openplanning

Hướng dẫn và ví dụ tiện ích Bootstrap Border

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Border Utility

Border Utility (Tiện ích Border) là một phần trong Bootstrap, nó xây dựng sẵn các lớp giúp người dùng thiết lập border (Viền) cho các phần tử.
Lớp Mô tả
.border Thiết lập border cho 4 cạnh của phần tử.
.border-left Thiết lập border cho cạnh bên trái của phần tử.
.border-right Thiết lập border cho cạnh bên phải của phần tử.
.border-top Thiết lập border cho cạnh bên trên (top) của phần tử.
.border-bottom Thiết lập border cho cạnh bên dưới (bottom) của phần tử.
.border-left-0 Thiết lập border cho tất cả các cạnh, ngoại trừ cạnh bên trái.
.border-right-0 Thiết lập border cho tất cả các cạnh, ngoại trừ cạnh bên phải.
.border-top-0 Thiết lập border cho tất cả các cạnh, ngoại trừ cạnh phía trên (top).
.border-bottom-0 Thiết lập border cho tất cả các cạnh, ngoại trừ cạnh phía dưới (bottom).
   
border-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Border Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .container div {
     margin: 10px;
     padding :10px;
     background: #fbfcfc;
     }
   </style>
  </head>
  <body>

   <div class="container">
     <div class="border ">
      .border
     </div>
     <div class="border-left ">
      .border-left
     </div>
     <div class="border-right ">
      .border-right
     </div>
     <div class="border-top ">
      .border-top
     </div>
     <div class="border-bottom ">
      .border-bottom
     </div>
   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

2- Border color (Mầu viền)

Có một vài lớp để thiết lập mầu sắc cho border được Bootstrap xây dựng sẵn, bạn có thể sử dụng nó trong ngữ cảnh phù hợp:
 • .border-primary
 • .border-secondary
 • .border-success
 • .border-danger
 • .border-warning
 • .border-info
 • .border-light
 • .border-dark
 • .border-muted
 • .border-white
border-color-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Border Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .container div {
     margin: 10px;
     padding :10px;
     background: #ebf5fb;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <div class="border border-primary">
      .border .border-primary
     </div>
     <div class="border-left border-danger">
      .border-left .border-danger
     </div>
     <div class="border-right border-danger">
      .border-right .border-danger
     </div>
     <div class="border-top border-success">
      .border-top .border-success
     </div>
     <div class="border-bottom border-info">
      .border-bottom .border-info
     </div>
   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

3- Border width (Chiều rộng Border)

Bootstrap không định nghĩa lớp nào để thiết lập chiều rộng (width) của border. Nhưng bạn có thể tự định nghĩa các lớp như vậy, chẳng hạn .border-* (* = 1, 2, 3, ...).

.border-5 {
   border-width:5px !important;
}

 .border-2 {
   border-width:2px !important;
}
border-width-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Border Example</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
   <style>
     .container div {
     margin: 10px;
     padding :10px;
     background: #fbfcfc;
     }
     .border-5 {
     border-width:5px !important;
     }
     .border-2 {
     border-width:2px !important;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <div class="border border-2">
      .border .border-2
     </div>
     <div class="border-left border-5">
      .border-left .border-5
     </div>
     <div class="border-right border-2">
      .border-right .border-2
     </div>
     <div class="border-top border-5">
      .border-top .border-5
     </div>
     <div class="border-bottom border-5">
      .border-bottom .border-5
     </div>
   </div>

   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

4- Border-Radius

Một số lớp bổ xung giúp bạn làm tròn (round) các góc của phần tử.
 • .rounded
 • .rounded-left
 • .rounded-right
 • .rounded-top
 • .rounded-bottom
 • .rounded-0
round-example

<div class="container">
  <div class="border rounded">
   .border .rounded
  </div>
  <div class="border rounded-left">
   .border-left .rounded-left
  </div>
  <div class="border rounded-right">
   .border .rounded-right
  </div>
  <div class="border rounded-top">
   .border .rounded-top
  </div>
  <div class="border rounded-bottom">
   .border .rounded-bottom
  </div>
  <div class="border rounded-circle">
   .border-bottom .rounded-circle
  </div>
  <div class="border rounded-0">
   .border-bottom .rounded-0
  </div>
</div>

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.