openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java Function

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Function interface

Trong Java 8, Function là một functional interface, nó đại diện cho một toán tử chấp nhận một giá trị đầu vào và trả về một giá trị.
Mã nguồn của interface Function:
Function interface

package java.util.function;

import java.util.Objects;

@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {
 
  R apply(T t);
 
  default <V> Function<V, R> compose(Function<? super V, ? extends T> before) {
    Objects.requireNonNull(before);
    return (V v) -> apply(before.apply(v));
  }
 
  default <V> Function<T, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    return (T t) -> after.apply(apply(t));
  }
 
  static <T> Function<T, T> identity() {
    return t -> t;
  }
}
Ví dụ:
FunctionEx1.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.function.Function;

public class FunctionEx1 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Function<String, Integer> func = (text) -> text.length();
    
    int length = func.apply("Function interface tutorial");
    
    System.out.println("Length: " + length);
  }
}
Output:

Length: 27
Ví dụ: Chế biến các phần tử của một đối tượng List để tạo ra một đối tượng List mới.
FunctionEx2.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.Function;

public class FunctionEx2 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Function<String, String> func = text -> text.toUpperCase();
    
    List<String> list = Arrays.asList("Java", "C#", "Python");

    List<String> newList = map(func, list);
  
    newList.forEach(System.out::println);
  }
  
  public static <T,R> List<R> map(Function<T,R> mapper, List<T> list) {
    List<R> result = new ArrayList<R>();
    
    for(T t: list) {
      R r = mapper.apply(t);
      result.add(r);
    }
    return result;
  }
}
Output:

JAVA
C#
PYTHON
Ví dụ: Sử dụng Function để chuyển đổi một đối tượng List thành một đối tượng Map:
FunctionEx3.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;

public class FunctionEx3 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Function<String, Integer> func = text -> text.length();
    
    List<String> list = Arrays.asList("Java", "C#", "Python");

    Map<String, Integer> map = listToMap(func, list);
  
    // @see: Map.forEach(BiConsumer).
    map.forEach((t,r) -> System.out.println(t + " : " + r));
  }
  
  public static <T,R> Map<T,R> listToMap(Function<T,R> mapper, List<T> list) {
    Map<T, R> result = new HashMap<T, R>();
    
    for(T t: list) {
      R r = mapper.apply(t);
      result.put(t, r);
    }
    return result;
  }
}
Output:

C# : 2
Java : 4
Python : 6

2- Function + Method reference

M.ref example 1:
Nếu một phương thức tĩnh có một tham số duy nhất và trả về một giá trị, thì tham chiếu của nó có thể coi là một Function.
Function_mref_ex1.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.function.Function;

public class Function_mref_ex1 {

  public static void main(String[] args) {

    // A method of Math class: public static long round(double)
    Function<Double, Long> func1 = Math::round; // Method reference
    Function<Double, Long> func2 = value -> Math.round(value);

    System.out.println(func1.apply(100.7));
    System.out.println(func2.apply(100.7));
  }
}
Output:

101
101
M.ref example 2:
Nếu một phương thức không tĩnh (non-static method), không tham số, và trả về một giá trị, thì tham chiếu của nó có thể coi là một Function.
Function_mref_ex2.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.function.Function;

public class Function_mref_ex2 {

  public static void main(String[] args) {

    // A method of String class: public int length()
    Function<String, Integer> func1 = String::length; // Method reference
    
    Function<String, Integer> func2 = text -> text.length();

    System.out.println(func1.apply("Java")); // 4
    System.out.println(func2.apply("Java")); // 4
  }
}
M.ref example 3:
Tiếp theo, hãy xem lớp CurrencyFormatter dưới đây:
 • Phương thức CurrencyFormatter.usd(double) có một tham số kiểu Double và trả về kiểu String, vậy tham chiếu của nó là CurrencyFormatter::usd có thể coi là một Function<Double,String>.
CurrencyFormatter.java

package org.o7planning.tax;

public class CurrencyFormatter {

  // Dollar
  public static String usd(double amount) {
    return "$" + amount;
  }

  // Euro
  public static String euro(double amount) {
    return "€" + amount;
  }

  // Vietnam Dong.
  public static String vnd(double amount) {
    return amount + "VND";
  }
}
TaxCalcExample.java

package org.o7planning.tax;

import java.util.function.Function;

public class TaxCalcExample {

  public static void main(String[] args) {

    double amount = 1000;

    String format = formatCurrency("VN", amount);

    System.out.println("VN: " + format);

    format = formatCurrency("US", amount);

    System.out.println("US: " + format);

    format = formatCurrency("EU", amount);

    System.out.println("EU: " + format);
  }

  public static String formatCurrency(String countryCode, double amount) {
    if ("VN".equals(countryCode)) {
      Function<Double, String> formatter = CurrencyFormatter::vnd; // Method reference
      return _formatCurrency(formatter, amount);
    }
    if ("US".equals(countryCode)) {
      return _formatCurrency(CurrencyFormatter::usd, amount);
    }
    if ("EU".equals(countryCode)) {
      return _formatCurrency(CurrencyFormatter::euro, amount);
    }
    throw new RuntimeException("No formatter for " + countryCode);
  }

  private static String _formatCurrency(Function<Double, String> formatter, double amount) {
    return formatter.apply(amount);
  }
}
Output:

VN: 1000.0VND
US: $1000.0
EU: €1000.0

3- Function + Constructor reference

Như bạn biết một constructor được sử dụng để tạo ra một đối tượng, nghĩa là nó trả về một giá trị. Vì vậy nếu constructor có một tham số duy nhất thì tham chiếu của nó sẽ được coi là một Function.
Student.java

package org.o7planning.cr;

public class Student {
  private String name;

  public Student(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
ConstructorReferenceTest.java

package org.o7planning.cr;

import java.util.function.Function;

public class ConstructorReferenceTest {

  public static void main(String[] args) {
    Function<String, Student> f1 = Student::new; // Constructor Reference
    Function<String, Student> f2 = (name) -> new Student(name); // Lambda Expression

  
    System.out.println(f1.apply("Tom").getName());
    System.out.println(f2.apply("Jerry").getName());
  }
}
Output:

Tom
Jerry

4- Function Usages

Dưới đây là danh sách các phương thức trong package java.util sử dụng interface Function:
static
<T,U extends Comparable<? super U>>
Comparator<T>
Comparator.comparing(Function<? super T,? extends U> keyExtractor)
static <T,U> Comparator<T> Comparator.comparing(Function<? super T,? extends U> keyExtractor, Comparator<? super U> keyComparator)
V Hashtable.computeIfAbsent(K key, Function<? super K,? extends V> mappingFunction)  
V HashMap.computeIfAbsent(K key, Function<? super K,? extends V> mappingFunction)  
default V Map.computeIfAbsent(K key, Function<? super K,? extends V> mappingFunction)
<U> Optional<U> Optional.flatMap(Function<? super T,Optional<U>> mapper)
<U> Optional<U> Optional.map(Function<? super T,? extends U> mapper)
default
<U extends Comparable<? super U>>
Comparator<T>
Comparator.thenComparing(Function<? super T,? extends U> keyExtractor)
default <U> Comparator<T> Comparator.thenComparing(Function<? super T,? extends U> keyExtractor, Comparator<? super U> keyComparator)
Xem thêm:

5- Function.compose(Function before)

Đây là định nghĩa của phương thức Function.compose:

@FunctionalInterface
public interface Function<T,R> {
  
  R apply(T t);
  
  default <V> Function<V, R> compose(Function<? super V, ? extends T> before) {
    Objects.requireNonNull(before);
    return (V v) -> apply(before.apply(v));
  }
  
  // Other default methods ..
}
Và chúng ta viết lại phương thức này theo cách dễ hiểu hơn:

@FunctionalInterface
public interface Function<T,R> {
  
  R apply(T t);
  
  default <V> Function<V, R> compose(Function<? super V, ? extends T> before) {
    Objects.requireNonNull(before);
    
    return (V v) -> {
      T t = before.apply(v);
      R r = this.apply(t);
      return r;
    };
  }
  
  // Other default methods ..
}
Ví dụ:
FunctionEx6.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.function.Function;

public class FunctionEx6 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Function<String, Integer> func = content -> content.length();
    
    Function<Article, String> before = article -> article.getContent();
    
    Article article = new Article("Java Tutorial", "Java Tutorial Content...");
    
    int contentLength = func.compose(before).apply(article);
    
    System.out.println("The length of the article content: " + contentLength);
  }
}

class Article {
  private String title;
  private String content;
 
  public Article(String title, String content) {
    this.title = title;
    this.content = content;
  }
  
  public String getTitle() {
    return title;
  }
  public String getContent() {
    return content;
  }
}
Output:

The length of the article content: 24

6- Function.andThen(Function after)

Đây là định nghĩa của phương thức Function.andThen:

@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {

  R apply(T t);

  default <V> Function<T, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    return (T t) -> after.apply(apply(t));
  }

  // Other default methods ..
}
Và chúng ta viết lại phương thức này theo cách dễ hiểu hơn:

@FunctionalInterface
public interface Function<T, R> {

  R apply(T t);
  
  default <V> Function<T, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    
    return (T t) -> {
      R r = this.apply(t);
      V v = after.apply(r);
      return v;
    };
  }

  // Other default methods ..
}
Ví dụ:
FunctionEx7.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.function.Function;

public class FunctionEx7 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Function<Post, String> func = post -> post.getContent();
    
    Function<String, Integer> after = content -> content.length();
    
    Post post = new Post("Java Tutorial", "Java Tutorial Content...");
    
    int contentLength = func.andThen(after).apply(post);
    
    System.out.println("The length of the post content: " + contentLength);
  }
}

class Post {
  private String title;
  private String content;
 
  public Post(String title, String content) {
    this.title = title;
    this.content = content;
  }
  
  public String getTitle() {
    return title;
  }
  public String getContent() {
    return content;
  }
}
Output:

The length of the post content: 24

7- Function.identity()

Phương thức tĩnh Function.identity(): Trả về một hàm luôn trả về đối số đầu vào của nó.

static <T> Function<T, T> identity() {
    return t -> t;
}
Ví dụ: Chuyển đổi một mảng thành một đối tượng Set chứa các phần tử không trùng lặp.
FunctionEx8.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.Arrays;
import java.util.Set;
import java.util.function.Function;
import java.util.stream.Collectors;

public class FunctionEx8 {

  public static void main(String[] args) {

    String[] names = new String[] { //
        "Peter", "Martin", "John", "Peter", //
        "Vijay", "Martin", "Peter", "Arthur" };
    
    Set<String> set = Arrays.asList(names).stream() //
        .map(Function.identity()).collect(Collectors.toSet());
    
    set.forEach(System.out::println);
  }
}
Output:

Vijay
Arthur
John
Martin
Peter
Ví dụ ở trên cũng tương đương với ví dụ dưới đây:
FunctionEx8a.java

package org.o7planning.ex;

import java.util.Arrays;
import java.util.Set;
import java.util.stream.Collectors;

public class FunctionEx8a {

  public static void main(String[] args) { 

    String[] names = new String[] { //
        "Peter", "Martin", "John", "Peter", //
        "Vijay", "Martin", "Peter", "Arthur" };
    
    Set<String> set = Arrays.asList(names).stream() //
        .map(t -> t).collect(Collectors.toSet());
    
    set.forEach(System.out::println);
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: