openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX ListView

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- ListView

JavaFX ListView hiển thị các phần tử (Items) của nó theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều ngang.
Dưới đây là một ListView thẳng đứng, gồm 3 phần tử (item).
ListView nằm ngang

// Mặc định ListView là thẳng đứng.
// Sét ListView có hướng nằm ngang.

listView.setOrientation(Orientation.HORIZONTAL);

2- Ví dụ ListView

ListViewDemo.java

package org.o7planning.javafx.listview;

import org.o7planning.javafx.model.Book;

import javafx.application.Application;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.SelectionMode;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ListViewDemo extends Application {

 @Override
 public void start(Stage stage) {

   Book book1 = new Book(1L, "J01", "Java IO Tutorial");
   Book book2 = new Book(2L, "J02", "Java Enums Tutorial");
   Book book3 = new Book(2L, "C01", "C# Tutorial for Beginners");


   // Một danh sách
   ObservableList<Book> books = FXCollections.observableArrayList(book1, book2, book3);

   // Tạo một ListView
   ListView<Book> listView = new ListView<Book>(books);


   // Cho phép lựa chọn nhiều dòng trên danh sách.
   listView.getSelectionModel().setSelectionMode(SelectionMode.MULTIPLE);


   // Lựa chọn phần tử Index = 1,2
   listView.getSelectionModel().selectIndices(1, 2);

   // Focus
   listView.getFocusModel().focus(1);

   StackPane root = new StackPane();
   root.getChildren().add(listView);

   stage.setTitle("ListView (o7planning.org)");

   Scene scene = new Scene(root, 350, 200);
   stage.setScene(scene);
   stage.show();
 }

 public static void main(String[] args) {
   launch(args);
 }
}
Book.java

package org.o7planning.javafx.model;

public class Book {

  private Long id;
  private String code;
  private String name;

  public Book(Long id, String code, String name) {
    this.id = id;
    this.code = code;
    this.name = name;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.name;
  }
  
}
Chạy ví dụ:

3- ListView & ChangeListener

ListViewChangeListenerExample.java

package org.o7planning.javafx.listview;

import org.o7planning.javafx.model.Book;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.SelectionMode;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class ListViewChangeListenerExample extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Book book1 = new Book(1L, "J01", "Java IO Tutorial");
    Book book2 = new Book(2L, "J02", "Java Enums Tutorial");
    Book book3 = new Book(2L, "C01", "C# Tutorial for Beginners");

    Label label = new Label();
 
    // Một danh sách
    ObservableList<Book> books = FXCollections.observableArrayList(book1, book2, book3);
 
    // Tạo một ListView
    ListView<Book> listView = new ListView<Book>(books);
 
    // Chỉ cho phép lựa chọn 1 dòng trên danh sách.
    listView.getSelectionModel().setSelectionMode(SelectionMode.SINGLE);

   
    listView.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(new ChangeListener<Book>() {

      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Book> observable, Book oldValue, Book newValue) {
        label.setText("OLD: " + oldValue + ", NEW: " + newValue);
      }
    });

    VBox root = new VBox();
    root.getChildren().addAll(listView, label);

    stage.setTitle("ListView & ChangeListener (o7planning.org)");

    Scene scene = new Scene(root, 450, 200);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
 
}
Sự kiện dựa trên Index:
ListViewChangeListenerExample2.java

package org.o7planning.javafx.listview;

import org.o7planning.javafx.model.Book;

import javafx.application.Application;
import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.SelectionMode;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class ListViewChangeListenerExample2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Book book1 = new Book(1L, "J01", "Java IO Tutorial");
    Book book2 = new Book(2L, "J02", "Java Enums Tutorial");
    Book book3 = new Book(2L, "C01", "C# Tutorial for Beginners");

    Label label = new Label();
 
    // Một danh sách
    ObservableList<Book> books = FXCollections.observableArrayList(book1, book2, book3);
 
    // Tạo một ListView
    ListView<Book> listView = new ListView<Book>(books);
 
    // Chỉ cho phép lựa chọn 1 dòng trên danh sách.
    listView.getSelectionModel().setSelectionMode(SelectionMode.SINGLE);

   
    listView.getSelectionModel().selectedIndexProperty().addListener(new ChangeListener<Number>() {

      @Override
      public void changed(ObservableValue<? extends Number> observable, Number oldValue, Number newValue) {
        label.setText("OLD Index: " + oldValue + ", NEW Index: " + newValue);
      }

      
    });

    VBox root = new VBox();
    root.getChildren().addAll(listView, label);

    stage.setTitle("ListView & ChangeListener (o7planning.org)");

    Scene scene = new Scene(root, 450, 200);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
 
}

Xem thêm các chuyên mục: