openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX RadioButton

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX RadioButton

RadioButton là một class mở rộng từ ToggleButton, cũng như một ToggleButton, radio button có hai trạng thái chọn và không được chọn. Khi các RadioButton được kết hợp (combined) vào trong một nhóm, tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất một radio button có trạng thái được chọn. Tuy nhiên khác với ToggleButton, người dùng chỉ có thể bỏ chọn một RadioButton bằng cách chọn một RadioButton khác nằm trong cùng một nhóm.
ToggleButton:
RadioButton:

// Group
ToggleGroup group = new ToggleGroup();

// Radio 1: Male
RadioButton button1 = new RadioButton("Male");
button1.setToggleGroup(group);
button1.setSelected(true);

// Radio 3: Female.
RadioButton button2 = new RadioButton("Female");
button2.setToggleGroup(group);
Bạn cũng có thể sét đặt các biểu tượng cho RadioButton bởi phương thức setGraphic.

InputStream is1 = getClass().getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/male-16.png");
Image img1= new Image(is1);

radioButton.setGraphic(new ImageView(img1));

2- Ví dụ với RadioButton

RadioButtonDemo.java

package org.o7planning.javafx.radiobutton;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class RadioButtonDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Label label = new Label("Your Gender: ");

    // Group
    ToggleGroup group = new ToggleGroup();

    // Radio 1: Male
    RadioButton button1 = new RadioButton("Male");
    button1.setToggleGroup(group);
    button1.setSelected(true);

    // Radio 3: Female.
    RadioButton button2 = new RadioButton("Female");
    button2.setToggleGroup(group);

    HBox root = new HBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
    root.getChildren().addAll(label, button1, button2);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 150);
    stage.setScene(scene);
    stage.setTitle("JavaFX RadioButton (o7planning.org)");
    scene.setRoot(root);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

3- Xử lý sự kiện cho RadioButton

Cụ thể, ứng dụng sẽ thực hiện một hành động khi một trong các radio button trong nhóm được chọn.
RadioButtonEventDemo.java

package org.o7planning.javafx.radiobutton;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.Toggle;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Stage;

@SuppressWarnings("unused")
public class RadioButtonEventDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Label label = new Label("Your Gender: ");
    Label labelInfo = new Label();
    labelInfo.setTextFill(Color.BLUE);

    // Group
    ToggleGroup group = new ToggleGroup();

    group.selectedToggleProperty().addListener(new ChangeListener<Toggle>() {
      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Toggle> ov, Toggle old_toggle, Toggle new_toggle) {
     
        // Có lựa chọn
        if (group.getSelectedToggle() != null) {
          RadioButton button = (RadioButton) group.getSelectedToggle();
          System.out.println("Button: " + button.getText());
          labelInfo.setText("You are " + button.getText());
        }
      }
    });

    // Radio 1: Male
    RadioButton button1 = new RadioButton("Male");
    button1.setToggleGroup(group);
    button1.setSelected(true);

    // Radio 2: Female.
    RadioButton button2 = new RadioButton("Female");
    button2.setToggleGroup(group);

    HBox root = new HBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
    root.getChildren().addAll(label, button1, button2, labelInfo);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 150);
    stage.setScene(scene);
    stage.setTitle("JavaFX RadioButton (o7planning.org)");
    scene.setRoot(root);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.