openplanning

Cài đặt Java trên Windows

  1. Download JDK
  2. Cài đặt Java
  3. Cấu hình biến môi trường cho Java

1. Download JDK

Để download Java hãy truy cập vào liên kết dưới đây:
Có rất nhiều phiên bản Java, nhưng tôi khuyên bạn download phiên bản Java 11 vì đây là phiên bản sẽ được Oracle hỗ trợ lâu dài và tương thích với hầu hết các công cụ liên quan trong thời điểm này.
Bạn nên kiểm tra xem hệ điều hành của mình là 32bit hay 64bit để download bộ cài JDK phù hợp.
Kết quả download được:

2. Cài đặt Java

Nhập vào thư mục mà JDK sẽ được cài đặt ra, ở đây tôi đặt là:
  • C:\DevPrograms\Java\jdk-11.0.8\

3. Cấu hình biến môi trường cho Java

Tiếp theo chúng ta cấu hình biến môi trường cho Java. Việc này không bắt buộc, nhưng nếu trên máy tính của bạn cài đặt nhiều phiên bản Java, thì việc cấu hình là cần thiết để xác định phiên bản java nào mặc định được sử dụng.
Nếu bạn sử dụng Window Vista hoặc Window 7:
Trên Desktop, nhấn phải chuột vào Computer, chọn Properties.
Nhấn New để tạo mới một biến môi trường có tên JAVA_HOME.
Nhập vào đường dẫn tới thư mục JDK.
  • Variable name: JAVA_HOME
  • Variable value: C:\DevPrograms\Java\jdk-11.0.8
Tiếp theo sửa đổi biến môi trường path
Thêm vào phía trước giá trị của biến môi trường path:
  • %JAVA_HOME%\bin;
Bạn đã cài đặt và cấu hình Java thành công.

Java cơ bản

Show More