openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX HTMLEditor

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX HTMLEditor

JavaFX HTMLEditor là một trình soạn thảo văn bản có đầy đủ các chức năng của một rich text editor. Thực hiện của nó là dựa trên các tính năng chỉnh sửa tài liệu của HTML5 và bao gồm các chức năng chỉnh sửa như sau:
 • Các định dạng văn bản như chữ đậm (bold), chữ nghiêng (italic), gạch chân (underline), và gạch ngang
 • Sét đặt khối văn bản (Paragraph) như định dạng, font, và kích thước.
 • Mầu chữ và mầu nền
 • Thụt văn bản (Text indent)
 • Chấm đầu dòng và đánh chỉ số danh sách (Bulleted and numbered lists)
 • Căn lề văn bản (Text alignment).
 • Thêm thanh ngang (<hr> - horizontal rule).
 • Sao chép và dán một đoạn văn bản

// Tạo HTMLEditor
HTMLEditor htmlEditor = new HTMLEditor();
htmlEditor.setPrefHeight(245);

String INITIAL_TEXT = "<h2>Apollo 11</h2>" //
    + "Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans,"//
    + " Americans <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong'>Neil Armstrong</a>"
    + " and <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin'>Buzz Aldrin</a>,"//
    + " on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC."//
    + " <b>Armstrong</b> became the first to step onto"//
    + " the lunar surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC.";

// Set HTML
htmlEditor.setHtmlText(INITIAL_TEXT);

// Get HTML
String html = htmlEditor.getHtmlText();
 

2- Ví dụ HTMLEditor

HTMLEditorDemo.java

package org.o7planning.javafx.htmleditor;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.scene.web.HTMLEditor;
import javafx.stage.Stage;

public class HTMLEditorDemo extends Application {
  @Override
  public void start(Stage stage) {
    HTMLEditor htmlEditor = new HTMLEditor();
    htmlEditor.setPrefHeight(245);
   
    String INITIAL_TEXT = "<h2>Apollo 11</h2>" //
        + "Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans,"//
        + " Americans <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong'>Neil Armstrong</a>"
        + " and <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin'>Buzz Aldrin</a>,"//
        + " on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC."//
        + " <b>Armstrong</b> became the first to step onto"//
        + " the lunar surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC.";

    htmlEditor.setHtmlText(INITIAL_TEXT);
    Button showHTMLButton = new Button("Produce HTML Code");
    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setWrapText(true);

    //
    showHTMLButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textArea.setText(htmlEditor.getHtmlText());
      }
    });
    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(5));
    root.setSpacing(5);
    root.getChildren().addAll(htmlEditor, showHTMLButton, textArea);
    Scene scene = new Scene(root, 600, 450);
    stage.setTitle("JavaFX HTMLEditor (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

3- HTMLEditor và WebView

HTMLEditor là một trình soạn thảo HTML trong khi đó WebView là một trình duyệt mini. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung HTML trên HTMLEditor và hiển thị nó trên WebView. Hãy xem một ví dụ minh họa:
Xem thêm WebView:
HTMLEditorWebViewDemo.java

package org.o7planning.javafx.htmleditor;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.scene.web.HTMLEditor;
import javafx.scene.web.WebEngine;
import javafx.scene.web.WebView;
import javafx.stage.Stage;

public class HTMLEditorWebViewDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    // HTML Editor.
    HTMLEditor htmlEditor = new HTMLEditor();
    htmlEditor.setPrefHeight(245);
    htmlEditor.setMinHeight(220);
    String INITIAL_TEXT = "<h2>Apollo 11</h2>" //
        + "Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans,"//
        + " Americans <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong'>Neil Armstrong</a>"
        + " and <a href='http://en.wikipedia.org/wiki/Buzz_Aldrin'>Buzz Aldrin</a>,"//
        + " on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC."//
        + " <b>Armstrong</b> became the first to step onto"//
        + " the lunar surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC.";

    htmlEditor.setHtmlText(INITIAL_TEXT);
    Button showHTMLButton = new Button("Show in WebView");

    // WebView
    WebView webView = new WebView();
    WebEngine webEngine = webView.getEngine();
    //
    showHTMLButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        webEngine.loadContent(htmlEditor.getHtmlText(), "text/html");
      }
    });
    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(5));
    root.setSpacing(5);
    root.getChildren().addAll(htmlEditor, showHTMLButton, webView);
    Scene scene = new Scene(root, 600, 450);
    stage.setTitle("JavaFX HTMLEditor (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

4- HTMLEditor và Styles

Bạn có thể áp dụng các CSS Style cho HTMLEditor:

htmlEditor.setStyle(
    "-fx-font: 14 Arial;"
    + "-fx-border-color: brown; "
    + "-fx-border-style: dotted;"
    + "-fx-border-width: 2;"

Xem thêm các chuyên mục: