openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Popover (Tooltip)

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- PopOver

PopOver là một thành phần giao diện, nó hiển thị để chú thích (hoặc gợi ý) cho một thành phần nào đó trên giao diện. Nó tương tự như khái niệm Tooltip trong các thư viện khác.
PopOver là một thư viện Javascript được phát triển bởi bên thứ ba (3rd party), nó được tích hợp vào Bootstrap như một Plugin.
popover

<button type="button" class="btn btn-warning myPopover"
  data-toggle="popover"
  data-placement="right" title="Right Popover"
  data-content="Popover show on Right">Tooltip on right</button>

...

<script>
  $(function(){
   $(".myPopover").popover();
  });
</script>
Attribute Giá trị Mô tả
data-toggle popover  
data-placement left, right, top, bottom,auto Gợi ý vi trí mà PopOver sẽ hiển thị, mặc dù điều này không được bảo đảm, chẳng hạn bạn muốn PopOver hiển thị bên trái, nhưng vùng không gian bên trái không đủ PopOver sẽ hiển thị bên phải.
data-trigger click, focus, hower
 • click: (Giá trị mặc định) PopOver sẽ hiển thị khi người dùng nhấn vào phần tử (element), và ẩn khi người dùng nhấn thêm lần nữa.
 • focus: PopOver sẽ hiển thị khi người dùng "focus" (tập trung) vào phần tử, và ẩn khi người dùng "focus" sang phần tử khác.
 • hower: PopOver sẽ hiển thị khi con trỏ (pointer) di chuyển phía trên (over) phần tử, và ẩn khi con trỏ thoát ra khỏi phần tử.
title   Tiêu đề của PopOver.
data-content   Nội dung của PopOver.
popover-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>PopOver Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .btn {margin: 5px;}
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container-fluid mt-3">
     <h2>Popover via Data Attributes</h2>
     <br><br><br>

     <button type="button" class="btn btn-warning myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="right" title="Right Popover"
      data-content="Popover show on Right">Tooltip on right</button>

     <button type="button" class="btn btn-danger myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="top" title="Top Popover"
      data-content="Popover show on top.">Tooltip on top</button>

     <button type="button" class="btn btn-info myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="bottom" title="Bottom Popover"
      data-content="Popover show on Bottom.">Tooltip on bottom</button>

     <button type="button" class="btn btn-success myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="left" title="Left Popover"
      data-content="Popover show on Left">Tooltip on left</button>

   </div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>

   <script>
     $(function(){
      $(".myPopover").popover();
     });
   </script>

  </body>
</html>

2- PopOver (Focus)

Một trong các hành vi của Popover là hiển thị khi người dùng "focus" (tập trung) vào phần tử sở hữu nó. Và tự động ẩn khi người dùng "focus" sang phần tử khác. Chẳng hạn người dùng nhấn vào một phần tử và Popover của phần tử này sẽ hiển thị, khi người dùng nhấn sang một nơi khác Popover sẽ tự động ẩn đi. Điều này có được bằng cách thiết lập thuộc tính data-trigger="focus" cho phần tử.

<button type="button"
  class="btn btn-warning myPopover"
  data-toggle="popover"
  data-placement="right" title="Dismissiabe Popover"
  data-trigger="focus"
  data-content="I display when the button is focused!">Focus Me</button>

<script>
  $('.myPopover').popover();
</script>
 
Xem ví dụ đầy đủ:
dismissiable-popover-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>PopOver Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .btn {margin: 5px;}
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container-fluid mt-3">
     <h2>Dismissiable PopOver</h2>
     <br><br>

     <button type="button"
      class="btn btn-warning myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="right" title="Dismissiabe Popover"
      data-trigger="focus"
      data-content="I display when the button is focused!">Focus Me</button>

   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>

   <script>
     $('.myPopover').popover();
   </script>

  </body>
</html>

3- Popover (Hover)

Bằng cách thiết lập thuộc tính data-trigger="hower", khi con trỏ di chuyển trên (over) phần tử Popover sẽ hiển thị, và khi con trỏ thoát ra khỏi phần tử Popover sẽ ẩn đi.

<button type="button"
  class="btn btn-warning myPopover"
  data-toggle="popover"
  data-placement="right" title="Hover Popover"
  data-trigger="hover"
  data-content="I display when pointer over the element">Hower over Me</button>

 
<script>
  $('.myPopover').popover();
</script>
 
Ví dụ đầy đủ:
hover-popover-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>PopOver Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .btn {margin: 5px;}
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container-fluid mt-3">
     <h2>Popover (Hover)</h2>
     <br><br>

     <button type="button"
      class="btn btn-warning myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="right" title="Hover Popover"
      data-trigger="hover"
      data-content="I display when pointer over the element">Hover over me</button>

   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>

   <script>
     $('.myPopover').popover();
   </script>

  </body>
</html>

4- Popover với nội dung HTML

Theo mặc định Popover hiển thị nội dung văn bản (text), mặc dù có thể nội dung mà bạn cung cấp là HTML. Bởi vì jQuery đã chuyển đổi HTML thành Text trước khi hiển thị (Phương thức text đã được gọi để chuyển HTML thành Text). Vì vậy bạn cần thêm thuộc tính data-html=true để nói với Popover plugin rằng hãy hiển thị nội dung dưới dạng HTML.
Popover with HTML Content

<button type="button"
  class="btn btn-warning myPopover"
  data-toggle="popover"
  data-placement="right" title="Popover with HTML content"
  data-trigger="hover"
  data-html="true"
  data-content="This is <b style='color:red;'>Simple</b> HTML Content.">Popover HTML Content</button>

<script>
  $('.myPopover').popover();
</script>
 
Nếu bạn muốn có một Popover với nội dung HTML dài, thì dưới đây là một ví dụ tốt hơn:
html-content-popover-example2.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Popover Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .btn {margin: 5px;}
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container-fluid mt-3">
     <h2>Popover (HTML Content)</h2>
     <br><br>
     <a href="#"
      class="myPopover"
      data-toggle="popover"
      data-placement="right" title="Quick guide"
      data-trigger="hover"
      data-html="true"
      data-popover-content="#myPopoverContent">Download Software</a>

     <!-- Content for Popover: -->
     <div id="myPopoverContent" style="display:none">
      <strong>Steps to do..</strong>
      <ol style="padding:10px">
        <li>Download this file</li>
        <li>Install the software</li>
        <li>Restart your computer</li>
      </ol>
     </div>

   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script>

   <script>
     $('.myPopover').popover({
     html : true,
     content: function() {
     var elementId = $(this).attr("data-popover-content");
     return $(elementId).html();
     }
     });
   </script>
  </body>
</html>
 

Xem thêm các chuyên mục: