openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java BiFunction

 1. BiFunction
 2. andThen(Function after)
 3. BiFunction + Method reference
 4. BiFunction + Constructor reference

1. BiFunction

Trong Java 8, BiFunction là một functional interface, nó đại diện cho một toán tử chấp nhận hai giá trị đầu vào và trả về một giá trị.
Mã nguồn của interface BiFunction:
BiFunction
@FunctionalInterface
public interface BiFunction<T, U, R> {
  R apply(T t, U u);
 
  default <V> BiFunction<T, U, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    return (T t, U u) -> after.apply(apply(t, u));
  }
}
Xem thêm: Function là một functional interrface tương tự BiFunction, nhưng nó chấp nhận một tham số đầu vào và trả về một giá trị.
Ví dụ: Tạo một BiFunction chấp nhận 2 tham số đầu vào kiểu String và trả về kiểu String.
BiFunctionEx1.java
package org.o7planning.bifunction.ex;

import java.util.function.BiFunction;

public class BiFunctionEx1 {
  
  public static void main(String[] args) {
    
    // Create a BiFunction object directly.
    // Accepts 2 input parameters of type String and return a String.
    BiFunction<String, String, String> namer //
        = (firstName, lastName) -> firstName + " " + lastName;

    String fullName = namer.apply("James", "Smith");

    System.out.println(fullName);
  }
}
Output:
James Smith
Dưới đây là danh sách các phương thức trong package java.util sử dụng BiFunction:
V
HashMap.compute(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
Hashtable.compute(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
default V
Map.compute(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
TreeMap.compute(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
HashMap.computeIfPresent(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
Hashtable.computeIfPresent(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
default V
Map.computeIfPresent(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
TreeMap.computeIfPresent(K key, BiFunction<? super K,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
HashMap.merge(K key, V value, BiFunction<? super V,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
Hashtable.merge(K key, V value, BiFunction<? super V,? super V,? extends V> remappingFunction)
default V
Map.merge(K key, V value, BiFunction<? super V,? super V,? extends V> remappingFunction)
V
TreeMap.merge(K key, V value, BiFunction<? super V,? super V,? extends V> remappingFunction)
default void
Map.replaceAll(BiFunction<? super K,? super V,? extends V> function)
Ví dụ: Một đối tượng Map chứa các ánh xạ giữa tên quốc gia và chi phí thuê một căn hộ trong một tháng. Chúng ta sẽ cập nhập giá tăng 10% ngoại trừ Việt Nam.
BiFunctionEx2.java
package org.o7planning.bifunction.ex;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.function.BiFunction;

public class BiFunctionEx2 {

  public static void main(String[] args) {
    // Data in 2021.
    // String country --> Float price to rent an apartment per month ($).
    Map<String, Float> pricingMap = new HashMap<String, Float>();

    pricingMap.put("Singapore", 2147f);
    pricingMap.put("Sweden", 890f);
    pricingMap.put("Japan", 770f);
    pricingMap.put("Mexico", 345f);
    pricingMap.put("Vietnam", 305f);
    pricingMap.put("India", 156f);
    
    // Pricing Map
    System.out.println(pricingMap);
    System.out.println();

    // (String,Float) --> Float.
    BiFunction<String, Float, Float> biFunction = (country, price) -> {
      if (country.equals("Vietnam")) {
        return price;
      }
      return price * 1.1f;
    };
    
    pricingMap.replaceAll(biFunction);
    
    // After replacement.
    System.out.println("After replacement:\n");
    System.out.println(pricingMap);
  }
}
Output:
{Sweden=890.0, Vietnam=305.0, Singapore=2147.0, Japan=770.0, Mexico=345.0, India=156.0}

After replacement:

{Sweden=979.0, Vietnam=305.0, Singapore=2361.7, Japan=847.0, Mexico=379.5, India=171.6}

2. andThen(Function after)

Phương thức andThen(after) trả về một BiFunction kết hợp. Đầu tiên, BiFunction.apply được gọi để biến (T,U) thành (R), sau đó after.apply được gọi để biến (R) thành (V). Nếu lỗi xẩy ra tại một trong 2 bước trên lỗi sẽ được chuyển tới người gọi (caller). Nếu lỗi xẩy ra tại BiFunction hiện tại thì after bị bỏ qua.
Mã nguồn của phương thức andThen(after) có thể hơi khó hiểu một chút:
@FunctionalInterface
public interface BiFunction<T, U, R> {
  R apply(T t, U u);

  default <V> BiFunction<T, U, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    return (T t, U u) -> after.apply(apply(t, u));
  }
}
Và chúng ta có thể diễn giải mã nguồn trên một cách đơn giản hơn:
BiFunction (Simpler)
@FunctionalInterface
public interface BiFunction<T, U, R> {
  // (T,U) -> R
  R apply(T t, U u);

  // (T,U) -> V
  default <V> BiFunction<T, U, V> andThen(Function<? super R, ? extends V> after) {
    Objects.requireNonNull(after);
    
    BiFunction<T, U, V> ret = (T t, U u) -> {
      // (T,U) -> R
      R r = this.apply(t, u);  
      
      // R -> V
      V v = after.apply(r);
      return v;
    };
    
    return ret;
  }
}
Ví dụ:
BiFunction_andThen_ex1.java
package org.o7planning.bifunction.ex;

import java.util.function.Function;

public class BiFunction_andThen_ex1 {

  public static void main(String[] args) {
    // BiFunction: (char,int) --> (String)
    // Example: ('0', 3) --> "000"
    BiFunction<Character, Integer, String> bif = (ch, n) -> {
      String s="";
      for(int i=0;i< n;i++) {
        s+=ch;
      }
      return s;
    };
    // Function: (String) --> (String)
    // Example: "abc" --> "ABC".
    Function<String,String> after = s -> s.toUpperCase();
    
    // Test:
    String result = bif.andThen(after).apply('a', 3);
    System.out.println("Result: " + result);
  }
}
Output:
Result: AAA

3. BiFunction + Method reference

Nếu một phương thức có hai tham số và trả về một giá trị, thì tham chiếu của nó có thể coi như là một BiFunction.
Ví dụ: Phương thức tĩnh Math.max(int,int) chấp nhận 2 tham số và trả về kiểu Integer, vậy tham chiếu của nó là Math::max có thể coi là một BiFunction.
BiFunction_mRef_ex1.java
package org.o7planning.bifunction.ex;

public class BiFunction_mRef_ex1 {

  public static void main(String[] args) {
    // Create a BiFunction from method reference.
    // (Integer,Integer) --> (Integer)
    BiFunction<Integer, Integer, Integer> biFunc = Math::max;

    int max = biFunc.apply(10, 20); // 20
    
    System.out.println("Max: " + max); // 20
  }
}
Output:
Max: 20
Ví dụ: BiFunction + non-static method reference:
BiFunction_mRef_ex2.java
package org.o7planning.bifunction.ex;

public class BiFunction_mRef_ex2 {

  public static void main(String[] args) {
    CardTemplate template = new CardTemplate("Designed by Tom");

    // Create a BiFunction from method reference.
    // (String,String) --> (String)
    BiFunction<String, String, String> biFunc = template::getContent;

    String cardContent = biFunc.apply("Eli", "Smith");

    System.out.println(cardContent);
  }
}

class CardTemplate {
  private String someInfo;

  public CardTemplate(String someInfo) {
    this.someInfo = someInfo;
  }

  public String getContent(String firstName, String lastName) {
    return "----- ~~~~~ -----\n" //
        + "First name: " + firstName + "\n" //
        + "Last name: " + lastName + "\n" //
        + this.someInfo;
  }
}
Output:
----- ~~~~~ -----
First name: Eli
Last name: Smith
Designed by Tom

4. BiFunction + Constructor reference

Như chúng ta đã biết, constructor là một phương thức đặc biệt trả về một đối tượng. Vì vậy, nếu một constructor có 2 tham số thì tham chiếu của nó sẽ được coi là một BiFunction.
BiFunction_cRef_ex1.java
package org.o7planning.bifunction.ex;

public class BiFunction_cRef_ex1 {

  public static void main(String[] args) {
    // Create a BiFunction from constructor reference.
    // (String,Integer) --> (Staff)
    BiFunction<String, Integer, Staff> biFunc = Staff::new;

    Staff tom = biFunc.apply("Tom", 1000);
    Staff jerry = biFunc.apply("Jerry", 2000);
    
    tom.showInfo();
    jerry.showInfo();
  }
  
  public static class Staff {
    private String fullName;
    private int salary;

    public Staff(String fullName,int salary) {
      this.fullName= fullName;
      this.salary = salary;
    }
    public String getFullName() {
      return fullName;
    }
    public int getSalary() {
      return salary;
    }
    public void showInfo() {
      System.out.println("Full Name: " + this.fullName +", Salary: " + this.salary);
    }
  }
}
Output:
Full Name: Tom, Salary: 1000
Full Name: Jerry, Salary: 2000

Java cơ bản

Show More