openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TilePane Layout

 1. TilePane Layout
 2. Ví dụ TilePane
 3. Thiết kế TilePane trên Scene Builder

1. TilePane Layout

TilePane là một bộ chứa (Container), TilePane rất giống với FlowPane, nó sắp xếp các thành phần con liên tiếp nhau trên một dòng, và tự động đẩy phần tử con xuống dòng tiếp theo nếu dòng hiện tại không còn chỗ trống. Tuy nhiên nó khác với FlowPane là các thành phần con nằm trên các ô có kích thước giống nhau.
Các thành phần con nằm trên các ô lưới có kích thước giống nhau:

2. Ví dụ TilePane

TilePaneDemo.java
package org.o7planning.javafx.tilepane;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.TilePane;
import javafx.stage.Stage;

public class TilePaneDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    TilePane root = new TilePane();
    
    root.setPadding(new Insets(10,10,10,10));    
    root.setHgap(20);
    root.setVgap(30);
    
    Button button = new Button("Java");
    root.getChildren().add(button);
    
    // Short Button
    Button button1 = new Button("C/C++");
    button1.setPrefSize(70, 50);
    root.getChildren().add(button1);
    
    // Short Button
    Button button2 = new Button("C#");
    
    root.getChildren().add(button2);
    
    // Button
    Button longButton3 = new Button("Objective C");
    root.getChildren().add(longButton3);
    
    // Button
    Button button4 = new Button("Swift");
    root.getChildren().add(button4);

    Scene scene = new Scene(root, 500, 300);
    primaryStage.setTitle("TilePanel Layout Demo (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}
Chạy ví dụ:

3. Thiết kế TilePane trên Scene Builder

Sử dụng JavaFX Scane Builder bạn dễ dàng thiết kế giao diện. Ví dụ dưới đây minh họa thiết kế TilePane với Scane Builder.
 • File/New/Other..
Mở với Scene Builder:
Thêm các Node vào TilePane.
Sét đặt Vgap, Hgap padding.
Căn lề dòng và căn lề cột (Row Valignment & Column Halignment).

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More