openplanning

Hướng dẫn và ví dụ tiện ích Bootstrap Color

  1. Text Color (Mầu chữ)
  2. Background Color (Mầu nền)
  3. TODO (Gradien)

1. Text Color (Mầu chữ)

Text Colors:
text-color-example
<p class="text-primary">.text-primary</p>
<p class="text-secondary">.text-secondary</p>
<p class="text-success">.text-success</p>
<p class="text-danger">.text-danger</p>
<p class="text-warning">.text-warning</p>
<p class="text-info">.text-info</p>
<p class="text-light bg-dark">.text-light</p>
<p class="text-dark">.text-dark</p>
<p class="text-body">.text-body</p>
<p class="text-muted">.text-muted</p>
<p class="text-white bg-dark">.text-white</p>
<p class="text-black-50">.text-black-50</p>
<p class="text-white-50 bg-dark">.text-white-50</p>
Link Colors:
Tất cả các lớp ở trên (Ngoại trừ .text-white & .text-muted) có thể áp dụng cho các Link để thiết lập mầu chữ cho Link. Bootstrap hỗ trợ các trạng thái hoverfocus tương ứng cho mỗi mầu nói trên.
text-color-link-example
<p><a href="#" class="text-primary">Primary link</a></p>
<p><a href="#" class="text-secondary">Secondary link</a></p>
<p><a href="#" class="text-success">Success link</a></p>
<p><a href="#" class="text-danger">Danger link</a></p>
<p><a href="#" class="text-warning">Warning link</a></p>
<p><a href="#" class="text-info">Info link</a></p>
<p><a href="#" class="text-light bg-dark">Light link</a></p>
<p><a href="#" class="text-dark">Dark link</a></p>
<p><a href="#" class="text-muted">Muted link</a></p>
<p><a href="#" class="text-white bg-dark">White link</a></p>

2. Background Color (Mầu nền)

Tương tự như mầu chữ (Text color), Bootstrap cũng cung cấp các lớp để thiết lập mầu nền cho phần tử.
bg-color-example
<div class="p-2 mb-2 bg-primary text-white">.bg-primary</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-secondary text-white">.bg-secondary</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-success text-white">.bg-success</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-danger text-white">.bg-danger</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-warning text-dark">.bg-warning</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-info text-white">.bg-info</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-light text-dark">.bg-light</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-dark text-white">.bg-dark</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-white text-dark">.bg-white</div>
<div class="p-2 mb-2 bg-transparent text-dark">.bg-transparent</div>

3. TODO (Gradien)

Các hướng dẫn Bootstrap

Show More