openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX GridPane Layout

 1. GridPane Layout
 2. Ví dụ với GridPane
 3. Thiết kế GridPane với Scene Builder

1. GridPane Layout

GridPane là một bộ chứa, nó chia bề mặt của nó thành một lướt, bao gồm các hàng và các cột. Một thành phần con (child node), có thể nằm trên một ô lưới hoặc nằm trên một ô hợp nhất từ các ô gần nhau.

2. Ví dụ với GridPane

GridPaneDemo.java
package org.o7planning.javafx.gridpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.HPos;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.Stage;

public class GridPaneDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    GridPane root = new GridPane();

    root.setPadding(new Insets(20));
    root.setHgap(25);
    root.setVgap(15);

    Label labelTitle = new Label("Enter your user name and password!");

 
    // Đặt vào ô lưới (0, 0) , bắc qua 2 cột, 1 dòng.
    root.add(labelTitle, 0, 0, 2, 1);

    Label labelUserName = new Label("User Name");
    TextField fieldUserName = new TextField();

    Label labelPassword = new Label("Password");

    PasswordField fieldPassword = new PasswordField();

    Button loginButton = new Button("Login");

    GridPane.setHalignment(labelUserName, HPos.RIGHT);

 
    // Đặt vào ô lưới (0,1)
    root.add(labelUserName, 0, 1);

    
    GridPane.setHalignment(labelPassword, HPos.RIGHT);
    root.add(labelPassword, 0, 2);
 
    // Căn lề trái cho User Name
    GridPane.setHalignment(fieldUserName, HPos.LEFT);
    root.add(fieldUserName, 1, 1);

 
    // Căn lề trái cho trường Password
    GridPane.setHalignment(fieldPassword, HPos.LEFT);
    root.add(fieldPassword, 1, 2);

 
    // Căn lề phải cho button Login.
    GridPane.setHalignment(loginButton, HPos.RIGHT);
    root.add(loginButton, 1, 3);

    Scene scene = new Scene(root, 300, 300);
    primaryStage.setTitle("GridPanel Layout Demo (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}
Chạy ví dụ:

3. Thiết kế GridPane với Scene Builder

 • TODO:

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More