openplanning

Hướng dẫn và ví dụ CSS line-height

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- CSS line-height

CSS line-height định nghĩa một khoảng cách giữa 2 baseline giữa 2 dòng văn bản liên tiếp của một phần tử. Trong đó baseline là đường dưới cùng của hầu hết các chữ cái trên cùng một dòng. Giống như hình minh họa dưới đây:
Line-height vs font-size
Hình ảnh minh họa mối quan hệ giữa line-heightfont-size.

/* Keyword value (Default) */
line-height: normal;

/* Unitless values:
  use this number multiplied by the element's font size */
line-height: 3.5;

/* <length> values */
line-height: 3em;
line-height: 20px;

/* <percentage> values */
line-height: 34%;

/* Global values */
line-height: inherit;
line-height: initial;
line-height: unset;
Nếu một phần tử không được chỉ định line-height nó sẽ thừa kế từ phần tử cha. Các giá trị có thể của CSS line-height:
normal
Là giá trị mặc định của line-height, giá trị này phụ thuộc vào trình duyệt. Về cơ bản nó lớn hơn 20% so với font-size. Chẳng hạn nếu font-size14px thì line-height khoảng 16.8px.
«number» (unitless)
Nếu bạn cung cấp một giá trị là một con số «number» không bao gồm đơn vị tính cho line-height, giá trị của line-height sẽ bằng con số này nhân với font-size. Cách tiếp cận này được khuyến khích sử dụng, nó giúp bạn tránh các kết quả không mong muốn từ sự thừa kế.
«length»
Cung cấp một giá trị với một đơn vị tính cụ thể, chẳng hạn 30px, 25pt,..
Chú ý: Sử dụng đơn vị tính EM với CSS line-height có thể nhận được một kết quả không như mong đợi. Bạn có thể xem ở ví dụ phía dưới.
«percentage»
Chỉ định một giá trị phần trăm so với font-size của phần tử hiện tại.
Chú ý: Sử dụng giá trị phần trăm với CSS line-height cũng có thể gây ra một kết quả không như mong đợi. Xem ví dụ ở dưới.

Ví dụ:
lie-height-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS line-height</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
   <style>
    .option {
      padding: 5px;
      display:inline-block;
      border: 1px solid gray;
    }
    #my-div {
     background-color: #ddd;
     margin-top: 5px;
    }
  </style>
  <script>
    function changeLineHeight(value) {
      var e = document.getElementById("my-div");
      e.style.lineHeight= value;
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3>CSS line-height</h3>
  <div class="option">
    <p style="color:red;">Line-height:</p>
    <input name ="x" type="radio" onClick="changeLineHeight('normal')" checked/> normal <br/>
    <input name ="x" type="radio" onClick="changeLineHeight('3em')" /> 3em <br/>
    <input name ="x" type="radio" onClick="changeLineHeight('3.5')" /> 3.5 <br/>
    <input name ="x" type="radio" onClick="changeLineHeight('35px')" /> 35px <br/>
    <input name ="x" type="radio" onClick="changeLineHeight('150%')" /> 150%
  </div>
  <div id="my-div">
    Line 1 <br/>
    Line 2 <br/>
    Line 3 <br/>
    Line 4
  </div>
</body>
</html>

2- Vấn đề với line-height và EM

Khi sử dụng CSS line-height với đơn vị tính EM, bạn có thể nhận được một kết quả không như mong đợi, nguyên nhân là CSS line-height có tính thừa kế. nhưng cách thừa kế khác nhau giữa line-height có đơn vị tính và line-height không có đơn vị tính (Unitless line-height). Hãy xem ví dụ dưới đây:
Các phần tử <H1> trong ví dụ này đã thừa kế line-height từ phần tử cha của chúng, giá trị này có thể nhỏ hơn font-size làm cho văn bản hiển thị rất xấu.
unexpected-line-height-em.css

.green {
  line-height: 1.1;
  border: solid limegreen;
}
.red {
  line-height: 1.1em;
  border: solid red;
}
h1 {
  font-size: 30px;
}
.box {
   width: 160px;
   display: inline-block;
   vertical-align: top;
   font-size: 15px;
}
unexpected-line-height-em.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS line-height & EM</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="unexpected-line-height-em.css" />
</head>
<body>
  <h3>Unexpected result of CSS line-height and EM unit.</h3>
  <div class="box green">
   <h1>Avoid unexpected results by using unitless line-height.</h1>
   length and percentage line-heights have poor inheritance behavior ...
  </div>
  <div class="box red">
    <h1>Avoid unexpected results by using unitless line-height.</h1>
    length and percentage line-heights have poor inheritance behavior ...
  </div> 
</body>
</html>

3- Vấn đề với line-height và %

Khi sử dụng CSS line-height với đơn vị tính %, bạn có thể nhận được một kết quả không như mong đợi, nguyên nhân là CSS line-height có tính thừa kế, nhưng cách thừa kế khác nhau giữa line-height có đơn vị tính và line-height không có đơn vị tính (Unitless line-height). Hãy xem ví dụ dưới đây:
Các phần tử <H1> trong ví dụ này đã thừa kế line-height từ phần tử cha của chúng, giá trị này có thể nhỏ hơn font-size làm cho văn bản hiển thị rất xấu.
unexpected-line-height-percent.css

.green {
  line-height: 1.1;
  border: solid limegreen;
}
.red {
  line-height: 110%;
  border: solid red;
}
h1 {
  font-size: 30px;
}
.box {
   width: 160px;
   display: inline-block;
   vertical-align: top;
   font-size: 15px;
}
unexpected-line-height-percent.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS line-height & %</title>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="unexpected-line-height-percent.css" />
</head>
<body>
  <h3>Unexpected result of CSS line-height and %.</h3>
  <div class="box green">
   <h1>Avoid unexpected results by using unitless line-height.</h1>
   length and percentage line-heights have poor inheritance behavior ...
  </div>
  <div class="box red">
    <h1>Avoid unexpected results by using unitless line-height.</h1>
    length and percentage line-heights have poor inheritance behavior ...
  </div>
</body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: