openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TitledPane

 1. JavaFX TitledPane
 2. Ví dụ với TitledPane

1. JavaFX TitledPane

TitledPane là một panel có tiêu đề, và panel này có thể mở rộng (expaned) hoặc cụp lại (collapsed).
Constructor:
// Tạo một TitledPane không tiêu đề và không nội dung
TitledPane()

// Tạo một TitledPane với tiêu đề và nội dung.
TitledPane(String title, Node content)
Method:
public void setTitle(String title)
public void setContent(Node value)
public void setCollapsible(boolean value)
public boolean isCollapsible()
public void setAnimated(boolean value)
public void setExpanded(boolean value)
public boolean isExpanded()

.....

2. Ví dụ với TitledPane

TitledPaneDemo.java
package org.o7planning.javafx.titledpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TitledPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TitledPaneDemo extends Application {

 public static void main(String[] args) {
   Application.launch(args);
 }

 @Override
 public void start(Stage stage) {

   // Tạo TitledPane
   TitledPane titledPane = new TitledPane();
   titledPane.setText("Java");

   // Nội dung của TitledPane
   VBox content = new VBox();
   content.getChildren().add(new Label("Java Swing Tutorial"));
   content.getChildren().add(new Label("JavaFx Tutorial"));
   content.getChildren().add(new Label("Java IO Tutorial"));

   titledPane.setContent(content);
 
   // Sét titledPane đang mở
   titledPane.setExpanded(true);

   //
   VBox root= new VBox();
   root.setPadding(new Insets(5));
   root.getChildren().add(titledPane);
  
   Scene scene = new Scene(root, 250, 200);

   stage.setTitle("TitledPane (o7planning.org)");
   stage.setScene(scene);
   stage.show();
 }

}
Chạy ví dụ:

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More