openplanning

Cài đặt Java trên Ubuntu

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt Java

1. Giới thiệu

Trước tháng 4-2019, cách tốt nhất để cài đặt Oracle JDK trên Ubuntu là sử dụng PPA (Personal Package Archives). Chẳng hạn ppa:webupd8team/java là một trong các sự lựa chọn đó, các lệnh của nó tự động download Oracle JDK và cài đặt cho bạn. Tuy nhiên chính sách của Oracle đã thay đổi, bất cứ ai muốn download Oracle JDK phải đăng nhập với một tài khoản và chấp nhận các điều khoản của họ. Vì vậy các PPA như webupd8team/java (hoặc tương tự) đã không còn hoạt động được nữa.
Vì vậy để cài đặt Oracle JDK trên Ubuntu bạn cần phải download bộ cài đặt (installer) một cách thủ công, và cài đặt nó bằng một vài lệnh đơn giản.
Thay vì cài đặt Oracle JDK như trong bài viết này, bạn có thể cài đặt OpenJDK theo hướng dẫn dưới đây, cả Oracle JDKOpenJDK đều được duy trì và phát triển bởi Oracle.
Chú ý: Oracle có kế hoạch hỗ trợ lâu dài với các phiên bản Java 8, 11, 13, vì vậy tốt nhất bạn nên sử dụng một trong các phiên bản này.
Trong bài viết này tôi hướng dẫn bạn cài đặt Oracle JDK 11, bạn có thể làm tương tự với các phiên bản khác.
Trước hết bạn cần truy cập vào địa chỉ dưới đây để download Oracle JDK:
Cuối cùng bạn nhận được một file:
  • jdk-11.0.6_linux-x64_bin.tar.gz

2. Cài đặt Java

Sử dụng lệnh để giải nén tập tin mà bạn đã download được ở bước trước.
sudo tar xvzf jdk-11.0.6_linux-x64_bin.tar.gz
# Create directory

sudo mkdir /usr/local/java
Sau khi giải nén, bạn có một thư mục, di chuyển thư mục đó tới /usr/local/java:
# Move "jdk-11.0.6" directory to /usr/local/java/

sudo mv jdk-11.0.6 /usr/local/java/
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk-11.0.6/bin/javac" 1

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk-11.0.6/bin/java" 1

# If you Install Java 8:
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk-11.0.6/bin/javaws" 1
sudo chmod a+x /usr/bin/java

sudo chmod a+x /usr/bin/javac

# If you install Java 8:
sudo chmod a+x /usr/bin/javaws
sudo chown -R root:root /usr/local/java/jdk-11.0.6

sudo update-alternatives --config java
Kiểm tra kết quả cài đặt của bạn:
java -version

Java cơ bản

Show More