openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Hyperlink

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX Hyperlink

JavaFX Hyperlink mô tả một siêu liên kết, nó tương tự với siêu liên kết trong HTML.

Hyperlink hyperlink = new Hyperlink("Go to Eclipse home page");

hyperlink.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

  @Override
  public void handle(ActionEvent event) {
    getHostServices().showDocument("https://eclipse.org");
  }
});
Theo mặc định JavaFX Hyperlink có 3 trạng thái được minh họa như hình dưới đây. Chú ý rằng bạn có thể sử dụng CSS để thay đổi chúng.

2- Ví dụ với Hyperlink

Ví dụ dưới đây tạo một Hyperlink mà khi bạn click vào nó, nó chuyển tới trang chủ của Eclipse (https://eclipse.org).
HyperlinkDemo.java

package org.o7planning.javafx.hyperlink;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Hyperlink;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class HyperlinkDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Hyperlink hyperlink = new Hyperlink("Go to Eclipse home page");

    hyperlink.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        getHostServices().showDocument("https://eclipse.org");
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.getChildren().addAll(hyperlink);
    Scene scene = new Scene(root);

    stage.setTitle("JavaFX Hiperlink (o7planning.org)");

    stage.setWidth(400);
    stage.setHeight(200);

    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

3- Tùy biến Hyperlink

Với Hyperlink bạn có một vài phương thức hữu ích:

public final void setUnderline(boolean value)

public final boolean isUnderline()

public final void setVisited(boolean value)

public final boolean isVisited()
Ví dụ:
HyperlinkDemo2.java

package org.o7planning.javafx.hyperlink;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Hyperlink;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class HyperlinkDemo2 extends Application {

  private final String TEXT = "Go to Eclipse home page";
  
  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Hyperlink hyperlink = new Hyperlink(TEXT);

    hyperlink.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        getHostServices().showDocument("https://eclipse.org");
      }
    });

    Button button1 = new Button("On/Off Visited");

    button1.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        boolean visited = hyperlink.isVisited();
        hyperlink.setVisited(!visited);
        hyperlink.setText(TEXT+" (visited:"+ hyperlink.isVisible()+")");
      }
    });
    
    Button button2 = new Button("On/Off Underline");

    button2.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        boolean underline = hyperlink.isUnderline();
        hyperlink.setUnderline(!underline);
        hyperlink.setText(TEXT+" (underline:"+ hyperlink.isUnderline()+")");
      }
    });
     

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(10);
    root.getChildren().addAll(hyperlink,button1,button2);
    Scene scene = new Scene(root);

    stage.setTitle("JavaFX Hiperlink (o7planning.org)");

    stage.setWidth(400);
    stage.setHeight(200);

    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: