openplanning

Hướng dẫn sử dụng tiện ích Bootstrap Visibility

Xem thêm các chuyên mục:

1- Boostrap Visibility

Trong CSS có 2 cách để bạn ẩn một phần tử:
  1. Sử dụng CSS Property: {display: none}.
  2. Sử dụng CSS Property: {visibility: hidden}.
Bây giờ tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa 2 cách trên.

{display: none}

{display: none} sẽ làm ẩn phần tử, đồng thời giải phóng vùng không gian mà phần tử đã chiếm chỗ. Điều đó có nghĩa là sau khi phần tử bị ẩn đi, các phần tử khác có thể chiếm vùng không gian của nó.

{visibility: hidden}

{visibility: hidden} sẽ làm ẩn phần tử, nhưng nó không giải phóng vùng không gian mà phần tử đã chiếm.
Nếu phần tử đã bị ẩn bởi {visibility: hidden} thì để nó hiển thị trở lại bạn phải sử dụng {visibility: visible}.

Bootstrap Visibility

Thay vì sử dụng CSS {visibility: hidden} & {visibility: visible}, Bootstrap cung cấp cho bạn 2 lớp .invisible & .visible:
.visible, .invisible
// Class
.visible {
  visibility: visible;
}

.invisible {
  visibility: hidden;
}

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.