openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Input Group

 1. Input Group
 2. Input Group với Checkbox, Radio
 3. Input Group với Button
 4. Input Group với Dropdown
 5. Input Group với Select
 6. Input Group với Custom File
 7. Kích thước của Input Group

1. Input Group

Xem thêm cách sử dụng Form và các Input Control trong Bootstrap:
Input Group là cách giúp bạn mở rộng (extend) một Input Control bằng cách thêm vào bên cạnh nó các phần tử Text, Button, hoặc Button Group,.. Các phần tử được thêm vào bên cạnh Input Control được gọi là các Addons.
input-group-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Input Group Example</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <h2 class="mb-4 mt-2">Input Group Examples</h2>

    <div class="input-group mb-3">
      <div class="input-group-prepend">
        <span class="input-group-text">@</span>
      </div>
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Username">
    </div>

    <div class="input-group mb-3">
      <input type="text" class="form-control" placeholder="Recipient's username">
      <div class="input-group-append">
        <span class="input-group-text">@example.com</span>
      </div>
    </div>

    <div class="input-group mb-3">
      <div class="input-group-prepend">
        <span class="input-group-text">$</span>
      </div>
      <input type="text" class="form-control">
      <div class="input-group-append">
        <span class="input-group-text">.00</span>
      </div>
    </div>

  </div>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.7/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>

</body>
</html>
Bạn có thể đặt nhiều Input Control hoặc nhiều Addon trong một Input Group:
<!-- Multiple inputs -->
<form>
  <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
      <span class="input-group-text">Person</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="First Name">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Last Name">
  </div>
</form>

<!-- Multiple addons / help text -->
<form>
  <div class="input-group mb-3">
    <div class="input-group-prepend">
      <span class="input-group-text">One</span>
      <span class="input-group-text">Two</span>
      <span class="input-group-text">Three</span>
    </div>
    <input type="text" class="form-control">
  </div>
</form>
Chú ý: Các thuộc tính aria-label, aria-describedby có thể được sử dụng nếu bạn muốn ứng dụng của bạn hỗ trợ tốt nhất các các thiết bị như Screen Reader (Thiết bị đọc màn hình dành cho người mù).
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="basic-addon1">@</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Username"
          aria-label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
</div>

2. Input Group với Checkbox, Radio

Ví dụ, Input Group với Addoncheckbox hoặc radio:
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <div class="input-group-text">
      <input type="checkbox">
    </div>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Gender:</span>
    <div class="input-group-text">
      <input type="radio" name="gender" value="male">
    </div>
    <span class="input-group-text">Male</span>
    <div class="input-group-text">
      <input type="radio" name="gender" value="female">
    </div>
    <span class="input-group-text">Female</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

3. Input Group với Button

Thêm một hoặc nhiều Button vào Input Group:
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <button class="btn btn-outline-primary" type="button">Basic Button</button>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
  <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-success" type="submit">Go</button>
  </div>
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Something clever..">
  <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-primary" type="button">OK</button>
    <button class="btn btn-danger" type="button">Cancel</button>
  </div>
</div>

4. Input Group với Dropdown

Thêm Dropdown vào một Input Group.
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <div class="btn-group">
      <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" data-toggle="dropdown">
        Tutorials
      </button>
      <div class="dropdown-menu">
        <a class="dropdown-item" href="#">Javascript</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Css</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#">Bootstrap</a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <div class="btn-group">

      <button type="button" class="btn btn-success">Go to Home Page</button>
      <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle dropdown-toggle-split"
          data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
      </button>

      <div class="dropdown-menu">
        <a class="dropdown-item" href="#">Javascript</a>
        <a class="dropdown-item" href="#">Css</a>
        <div class="dropdown-divider"></div>
        <a class="dropdown-item" href="#">Bootstrap</a>
      </div>

    </div>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="Some text">
</div>

5. Input Group với Select

Khi sử dụng một Input Group với phần tử <select>, phần tử <select> nên được áp dụng lớp "custom-select", điều này giúp cho nó lấp đầy phần không gian còn lại theo phương nằm ngang, và có kiểu dáng (style) theo phong cách của Bootstrap.
Ví dụ, Input Group với Custom Select:
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <label class="input-group-text" for="inputGroupSelect01">Options</label>
  </div>
  <select class="custom-select" id="inputGroupSelect01">
    <option selected>Choose...</option>
    <option value="1">One</option>
    <option value="2">Two</option>
    <option value="3">Three</option>
  </select>
</div>


<div class="input-group">
  <select class="custom-select">
    <option selected>Choose...</option>
    <option value="1">One</option>
    <option value="2">Two</option>
    <option value="3">Three</option>
  </select>
  <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-success" type="button">Button</button>
  </div>
</div>

6. Input Group với Custom File

Ví dụ sử dụng Input Group với phần tử tùy biến <input type="file">:
<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Upload</span>
  </div>
  <div class="custom-file">
    <input type="file" class="custom-file-input" id="inputGroupFile01">
    <label class="custom-file-label" for="inputGroupFile01">Choose file</label>
  </div>
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="custom-file">
    <input type="file" class="custom-file-input" id="inputGroupFile02">
    <label class="custom-file-label" for="inputGroupFile02">Choose file</label>
  </div>
  <div class="input-group-append">
    <span class="input-group-text" id="">Upload</span>
  </div>
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Button</button>
  </div>
  <div class="custom-file">
    <input type="file" class="custom-file-input" id="inputGroupFile03">
    <label class="custom-file-label" for="inputGroupFile03">Choose file</label>
  </div>
</div>

<div class="input-group">
  <div class="custom-file">
    <input type="file" class="custom-file-input" id="inputGroupFile04">
    <label class="custom-file-label" for="inputGroupFile04">Choose file</label>
  </div>
  <div class="input-group-append">
    <button class="btn btn-outline-secondary" type="button">Button</button>
  </div>
</div>

7. Kích thước của Input Group

Bằng cách thêm các lớp có liên quan tới "Kích thước" (Sizing) vào phần tử .input-group nó sẽ có tác dụng với mọi phần tử con. Bạn không cần phải thiết lập kích thước cho tất cả.
Danh sách các lớp sử dụng để thiết lập "Kích thước" cho Input Group:
 • input-group-sm
 • input-group-lg
<div class="input-group input-group-sm mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Small</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Default</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
</div>

<div class="input-group input-group-lg">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text">Large</span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control">
</div>

Các hướng dẫn Bootstrap

Show More