openplanning

Ví dụ về Java encoding và decoding sử dụng Apache Base64

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Ví dụ Encode và Decode

Một ví dụ sử dụng thư viện Apache Axis để mã hóa (encode) và giải mã (decode) một đoạn văn bản:
Thư viện Apache Axis, bạn có thể download tại:
Nếu bạn sử dụng Maven:
* pom.xml *

<!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.apache.axis/axis -->
<dependency>
  <groupId>org.apache.axis</groupId>
  <artifactId>axis</artifactId>
  <version>1.4</version>
</dependency>
EncodeDecodeExample.java

package org.o7planning.example.encode;

import java.io.UnsupportedEncodingException;

import org.apache.axis.encoding.Base64;

public class EncodeDecodeExample {

  // Mã hóa một đoạn text
  // Encode
  public static String encodeString(String text)
      throws UnsupportedEncodingException {
    byte[] bytes = text.getBytes("UTF-8");
    String encodeString = Base64.encode(bytes);
    return encodeString;
  }

  // Giải mã hóa một đoạn text (Đã mã hóa trước đó).
  // Decode
  public static String decodeString(String encodeText)
      throws UnsupportedEncodingException {
    byte[] decodeBytes = Base64.decode(encodeText);
    String str = new String(decodeBytes, "UTF-8");
    return str;
  }
 
 
  public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
    String text = "Example Vietnamese text - Tiếng Việt";
   
    System.out.println("Text before encode: "+ text);
   
    String encodeText = encodeString(text);
    System.out.println("Encode text: "+ encodeText);
   
    String decodeText = decodeString(encodeText);
    System.out.println("Decode text: "+ decodeText);    
  }

}
Kết quả chạy ví dụ:

Xem thêm các chuyên mục: