openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TextArea

 1. JavaFX TextArea
 2. Ví dụ với TextArea
 3. Nối và bôi đen văn bản (Appending & highlighting)

1. JavaFX TextArea

JavaFX TextArea là một thành phần cho phép người dùng có thể nhập vào văn bản trên nhiều dòng, và có thể đọc được bởi ứng dụng.
// Tạo đối tượng TextArea
TextArea textArea = new TextArea();

// Set text
textArea.setText("Hello");

// Get text
String text= textArea.getText();

2. Ví dụ với TextArea

TextAreaDemo.java
package org.o7planning.javafx.textarea;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TextAreaDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

     

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
    
    root.getChildren().add(new Label("Enter message:"));

    TextArea textArea = new TextArea();
    root.getChildren().add(textArea);

    Scene scene = new Scene(root, 320, 150);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextArea (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3. Nối và bôi đen văn bản (Appending & highlighting)

Với TextArea bạn có thể nối thêm các đoạn text vào phía cuối của văn bản hiện thời.
// Nối thêm đoạn text vào cuối văn bản hiện thời.

textArea.appendText("This is a text");
Và bôi đen một đoạn văn bản:
// Sau khi TextArea sẵn sàng, bôi đen một đoạn text.
Platform.runLater(new Runnable() {
  @Override
  public void run() {
    textArea.selectRange(6, 9);
  }
});
Xem ví dụ đầy đủ:
TextAreaDemo2.java
package org.o7planning.javafx.textarea;

import java.util.Date;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class TextAreaDemo2 extends Application {

  private int i = 0;

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);

    // Label
    Label label = new Label("Enter message:");

    // TextArea
    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setText("Hello\nHow Are You?\n");

    textArea.setStyle("-fx-highlight-fill: lightgray; -fx-highlight-text-fill: firebrick; -fx-font-size: 12px;");
 
    // Sau khi TextArea sẵn sàng, bôi đen một đoạn text.
    Platform.runLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        textArea.selectRange(6, 9);
      }
    });
 
    // Chứa các button.
    HBox buttonBar = new HBox();

 
    // Button để nối text.
    Button buttonAppend = new Button("Append Text");
 
    // Sự kiện có hành động với Button.
    buttonAppend.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        i++;
        textArea.appendText(i + " : " + new Date().toString());
        textArea.appendText("\n");
      }
    });

    Button buttonSelectText = new Button("Select Text");
 
    // Sự kiện có hành động với Button.
    buttonSelectText.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
 
        // Vị trí con trỏ
        int from = textArea.getCaretPosition();
        int to = textArea.getLength() / 2;
        textArea.selectRange(from, to);
      }

    });

    buttonBar.getChildren().addAll(buttonAppend, buttonSelectText);

    root.getChildren().addAll(label, textArea, buttonBar);

    Scene scene = new Scene(root, 320, 150);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextArea (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More