openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX DatePicker

 1. JavaFX DatePicker
 2. Ví dụ DatePicker
 3. Tùy biến DatePicker
 4. Vô hiệu hóa một số ngày

1. JavaFX DatePicker

// Tạo một DatePicker chỉ định ngày được chọn.
checkInDatePicker = new DatePicker(LocalDate.of(1998, 10, 8));

// Sét ngày được chọn bởi phương thức setValue
checkInDatePicker.setValue(LocalDate.of(1998, 10, 8));

// Sét ngày nhỏ nhất chọn được trên bộ lịch.
checkInDatePicker.setValue(LocalDate.MIN);

// Sét ngày lớn nhất có thể chọn được trên bộ lịch
checkInDatePicker.setValue(LocalDate.MAX);

// Sét ngày được chọn là ngày hiện tại.
checkInDatePicker.setValue(LocalDate.now());
setShowWeekNumber

2. Ví dụ DatePicker

DatePickerDemo.java
package org.o7planning.javafx.datapicker;

import java.time.LocalDate;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.DatePicker;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class DatePickerDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    DatePicker datePicker = new DatePicker();
    datePicker.setValue(LocalDate.of(2016, 7, 25));
    datePicker.setShowWeekNumbers(true);

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.getChildren().add(datePicker);
    root.setPadding(new Insets(10));

    stage.setTitle("DatePicker (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(root, 300, 200);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}
Chạy ví dụ:

3. Tùy biến DatePicker

Theo mặc định, ngày hiển thị trên trường Date (Date Field) là theo định dạng địa phương (Local locale), và theo chuẩn ISO. Điều đó có nghĩa là ngày hiển thị sẽ theo cấu hình trên máy tính chạy ứng dụng của bạn.
Trên code Java bạn có thể tùy biến một cách hiển thị thông qua phương thức setConverter(..), và sử dụng setConverter(null) nếu bạn muốn trở về trạng thái mặc định.
Ví dụ dưới đây tùy biến hiển thị trên "Date Field" theo định dạng "dd-MM-yyyy":
DatePickerConverterDemo.java
package org.o7planning.javafx.datapicker;

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.DatePicker;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.StringConverter;

public class DatePickerConverterDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    DatePicker datePicker = new DatePicker();
    datePicker.setValue(LocalDate.of(2016, 7, 25));
    datePicker.setShowWeekNumbers(true);
    
    // Converter
    StringConverter<LocalDate> converter = new StringConverter<LocalDate>() {
      DateTimeFormatter dateFormatter =
           DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");
      
      @Override
      public String toString(LocalDate date) {
        if (date != null) {
          return dateFormatter.format(date);
        } else {
          return "";
        }
      }
      @Override
      public LocalDate fromString(String string) {
        if (string != null && !string.isEmpty()) {
          return LocalDate.parse(string, dateFormatter);
        } else {
          return null;
        }
      }
    };  
    datePicker.setConverter(converter);
    datePicker.setPromptText("dd-MM-yyyy");
    

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.getChildren().add(datePicker);
    root.setPadding(new Insets(10));

    stage.setTitle("DatePicker (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(root, 300, 200);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

4. Vô hiệu hóa một số ngày

Mặc định bạn có thể tương tác với tất cả các ngày trên DatePicker. Tuy nhiên bạn có thể tùy biến DatePicker để vô hiệu hóa một số ngày, bằng cách sử dụng phương thức setDayCellFactory.
Ví dụ dưới đây vô hiệu hóa tất cả các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 trong tháng.
DatePickerConverterDemo.java
package org.o7planning.javafx.datapicker;

import java.time.DayOfWeek;
import java.time.LocalDate;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.DateCell;
import javafx.scene.control.DatePicker;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Callback;

public class DatePickerConverterDemo extends Application {

  // Nhà máy (factory) tạo ra ô trên DatePicker.
  private Callback<DatePicker, DateCell> getDayCellFactory() {

    final Callback<DatePicker, DateCell> dayCellFactory = new Callback<DatePicker, DateCell>() {

      @Override
      public DateCell call(final DatePicker datePicker) {
        return new DateCell() {
          @Override
          public void updateItem(LocalDate item, boolean empty) {
            super.updateItem(item, empty);
 
            // Vô hiệu hóa thứ 2, 3, 4
            if (item.getDayOfWeek() == DayOfWeek.MONDAY //
                || item.getDayOfWeek() == DayOfWeek.TUESDAY //
                || item.getDayOfWeek() == DayOfWeek.WEDNESDAY) {
              setDisable(true);
              setStyle("-fx-background-color: #ffc0cb;");
            }
          }
        };
      }
    };
    return dayCellFactory;
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    DatePicker datePicker = new DatePicker();
    datePicker.setValue(LocalDate.of(2016, 7, 25));
    datePicker.setShowWeekNumbers(true);

    // Nhà máy (factory) tạo ra ô trên DatePicker.
    Callback<DatePicker, DateCell> dayCellFactory= this.getDayCellFactory();
    datePicker.setDayCellFactory(dayCellFactory);

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.getChildren().add(datePicker);
    root.setPadding(new Insets(10));

    stage.setTitle("DatePicker (o7planning.org)");
    Scene scene = new Scene(root, 300, 200);
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More