nếu hình ảnh được cung cấp bởi list-style-image không tồn tại hoặc không thể hiển thị list-style-type sẽ được sử dụng.

<ul style="list-style-image: URL('../right-arrow-16.png')">
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>Javascript</li>
</ul>

4- CSS list-style-position

Thuộc tính (property) CSS list-style-position được sử dụng cho thẻ <UL>, <OL> để thiết lập vị trí của các ::marker.
Các giá trị có thể của CSS list-style-position:
 • outside
 • inside
 • initial
 • inherit
list-style-position Mô tả
outside Các ::marker sẽ nằm ngoài các mục (item) của danh sách.
inside Các ::marker sẽ nằm trong các mục (item) của danh sách.
list-style-position-example.html

<h3>list-style-position: outside (Default)</h3>
<ul style="list-style-position: outside">
  <li>
    Coffee - A brewed drink prepared from roasted coffee beans,
    which are the seeds of berries from the Coffea plant
  </li>
  <li>
    Tea - An aromatic beverage commonly prepared by pouring hot
    or boiling water over cured leaves of the Camellia sinensis,
    an evergreen shrub (bush) native to Asia
  </li>
</ul>

<h3>list-style-position: inside</h3>
<ul style="list-style-position: inside">
  <li>
    Coffee - A brewed drink prepared from roasted coffee beans,
    which are the seeds of berries from the Coffea plant
  </li>
  <li>
    Tea - An aromatic beverage commonly prepared by pouring hot
    or boiling water over cured leaves of the Camellia sinensis,
    an evergreen shrub (bush) native to Asia
  </li>
</ul>

5- CSS margin, padding

Hình ảnh dưới đây cho thấy cấu trúc của HTML List, và bạn có thể sử dụng CSS để thay đổi margin/padding của nó.
Ví dụ tùy biến margin/padding của HTML List:
margin-padding-example.css

ul {
 background: #3399ff;
 padding: 20px;
}
ul li {
 background: #cce5ff;
 margin: 5px;
}
ol {
 background: #ff9999;
 padding: 20px;
}
ol li {
 background: #ffe5e5;
 padding: 5px;
 margin-left: 35px;
}
margin-padding-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS List</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="margin-padding-example.css" />
</head>
<body>
  <h3>ul {padding: 20px;} ul li {margin: 5px}</h3>
  <ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>Javascript</li>
  </ul>
  <h3>ol {padding: 20px;} ol li {margin-left: 35px; padding: 5px;}</h3>
  <ol>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>Javascript</li>
  </ol>
</body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: