openplanning

Cài đặt OpenJDK trên Ubuntu

  1. Bạn nên cài đặt phiên bản nào?
  2. Cài đặt OpenJDK 8
  3. Cài đặt OpenJDK 11
  4. Cài đặt OpenJDK 13
  5. Thiết lập phiên bản mặc định

1. Bạn nên cài đặt phiên bản nào?

OpenJDK là một bộ phát triển Java (Java Development Kit) mã nguồn mở được duy trì và phát triển bởi Oracle và cộng đồng. OpenJDK có tính năng tương tự như Oracle JDK.
Cho tới năm 2020, Oracle đã phát hành Java 13, nhưng chỉ có một vài phiên bản được hỗ trợ lâu dài đó là Java 8, 11, 13. Vì vậy bạn có thể sử dụng một trong các phiên bản này, các phiên bản khác không còn được Oracle hỗ trợ và có rất ít người sử dụng.
Java 8 mặc dù đã được phát hành vào tháng 3 năm 2014, nhưng hiện nay nó vẫn có một lượng người sử dụng đông đảo, do nó được Oracle hỗ trợ lâu dài và do tính ổn định của nó.

2. Cài đặt OpenJDK 8

Cài đặt OpenJDK 8 rất đơn giản, trên Ubuntu mở Terminal và thực thi các lệnh dưới đây:
sudo apt update
Với OpenJDK phiên bản 8, 9:
# Install OpenJDK 8:

sudo apt install openjdk-8-jdk

# Install OpenJDK 9:

sudo apt install openjdk-9-jdk
Sau đó kiểm tra kết quả của việc cài đặt:
java -version

3. Cài đặt OpenJDK 11

Cài đặt OpenJDK 11 phức tạp hơn một chút so với OpenJDK 8 vì bạn cần phải download nó và cài đặt.
Download OpenJDK 11:
wget https://download.java.net/java/ga/jdk11/openjdk-11_linux-x64_bin.tar.gz
Giải nén tập tin bạn vừa download được ở bước trước.
tar xzvf openjdk-11_linux-x64_bin.tar.gz
Di chuyển thư mục bạn có được sau khi giải nén vào thư mục /usr/lib/jvm.
# Create directory:

sudo mkdir /usr/lib/jvm

# Move:

sudo mv jdk-11 /usr/lib/jvm/openjdk-11-manual-installation/
Cuối cùng bạn cần đảm bảo rằng các lệnh java & javac sẽ được trỏ đến đúng vị trí.
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/openjdk-11-manual-installation/bin/java 1

sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/openjdk-11-manual-installation/bin/javac 1

# keytool (Optional)

sudo update-alternatives --install /usr/bin/keytool keytool /usr/lib/jvm/openjdk-11-manual-installation/bin/keytool 1
Kiểm tra kết quả cài đặt:
java -version

4. Cài đặt OpenJDK 13

Trước hết bạn cần có địa chỉ để download OpenJDK 13:
Bạn sẽ có một địa chỉ để download OpenJDK tương tự dưới đây:

https://download.java.net/java/GA/jdk13.0.2/d4173c853231432d94f001e99d882ca7/8/GPL/openjdk-13.0.2_linux-x64_bin.tar.gz

Sử dụng lệnh để download nó:
wget https://download.java.net/java/GA/jdk13.0.2/d4173c853231432d94f001e99d882ca7/8/GPL/openjdk-13.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
Giải nén tập tin bạn vừa download được ở bước trước.
tar xzvf openjdk-13.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
Di chuyển thư mục bạn có được sau khi giải nén vào thư mục /usr/lib/jvm.
# Create directory:

sudo mkdir /usr/lib/jvm

# Move:

sudo mv jdk-13.0.2   /usr/lib/jvm/openjdk-13-manual-installation/
Cuối cùng bạn cần đảm bảo rằng các lệnh java & javac sẽ được trỏ đến đúng vị trí.
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/openjdk-13-manual-installation/bin/java 1

sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/lib/jvm/openjdk-13-manual-installation/bin/javac 1

# keytool (Optional):

sudo update-alternatives --install /usr/bin/keytool keytool /usr/lib/jvm/openjdk-13-manual-installation/bin/keytool 1
Kiểm tra kết quả cài đặt:
java -version

5. Thiết lập phiên bản mặc định

Nếu trên hệ điều hành của bạn cài đặt nhiều phiên bản JDK bạn cần chỉ định một phiên bản mặc định.
Kiểm tra xem trên máy tính của bạn đã cài đặt các phiên bản JDK nào:
sudo update-alternatives --config java
Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự dưới đây, nhập vào 1 (hoặc 2,...) để lựa chọn phiên bản mặc định mà bạn muốn sử dụng.
sudo update-alternatives --config java
There are 2 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).

Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/lib/jvm/openjdk-11-manual-installation/bin/java 1111 auto mode
1 /usr/lib/jvm/openjdk-11-manual-installation/bin/java 1111 manual mode
2 /usr/lib/jvm/openjdk-13-manual-installation/bin/java 1081 manual mode

Press to keep the current choice[*], or type selection number:
Cuối cùng, thiết lập biến môi trường JAVA_HOME:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/openjdk-13-manual-installation/bin/java
Kiểm tra kết quả thiết lập biến môi trường:
echo $JAVA_HOME

Java cơ bản

Show More