openplanning

Hướng dẫn và ví dụ tiện ích Bootstrap Sizing

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Bootstrap Sizing

Bootstrap Sizing là một tiện ích của Bootstrap, nó cung cấp một vài lớp giúp bạn thiết lập chiều rộng và chiều cao cho phần tử.
Class .w-*
Lớp Mô tả
w-25 Tương đương với sử dụng Css {width: 25%}.
w-50 Tương đương với sử dụng Css {width: 50%}.
w-75 Tương đương với sử dụng Css {width: 75%}.
w-100 Tương đương với sử dụng Css {width: 100%}.
w-auto Tương đương với sử dụng Css {width: auto}.
w-example

<div class="border p-1">

  <div class="w-25 p-3 bg-primary">Width 25%</div>
  <div class="w-50 p-3 bg-secondary">Width 50%</div>
  <div class="w-75 p-3 bg-info">Width 75%</div>
  <div class="w-100 p-3 bg-danger">Width 100%</div>
  <div class="w-auto p-3 bg-success">Width auto</div>

</div>
Class .h-*
Lớp Mô tả
h-25 Tương đương với sử dụng Css {height: 25%}.
h-50 Tương đương với sử dụng Css {height: 50%}.
h-75 Tương đương với sử dụng Css {height: 75%}.
h-100 Tương đương với sử dụng Css {height: 100%}.
h-auto Tương đương với sử dụng Css {height: auto}.
h-example

<div class="border p-1 mt-3" style="height:155px;">
  <div class="h-25 bg-primary" style="display:inline-block; width: 55px;">
   .h-25
  </div>
  <div class="h-50 bg-secondary" style="display:inline-block; width: 55px;">
   .h-50
  </div>
  <div class="h-75 bg-info" style="display:inline-block; width: 55px;">
   .h-75
  </div>
  <div class="h-100 bg-danger" style="display:inline-block; width: 55px;">
   .h-100
  </div>
  <div class="h-auto bg-success" style="display:inline-block; width: 70px;">
   .h-auto
  </div>
</div>
.mw-100, .mh-100
Lớp Mô tả
.mw-100 Tương đương với sử dụng Css {max-width: 100%}.
.mh-100 Tương đương với sử dụng Css {max-height: 100%}.
mw-100-example

<h4>Image with max-width:100%</h4>

<img class="mw-100" src="../images/flower.jpeg" alt="Max width 100%">

Xem thêm các chuyên mục: