openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Image và ImageView

 1. JavaFX Image
 2. JavaFX ImageView
 3. Ví dụ xoay và Scale

1. JavaFX Image

JavaFX cho phép bạn làm việc với tất cả các định dạng ảnh thông dụng. Sử dụng class javafx.scene.image.Image để load các ảnh từ ổ cứng hoặc từ một nguồn ảnh trên mạng. Để hiển thị ảnh trên ứng dụng JavaFX bạn sử dụng class ImageView.
Các Constructor của class Image giúp bạn load dữ liệu ảnh:
** Image **
Image(InputStream inputStream)

Image(InputStream is, double requestedWidth, double requestedHeight,
      boolean preserveRatio, boolean smooth)

Image(String url)

Image(String url, boolean backgroundLoading)

Image(String url, double requestedWidth, double requestedHeight,
      boolean preserveRatio, boolean smooth)

Image(String url, double requestedWidth, double requestedHeight,
      boolean preserveRatio, boolean smooth, boolean backgroundLoading)
Load ảnh từ một URL:
String url = "http://somedomain/images/image.png";

boolean backgroundLoading = true;

// Ảnh sẽ được tải lặng lẽ ở tầng dưới của ứng dụng.
Image image = new Image(url, backgroundLoading);
Thông dụng nhất là bạn tải một ảnh nằm trên ổ cứng.
// Một file ảnh nằm trên ổ cứng.
File file = new File("C:/MyImages/myphoto.jpg");

// --> file:/C:/MyImages/myphoto.jpg
String localUrl = file.toURI().toURL().toString();

Image image = new Image(localUrl);
Các ảnh có thể đặt trong một file jar hoặc nằm trong một package trên Project của bạn. Và bạn có thể sử dụng constructor Image(InputStream) để tải file ảnh này.
// MyClass là class nằm cùng project với các ảnh hoặc nằm trong cùng một file jar.

Class<?> clazz = MyClass.class;

InputStream input = clazz.getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-32.png");

Image image = new Image(input);

2. JavaFX ImageView

ImageView là một thành phần giúp bạn hiển thị ảnh trên ứng dụng JavaFX. Bạn cũng có thể áp dụng các hiệu ứng để hiển thị ảnh chẳng hạn như xoay, phóng to thu nhỏ,...
ImageViewDemo.java
package org.o7planning.javafx.image;

import java.io.InputStream;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ImageViewDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    Class<?> clazz = this.getClass();

    InputStream input = clazz.getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-48.png");

    Image image = new Image(input);

    ImageView imageView = new ImageView(image);

    InputStream input2 = clazz.getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-48.png");
    Image image2 = new Image(input2, 100, 200, false, true);
    ImageView imageView2 = new ImageView(image2);

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(20));

    root.getChildren().addAll(imageView, imageView2);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 200);

    primaryStage.setTitle("JavaFX ImageView (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3. Ví dụ xoay và Scale

ImageViewDemo2.java
package org.o7planning.javafx.image;

import java.io.InputStream;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class ImageViewDemo2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    Class<?> clazz = this.getClass();

    InputStream input = clazz.getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-48.png");

    Image image = new Image(input);

    ImageView imageView = new ImageView(image);

    Button buttonRotate = new Button("Rotate");
    buttonRotate.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        double value = imageView.getRotate();
        imageView.setRotate(value + 30);
      }
    });
    
    Button buttonScale = new Button("Scale X * 2");
    buttonScale.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        imageView.setScaleX(2); ;
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(20));
    root.setHgap(20);

    root.getChildren().addAll(buttonRotate,buttonScale, imageView);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 200);

    primaryStage.setTitle("JavaFX ImageView (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More