openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Bootstrap Jumbotron

 1. Bootstrap Jumbotron

1. Bootstrap Jumbotron

Jumbotron là một thành phần giao diện trong Bootstrap, nó được sử dụng để tạo ra một vùng hiển thị một nội dung quan trọng nhất của trang, nó giúp thu hút sự chú ý của người dùng.
Bootstrap Jumbotron
<div class="jumbotron">
  <h1>Bootstrap Tutorials</h1>
  <p>
   Bootstrap is a free, open-source and is the most popular HTML, CSS,
   and JavaScript framework developed by twitter for creating
   responsive web applications.
  </p>
  <p>
   <a class="btn btn-lg btn-primary" href="#">
   Get started
   </a>
  </p>
</div>
Xem ví dụ đầy đủ:
jumbotron-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Bootstrap Jumbotron</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css">
  </head>
  <body>
   <div class="container">
     <h4>o7planning</h4>

     <div class="jumbotron">
      <h1>Bootstrap Tutorials</h1>
      <p>
        Bootstrap is a free, open-source and is the most popular HTML, CSS,
        and JavaScript framework developed by twitter for creating
        responsive web applications.
      </p>
      <p>
        <a class="btn btn-lg btn-primary" href="#">
        Get started
        </a>
      </p>
     </div>

   </div>
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
  </body>
</html>

Các hướng dẫn Bootstrap

Show More