openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX HBox, VBox Layout

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- HBox Layout

HBox là một bộ chứa (container), nó sắp xếp các thành phần con trên một dòng duy nhất.

2- Ví dụ với HBox Layout

HBoxDemo.java

package org.o7planning.javafx.hbox;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class HBoxDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    HBox root = new HBox();
    
    root.setSpacing(10);
    root.setPadding(new Insets(15,20, 10,10));
    
    // Button 1
    Button button1= new Button("Button1");
    root.getChildren().add(button1);
    
    
    // Button 2
    Button button2 = new Button("Button2");
    button2.setPrefSize(100, 100);
    root.getChildren().add(button2);
    
    // TextField
    TextField textField = new TextField("Text Field");
    textField.setPrefWidth(110);
     
    
    root.getChildren().add(textField);
    
    // CheckBox
    CheckBox checkBox = new CheckBox("Check Box");
     
    root.getChildren().add(checkBox);
    
    // RadioButton
    RadioButton radioButton = new RadioButton("Radio Button");
    root.getChildren().add(radioButton);
    
    Scene scene = new Scene(root, 550, 250);

    primaryStage.setTitle("HBox Layout Demo");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
  
}
Chạy ví dụ:

3- VBox Layout

VBox là một bộ chứa (container), nó sắp xếp các thành phần con trên một cột duy nhất.
 

4- Ví dụ với VBox Layout

VBoxDemo.java

package org.o7planning.javafx.vbox;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class VBoxDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    VBox root = new VBox();
    
    root.setSpacing(10);
    root.setPadding(new Insets(15,20, 10,10));
    
    // Button 1
    Button button1= new Button("Button1");
    root.getChildren().add(button1);
    
    
    // Button 2
    Button button2 = new Button("Button2");
    button2.setPrefSize(100, 100);
    root.getChildren().add(button2);
    
    // TextField
    TextField textField = new TextField("Text Field");
    textField.setPrefWidth(110);
     
    
    root.getChildren().add(textField);
    
    // CheckBox
    CheckBox checkBox = new CheckBox("Check Box");
     
    root.getChildren().add(checkBox);
    
    // RadioButton
    RadioButton radioButton = new RadioButton("Radio Button");
    root.getChildren().add(radioButton);
    
    Scene scene = new Scene(root, 550, 250);

    primaryStage.setTitle("VBox Layout Demo");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
  
}
Chạy ví dụ:

5- Thiết kế HBox/VBox Layout với Scene Builder

 • File/New/Other..
Mở HBoxView.fxml với Scene Builder:
Thêm các thành phần con (Node) vào HBox.
padding & spacing:
Sét đặt kích thước ưu thích cho các thành phần con:
Căn lề (Alignment):

Xem thêm các chuyên mục: