openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX ScrollPane

 1. JavaFx ScrollPane
 2. Ví dụ với ScrollPane
 3. Ví dụ với ScrollPane và Pannable

1. JavaFx ScrollPane

ScrollPane là một thành phần giao diện có thể cuộn được (scrollable), nó được sử dụng để hiển thị một nội dung lớn trong một không gian bị giới hạn. Nó có các thanh kéo (sroll bar) nằm ngang và thẳng đứng.
Chính sách ScrollBar
Bạn có thể sét đặt chính sách hiển thị cho thanh kéo (Scroll bar):
 • NEVER - Không bao giờ hiển thị
 • ALWAYS - Luôn luôn hiển thị
 • AS_NEEDED - Hiển thị khi cần.
** ScrollBarPolicy **
// Sét đặt thanh cuộn nằm ngang luôn luôn hiển thị
scrollPane.setHbarPolicy(ScrollBarPolicy.ALWAYS);

// Sét đặt thanh cuộn thẳng đứng không bao giờ hiển thị
scrollPane.setVbarPolicy(ScrollBarPolicy.NEVER);

2. Ví dụ với ScrollPane

ScrollPaneDemo1.java
package org.o7planning.javafx.scrollpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ScrollPane;
import javafx.scene.control.ScrollPane.ScrollBarPolicy;
import javafx.stage.Stage;

public class ScrollPaneDemo1 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
 
    // Tạo một ScrollPane
    ScrollPane scrollPane = new ScrollPane();

    Button button = new Button("My Button");
    button.setPrefSize(400, 300);
 
    // Sét đặt nội dung nằm trong ScrollPane.
    scrollPane.setContent(button);
 
    // Luôn luôn hiển thị thanh kéo thẳng đứng
    scrollPane.setVbarPolicy(ScrollBarPolicy.ALWAYS);
   
    // Thanh kéo ngang chỉ hiển thị khi cần
    scrollPane.setHbarPolicy(ScrollBarPolicy.AS_NEEDED);

    primaryStage.setTitle("ScrollPane Demo 1 (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(scrollPane, 550, 200);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}
Chạy ví dụ:

3. Ví dụ với ScrollPane và Pannable

ScrollPaneDemo2.java
package org.o7planning.javafx.scrollpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ScrollPane;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ScrollPaneDemo2 extends Application {
  
  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
 
    final FlowPane container = new FlowPane();
    
    // Button 1
    Button button1= new Button("Button 1");
    button1.setPrefSize(350, 100);
    
    container.getChildren().add(button1);
    
    // Button 2
    Button button2= new Button("Button 2");
    button2.setPrefSize(245, 220);
    
    container.getChildren().add(button2);
   
    // ScrollPane
    ScrollPane scrollPane = new ScrollPane();
    scrollPane.setContent(container);
    
    // Pannable.
    scrollPane.setPannable(true);
   

    primaryStage.setTitle("ScrollPane Demo 2 (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(scrollPane, 550, 200);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}
Chạy ví dụ:

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More