openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TitledPane

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX TitledPane

TitledPane là một panel có tiêu đề, và panel này có thể mở rộng (expaned)  hoặc cụp lại (collapsed).
 
Constructor:

// Tạo một TitledPane không tiêu đề và không nội dung
TitledPane()

// Tạo một TitledPane với tiêu đề và nội dung.
TitledPane(String title, Node content)
Method:

public void setTitle(String title)
public void setContent(Node value)
public void setCollapsible(boolean value)
public boolean isCollapsible()
public void setAnimated(boolean value)
public void setExpanded(boolean value)
public boolean isExpanded()

.....

2- Ví dụ với TitledPane

TitledPaneDemo.java

package org.o7planning.javafx.titledpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TitledPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TitledPaneDemo extends Application {

 public static void main(String[] args) {
   Application.launch(args);
 }

 @Override
 public void start(Stage stage) {

   // Tạo TitledPane
   TitledPane titledPane = new TitledPane();
   titledPane.setText("Java");

   // Nội dung của TitledPane
   VBox content = new VBox();
   content.getChildren().add(new Label("Java Swing Tutorial"));
   content.getChildren().add(new Label("JavaFx Tutorial"));
   content.getChildren().add(new Label("Java IO Tutorial"));

   titledPane.setContent(content);
 
   // Sét titledPane đang mở
   titledPane.setExpanded(true);

   //
   VBox root= new VBox();
   root.setPadding(new Insets(5));
   root.getChildren().add(titledPane);
  
   Scene scene = new Scene(root, 250, 200);

   stage.setTitle("TitledPane (o7planning.org)");
   stage.setScene(scene);
   stage.show();
 }

}
Chạy ví dụ:

Xem thêm các chuyên mục: