openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Container

 1. Bootstrap Container

1. Bootstrap Container

Trong HTML, một container là một phần tử có thể chứa các phần tử khác, chẳng hạn như <div>, <span>, .. Lớp .container hoặc .container-fluid có thể được sử dụng cho các phần tử này. OK bây giờ tôi sẽ giải thích cho bạn sự khác biệt của 2 lớp trên.
.container-fluid
Lớp .container-fluid khi được áp dụng cho một phần tử sẽ làm cho phần tử này có chiều rộng 100%.
container-fluid-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Container Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <h4>.container-fluid Example</h4>
   
   <div class="container-fluid" style="background: #cdd;">
      .container-fluid
   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>
.container
Dựa trên kích thước chiều rộng màn hình của các thiết bị, Bootstrap chia chúng thành 5 loại:
 • Các thiết bị có chiều rộng nhỏ hơn 567px được gọi là Extra Small (Rất nhỏ).
 • Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 567px được gọi là Small (Nhỏ), hoặc được gọi là thiết bị sm.
 • Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 768px được gọi là Medium (Trung bình), hoặc được gọi là thiết bị md.
 • Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 992px được gọi là Large (Lớn), hoặc được gọi là thiết bị lg.
 • Các thiết bị có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 1200px được gọi là Extra Large (Rất lớn), hoặc được gọi là thiết bị xl.
Một phần tử được áp dụng lớp .container điều gì sẽ xẩy ra?
container-example
<h4 style="color:#ff9249">.container Example:</h4>

<div class="container" style="background: #cdd;">
  .container
</div>
Trường hợp 1: Nếu chiều rộng thiết bị nhỏ hơn 567px, phần tử sẽ có chiều rộng 100%.
Trường hợp 2: Nếu chiều rộng thiết bị lớn hơn hoặc bằng 567px và nhỏ hơn 768px thì phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 567px.
Trường hợp 3: Nếu chiều rộng của thiết bị lớn hơn hoặc bằng 768px và nhỏ hơn 992px, phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 768px
Trường hợp 4: Nếu chiều rộng của thiết bị lớn hơn hoặc bằng 992px và nhỏ hơn 1200px, phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 992px.
Trường hợp 5: Nếu chiều rộng của thiết bị lớn hơn hoặc bằng 1200px, phần tử sẽ hiển thị ở giữa (center) và có chiều rộng 1200px.
container-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Container Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <h4 style="color:#ff9249">.container Example:</h4>

   <div class="container" style="background: #cdd;">
     .container
   </div>
   
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

Các hướng dẫn Bootstrap

Show More