openplanning

Cấu hình Eclipse để sử dụng JDK thay vì JRE

  1. JDK vs JRE
  2. Sử dụng JDK thay vì JRE

1. JDK vs JRE

JRE: Java Runtime Environment (Môi trường chạy Java). Về cơ bản, nó là máy ảo Java (Java Virtual Machine) nơi các chương trình Java của bạn chạy trên đó. Nó cũng bao gồm các plugin trình duyệt để thực thi Applet.
JDK: Software Development Kit: Đó là Bộ phát triển phần mềm đầy đủ tính năng cho Java, bao gồm JRE, và các trình biên dịch (compilers) và các công cụ (như JavaDocJava Debugger) để tạo và biên dịch các chương trình.
Thông thường, khi bạn chỉ quan tâm đến việc chạy các chương trình Java trên trình duyệt hoặc máy tính của bạn, bạn sẽ chỉ cài đặt JRE. Đó là tất cả những gì bạn cần. Mặt khác, nếu bạn đang lập kế hoạch để làm một số chương trình Java, bạn cũng sẽ cần JDK.
Đôi khi, mặc dù bạn không có kế hoạch phát triển một ứng dụng Java nào trên máy tính, bạn vẫn cần cài đặt JDK. Ví dụ, nếu bạn đang triển khai một WebApp với JSP, bạn về mặt kỹ thuật chỉ chạy các chương trình Java bên trong máy chủ ứng dụng (Application Server). Tại sao bạn cần JDK? Bởi vì máy chủ ứng dụng sẽ chuyển đổi JSP thành Servlets và sử dụng JDK để biên dịch các Servlet. Tôi chắc chắn có thể có nhiều ví dụ hơn.

2. Sử dụng JDK thay vì JRE

Nếu trên máy tính của bạn cài đặt cả JREJDK, Eclipse sẽ sử dụng JRE như môt công cụ mặc định để build các project của bạn. Nhưng có những project hoặc các chức năng bắt buộc bạn phải sử dụng JDK thay vì JRE. Chẳng hạn như bạn có một ứng dụng Maven, và bạn muốn sử dụng chức năng "Maven install" để đóng gói ứng dụng thành tập tin JAR/WAR, lỗi có thể xuất hiện với thông báo tương tự như sau:
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.7.0:compile (default-compile) on project Translate: Compilation failure
[ERROR] No compiler is provided in this environment. Perhaps you are running on a JRE rather than a JDK?
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
Lời khuyên của tôi là: Tốt nhất trên tất cả các dự án bạn nên sử dụng JDK. Vậy cần phải cấu hình thế nào trên Eclipse?
Trên Eclipse chọn:
  • Window/Preferences

Nếu bạn thấy Eclipse đang sử dụng JRE thì bạn cần xóa JRE và thêm JDK.
Chọn thư mục JDK trên máy tính của bạn:

Java cơ bản

Show More