openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Button Group

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Bootstrap Button Group

Bao bọc một danh sách các Bootstrap Button (.btn) trong một .btn-group để tạo ra một Button Group. Lớp .btn-group sẽ làm cho các .btn nằm sát nhau trên một hàng.

<div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic example">
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Left</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Middle</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Right</button>
</div>
Đối với <div class="btn-group"> bạn nên sử dụng các thuộc tính role, aria-label, mặc dù điều này không bắt buộc nhưng nó là code thân thiện với các thiết bị như Screen Reader.
Xem ví dụ đầy đủ cho Button Group:
button-group-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Bootstrap Button Group</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <h4 class="mb-4">Wrap series of .btn(s) in .btn-group</h4>

     <div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic example">
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Left</button>
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Middle</button>
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Right</button>
     </div>

     <h4 class="mt-5 mb-4">Serials of .btn(s)</h4>
     <div>
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Left</button>
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Middle</button>
      <button type="button" class="btn btn-secondary">Right</button>
     </div>


   </div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

2- Button Group thẳng đứng

Sử dụng lớp .btn-group-vertical để tạo một Button Group thẳng đứng.

<div class="btn-group btn-group-vertical" role="group" aria-label="Vertical Button Group">
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Top</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Middle</button>
  <button type="button" class="btn btn-secondary">Bottom</button>
</div>

3- Button Group với Dropdown

Các Dropdown Menu cũng có thể tham gia vào trong một Button Group.
button-group-dropdown-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Bootstrap Button Group</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <div class="container-fluid">
     <h4 class="mb-4">Button Group with Dropdown Menu</h4>
     <div class="btn-group" role="group">
      <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button>
      <button type="button" class="btn btn-primary">Samsung</button>
      <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle"
        data-toggle="dropdown"
        aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
      Sony
      <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
      </button>
      <div class="dropdown-menu">
        <a class="dropdown-item" href="#">Tablet</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Smart Phone</a>
      </div>
     </div>
   </div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

4- Bootstrap Button Toolbar

Bao bọc (wrap) một danh sách các .btn-group bên trong một .btn-toolbar bạn sẽ có một thanh công cụ phức tạp. Nó giống như hình minh họa dưới đây:

<div class="btn-toolbar" role="toolbar" aria-label="Toolbar with button groups">
  <div class="btn-group mr-2" role="group" aria-label="Clipboard group">
   <button type="button" class="btn btn-primary">Copy</button>
   <button type="button" class="btn btn-primary">Paste</button>
   <button type="button" class="btn btn-primary">Cut</button>
  </div>
  <div class="btn-group mr-2" role="group" aria-label="Styles group">
   <button type="button" class="btn btn-secondary">Font</button>
   <button type="button" class="btn btn-secondary">Size</button>
  </div>
  <div class="btn-group" role="group" aria-label="Source group">
   <button type="button" class="btn btn-success">Source</button>
  </div>
</div>
.mr-2 (Margin Right 2) là một lớp tiện ích của Bootstrap, bạn có thể tìm hiểu về các lớp tiện ích trong Bootstrap trong bài viết dưới đây:

Xem thêm các chuyên mục: