openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX PasswordField

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX PasswordField

JavaFX PasswordField là một thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng nhập vào mật khẩu, nội dung của nó có thể đọc được bởi ứng dụng. PasswordField không hiển thị các ký tự mà người dùng nhập vào, thay vào đó nó hiển thị dấu hoa thị tương ứng với mỗi ký tự nhập vào.

2- Ví dụ với PasswordField

PasswordFieldDemo.java

package org.o7planning.javafx.passwordfield;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class PasswordFieldDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    PasswordField passwordField = new PasswordField();
    Button button = new Button("Show Password");
    Label label = new Label("?");

    button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        String password = passwordField.getText();
        label.setText(password);
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setVgap(5);
    root.setHgap(5);

    root.getChildren().addAll(label, passwordField, button);

    Scene scene = new Scene(root, 320, 150);

    primaryStage.setTitle("JavaFX PasswordField (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: